BEVEZETÉS

A tisztségben töltött közel egy év tapasztalatait felhasználva, több fórumon (többek között a mentorokkal, a szakterületi koordinátorokkal, a gólyatáborok tavalyi főszervezőivel) egyeztetve készítettem el a 2014/2015-ös évi Mentorkoncepciót.

Ez a dokumentum a Mentorrendszer résztvevőinek szolgál részletes útmutatóul. A végrehajtásért az ELTE TTK HÖK felelős, mely szervezeten belül a Mentorrendszer biztosa a mentorkoordinátor. A Mentorkoncepciót a mindenkori biztos és a HÖK Küldöttgyűlése, a résztvevőkkel történő egyeztetést követően, köteles évenként (a tavaszi félév kezdete előtt) felülbírálni. Ennek során az előző évi Mentorkoncepció adja a jövő évi alapját, megőrizve a megfelelően működő, elvetve vagy átszervezve a kevésbé jól működő elemeket, így garantálva a Mentorrendszer hosszú távú fenntarthatóságát.

ALAPELVEK

1. A Mentorrendszer elsődleges célja az Egyetemre kerülő elsőévesek segítése. További célul szolgál egy külön képzési lehetőség kínálata a hallgatóknak, illetve a Hallgatói Önkormányzat és a Karunkon működő civil szervezetek humánerő-utánpótlásának megteremtése.

2. A Mentorrendszer köteles a Természettudományi Kar Hallgatói Önkormányzat tagjainak közvetlen segítséget nyújtani.

3. A Mentorrendszer programjait a leginkább áttekinthető és költséghatékony módon kell lebonyolítani.

4. A mentorság egyben felelősségvállalás a gólyákért, az Eötvös Loránd Tudományegyetemért és a Mentorrendszerért. Kiemelt fontosságú a példamutatás az Egyetemen működő hasonló rendszerek előtt.

5. A mentorok munkásságukért elvi okokból nem részesülnek közvetlen anyagi juttatásban. Kompenzációként az ELTE TTK HÖK kari, illetve szakterületi rendezvényein a gólyáknak szóló kedvezmények megilletik őket.

A MENTORRENDSZER RÉSZTVEVŐIRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS AJÁNLÁSOK ÉS ELVÁRÁSOK

A Mentorrendszerben tevékenykedők önkéntes munkát végeznek, így nem részesülnek közvetlen anyagi juttatásokban. Az önkénteseket két részre oszthatjuk: a mentorokra és a segítőkre. A segítők a mentorkoordinátor vezetésével a képzés, illetve a mentori munkára való felkészítésben és annak szakmai felügyeletében nyújtanak segítséget. Egyesek, pl. a Hallgatói Önkormányzat tisztségviselői és a gólyatáborok főszervezői, beosztásuk miatt egyenes úton, úgymond kötelezően, a szakos mentorfelelősök vagy az egyéb önkéntesek felkérés alapján teljesítik a Mentorkoncepció és a mentorkoordinátor által kiadott feladatokat.

Az önkéntesek csoportjai:
• mentor/mentorjelölt
• mentorkoordinátor
• szakterületi mentorfelelős
• szakterületi koordinátor
• ELTE TTK HÖK tisztségviselő
• gólyatábor-főszervező
• felkért önkéntes

Az általános ajánlás és elvárás minden érintett felé a Mentorkoncepció, továbbá a mentorkoordinátor kéréseinek teljesítése. Az ajánlások és elvárások az önkéntesek csoportjai szerint:
• mentor/mentorjelölt:
o A Mentorkoncepciót és a benne foglalt rávonatkozó kötelességeket betartja.
o A tavaszi és az őszi félévben aktív vagy passzív hallgató lesz az ELTE TTK-n.
o Nem tölt be a Hallgatói Önkormányzatban elnöki, elnökhelyettesi, szakterületi koordinátori vagy mentorkoordinátori tisztséget.
o Mint mentor, a tavaszi félév regisztrációs hetéig a gólyákat megfelelően tájékoztatja és elérhető számukra.
o Kérés esetén beszámol a munkájáról a szakterületi mentorfelelősnek és a mentorkoordinátornak.
o A kötelező képzési- és mentori munkaeseményeken részt vesz, teljesítve ezzel a részvételi kritériumokat és a válogatási lépcsők feltételeit.
o A Mentorrendszer eseményein a megfelelő fegyelemmel vesz részt.
• mentorkoordinátor:
o A Mentorkoncepciót és a benne foglalt rávonatkozó kötelességeket betartja és betartatja.
o Rendszeresen beszámol a Mentorrendszerben résztvevők munkájáról, ezáltal folyamatosan nyomon követi a mentorok tevékenységét.
o Személyes kapcsolatot ápol a mentorokkal/mentorjelöltekkel.
o A mentor munkacsoportot legkésőbb az adott évi Mentorkoncepció elfogadásának napján megszervezi és a későbbiek folyamán vezeti.
o Törekszik más Karok hasonló rendszerei és a Természettudományi Kar oktatói felé kapcsolatot nyitni.
• szakterületi mentorfelelős:
o A Mentorkoncepciót és a benne foglalt rávonatkozó kötelességeket betartja.
o A mentorkoordinátort segíti az operatív munka során, utóbbi bizonyos feladatkörökben történő helyettesítését megoldja.
o Elvégzi a szakterületi mentorok vezetését, tevékenységük felügyeletét.
o Együttműködik a szakterületi koordinátorral a Mentorrendszer lebonyolításában és a szakos identitás megőrzésében.
o Kérés esetén beszámol a mentorkoordinátornak a mentorok munkájáról.
• szakterületi koordinátor:
o A Mentorkoncepciót és a benne foglalt rávonatkozó kötelességeket betartja.
o A szakterületi mentorok tevékenységét felügyeli.
o Együttműködik a szakos mentorfelelősökkel és a mentorkoordinátorral.
• ELTE TTK HÖK tisztségviselő:
o A Mentorkoncepciót és a benne foglalt rávonatkozó kötelességeket betartja.
o Eleget tesz a mentorkoordinátortól érkező felkéréseknek, illetve az utóbbi által megszabott határidőket betartja.
• gólyatábor-főszervező:
o A Mentorkoncepciót és a benne foglalt rávonatkozó kötelességeket betartja.
o A Mentorkoncepcióval összhangban lévő pályázatot nyújt be az ELTE TTK HÖK-nek.
o Együttműködik a mentorkoordinátorral és figyelembe veszi a szakterületek igényeit.
o A mentorpárokat és a mentorcsoportok tagjait a gólyatáborokban nem bonthatja meg.
• felkért önkéntes:
o A vállalt kötelességeket betartja.

ESEMÉNYNAPTÁR ÉS HATÁRIDŐK

A fejezet a Mentorrendszer eseményeinek, illetve a legfontosabb kapcsolódó események dátumait, határidőit tartalmazza. Az előre meghatározott időpontok egyrészt a Mentorrendszer átláthatóságát szolgálják, megkönnyítve a mentorok/mentorjelöltek munkáját. Másrészt ez a lehatárolás könnyebbé teszi a mentorkoordinátori munka folyamatos ellenőrzését, számon kérhetőségét.

Egyes eseményeknél a variációs lehetőségek miatt több időpont is szerepel, továbbá az őszi félév eseményeinek időpontja csak megközelítőleg pontosított, mivel jelenleg még nem ismertek az őszi félév egyetemi határidői. Az eseménynaptár:
ESEMÉNY ESEDÉKESSÉG
Mentorjelentkezés 12.febr 02.márc –
“Ki vagy, Mentor?” bevonó előadás (1.1) 19.febr – 18:00
“Ki vagy, Mentor?” bevonó előadás (1.2) 27.febr – 18:00
Mentorfoglalkozás (1.1) 04.márc – 18:00
Mentorfoglalkozás (2.1) 05.márc – 18:00
Mentorfoglalkozás (1.2.) 06.márc – 18:00
Mentorkirándulás 08.márc – –
Mentorfoglalkozás (2.2) 11.márc – 18:00
Mentorfoglalkozás (1.3) 12.márc – 18:00
Mentorfoglalkozás (2.3) 13.márc – 18:00
Mentorteszt (1.1) 18.márc – 18:00
Mentorteszt (1.2) 20.márc – 18:00
Mentorkirándulás (esőnap esetén) 22.márc – –
Mentorteszt (1.3) 26.márc – 18:00
Mentorteszt (UV) (1.1) 26.márc – 18:00
Mentorteszt (UV) (1.2) 27.márc – 18:00
Mentorteszt (UV) (1.3) 31.márc – 18:00
Szakterületi elbeszélgetések 01.ápr 13.ápr
Mentorhétvége 26.ápr 27.ápr –
Szakos előadás (1.1) 19.máj 01.jún –
Szakos előadás (1.2) 19.máj 01.jún –
Mentortábor 01.aug 03.aug –
Gólyatáborok augusztus
Gólya-mentor találkozók augusztus, szeptember
Mentortánc-próbák őszi félév
Szakos és kari bulik őszi félév
I. Mentori találkozó szeptember (beiratkozások előtt)
Beiratkozás szeptember (a hónap elején)
II. Mentori találkozó szeptember (a második tanítási héten)
III. Mentori találkozó október, november (a Gólyabál előtt)
Gólyabál október, november
Jövő évi Mentorkoncepció elfogadása január, február
Jövő évi mentorcsoport felállítása január, február
MMGV január, február
IV. (Záró) Mentori találkozó február (a tavaszi félév regisztrációs hetén)

A mentorkoordinátornak nem kötelessége, de ajánlott feladata a következő eseményekhez hasonló csapatépítő összejöveteleket szervezni, az őszi félév során:
• a beiratkozás előtti szezonnyitó összejövetel
• szeptemberi túrázás, kirándulás
• a Gólyabál előtti sütés-főzés a Gólyaszobáért
• késő őszi, tél eleji túrázás, kirándulás
• a tavaszi félév első hetében évzáró összejövetel
Ezek nyílt események, így akár a gólyák és a tisztségviselők is részt vehetnek rajta, ugyanakkor elsősorban a mentorcsapatnak szólnak.

A határidők meghatározása elsősorban egy jó útmutató a mentor munkacsoport számára, ezáltal elkerülve az egyes rendezvények szervezetlenségét. Ezek a következők:
ESEMÉNY ESEDÉKESSÉG
Mentorjelentkezés február eleje
“Ki vagy, Mentor?” bevonó előadások február eleje
Mentorfoglalkozások február eleje
Mentorkirándulás február közepe
Mentortesztek február vége
Szakterületi elbeszélgetések március eleje
Mentorhétvége március eleje
Szakos előadások április közepe
Mentortábor június eleje
A mentori találkozók őszi félév
A mentortánchoz tánctanár felkérése augusztus vége
A jövő évi Mentorkoncepció elkészítése október eleje
Az MMGV előkészítése, kiértékelése január, február

A MENTOROKAT ÉRINTŐ KÉPZÉSI ESEMÉNYEK

A mentorjelöltek tematikailag az előző évek mintájára, de gyakorlatiasabb keretek között egy felkészítő tréningsorozaton vesznek részt, aminek célja, hogy az elsőévesek szükségleteire minden helyzetben kielégítő választ tudjanak nyújtani. Kiemelt szerepet kap a csapatépítés is, melyen keresztül a beilleszkedést elősegítő gyakorlatok, viselkedések megfelelően elsajátíthatók. A képzés során a jelöltek közül többlépcsős szűrésen keresztül kerül kiválogatásra a végleges mentorcsapat (a hivatalos mentorrá nyilvánítás a mentortáborban történik). A képzési programokon a részvétel kötelező.

A felkészítés kettős profilú:
• Elméleti és gyakorlati tudás elsajátítása az egyetemi ügyeket érintően. Az elméleti és a gyakorlati tudás szekciótémák útján kerül átadásra (a szakterületi mentoroknak ezekből bizonyos szekció anyagát kell elsajátítani, mivel más szakterületek háttéranyagát a Mentorrendszer struktúrája miatt nem szükséges alkalmazniuk). Az így elsajátított ismeretanyag egy teszt formájában kerül számonkérésre. A szekciótémák a következők:
o A tudás számonkérése, kiegészülve külön foglalkozással (zárójelben ezek alkalma):
– Szociális ügyek (mentorfoglalkozás)
– Tanulmányi ügyek (mentorfoglalkozás)
– Kollégiumi ügyek (mentorfoglalkozás)
– Tudomány és tehetséggondozás (mentorfoglalkozás)
– Sportügyek (mentorfoglalkozás)
– Esélyegyenlőség (mentorfoglalkozás)
– Szakterület (szakos előadás)
o A tudás számonkérése, opcionális foglalkozásokkal:
– Tanárképzés (csak tanári szakos mentoroknak)
– Tétékás Nyúz
– Külügyi lehetőségek
– Korrepetálási lehetőségek
– Egyetem
– Egyesült Biológus Hallgatók Szövetsége
– Földrajzos Klub
– Környezettudományi Klub
– Mafihe
– ELTE TTK Hallgatói Alapítvány
– ELTE TTK HÖK
• Szociális és csapatépítő készségek általános fejlesztése, elsajátítása. Ezek eszközei a következők:
o Pszichológiai, viselkedéstani előadások (pl. testbeszéd; illemtan; mentor etikett)
o Vetélkedők
o Állomásos kirándulások
o Sportversenyek
o Egyéb foglalkozások
o Szabadidős programok, az ún. passzív csapatépítés jegyében (pl. fürdés, diszkó)

A képzés eseményei:
Mentorjelentkezés
• A mentorrá válás szempontjából:
o Kötelező esemény (szűrő).
o Külön katalógus nincs.
• Szerepe a Mentorrendszerben:
o Az első szűrő.
o Az alapadatok begyűjtése.
• Időpont, időtartam:
o Február 12. 0:00 – március 2. 23:59.
• Egyéb technikai körülmények:
o A jelentkezés hirdetése több kommunikációs csatornán keresztül történik, beleértve a „Ki vagy, mentor?” bevonó előadásokat.
o Költségvonzata: néhány ezer Ft – támogatói pénz.

„Ki vagy, Mentor?” bevonó előadás
• A mentorrá válás szempontjából:
o Ajánlott esemény.
• Szerepe a Mentorrendszerben:
o A toborzás egy kommunikációs csatornája.
o Általános tájékoztatás a Mentorkoncepcióról, a személyes tapasztalatokról.
• Időpont, időtartam:
o Február 19. 18:00; február 27. 18:00.
o Néhány óra/esemény.
• Egyéb technikai körülmények:
o Az események nyilvánosak bárki számára.

Mentorfoglalkozások
• A mentorrá válás szempontjából:
o Kötelező esemény.
o Külön katalógus van.
• Szerepe a Mentorrendszerben:
o A jelentkezők elméleti és gyakorlati tudásának az elmélyítése.
o A tisztségviselők személyes megismerése.
o A mentorjelöltek közötti kapcsolatépítés.
• Időpont, időtartam:
o Március 4. 18:00; március 5. 18:00; március 6. 18:00; március 11. 18:00; március 12. 18:00; március 13. 18:00.
o Néhány óra/esemény.
• Egyéb technikai körülmények:
o Az előadások a Kérdéstár gyakorlati és elméleti kérdéseire épülnek.
o A szemináriumokon 3-3 szekciótémára épül foglalkozás, párhuzamosan, egyszerre 3 teremben, így lehetővé téve a kisebb létszámú csoportokat.
o A mentorszemináriumok első napján kerül kiadásra a Mentorkisokos és a Kérdéstár, amely a foglalkozások elméleti anyagát és a későbbi számonkérésen felmerülhető összes kérdést tartalmazza.

Mentorkirándulás
• A mentorrá válás szempontjából:
o Kötelező esemény.
o Külön katalógus van.
• Szerepe a Mentorrendszerben:
o A szakterületi mentorcsapatok csapaton belüli és csapatok közötti összeismerkedése.
o Csapatépítő módszerek elsajátítása.
• Időpont, időtartam:
o Március 8. VAGY március 22 (esőnap).
o Kb. egy teljes nap.
• Egyéb technikai körülmények:
o A szakterületi mentorjelöltek külön csapatokat alkotnak.
o Az állomásokat a szakterületek más képviselői alkotják majd.
o Feladatokban megjelennek az egyes (külön foglalkozással nem rendelkező) szekciók gyakorlati kérdései és a szakterületekre által kidolgozott, tematikus feladatok.
o A túra végén minden csapat egységes jutalmazásban részesül, továbbá csapatépítő és táplálkozási jelleggel étel és forralt-ital készül.
o Költségvonzata: néhány tízezer Ft – támogatói pénz; résztvevők befizetése (csak az étel- és forraltital, de ez is opcionálisan).

Mentorteszt
• A mentorrá válás szempontjából:
o Kötelező esemény (szűrő).
o Külön katalógus nincs.
• Szerepe a Mentorrendszerben:
o A második szűrő.
o Az elméleti tudás számonkérése.
• Időpont, időtartam:
o Március 18. 18:00; március 20. 18:00; március 26. 18:00; március 27. 18:00; március 31. 18:00.
o Néhány óra/esemény.
• Egyéb technikai körülmények:
o A tesztek minden esetben a Kérdéstárból kerülnek összeállításra.
o Minden tesztre, illetve uv-tesztre két-két eltérő, új feladatlap készül.
o Két féle eredmény lehetséges: megfelelt és nem megfelelt.
o A teszt három részből áll (zárójelben a megfelelt eredményhez elérendő pontokból átszámított százalékérték): tanulmányi ügyek (80%), szociális ügyek (80%), további kérdések (80%). Utóbbi rész terjedelmesebb az előbbi kettőhöz képest.
o A javítást a mentor munkacsoport végzi.
o Az eredmények Neptun-kód alapján, tömbösítve kerülnek kihirdetésre, legalább az egyik uv-teszt-időpont előtt 3 nappal.
o A javítás eredményét az utolsó uv-tesztet követő három napon belül kell kihirdetni.

Szakterületi elbeszélgetések
• A mentorrá válás szempontjából:
o Kötelező esemény (szűrő).
o Külön katalógus nincs.
• Szerepe a Mentorrendszerben:
o A harmadik szűrő.
o A csapatszűkítés, a kevésbé alkalmas jelöltek kiszűrése.
• Időpont, időtartam:
o Április 1. – április 13.
o Kb. 30 perc/beszélgetés.
• Egyéb technikai körülmények:
o A mentorjelölteket bizottság hallgatja meg, a mentorrá válásukról a szakterületi koordinátor a szakterületi mentorfelelőssel együtt dönt, egyeztetve a mentorkoordinátorral és az elnökkel (akik vétójoggal rendelkeznek). A tanári szakos mentorjelöltek meghallgatásánál a tanárképzési referens is döntési joggal bír.
o A bizottság tagjai: mentorkoordinátor, szakterületi koordinátor, szakterületi mentorfelelős, egyéb meghívottak (a szakterület döntése alapján).
o A bizottsági meghallgatásokon köteles részt venni a szakterületi koordinátor és a szakterületi mentorfelelős, illetve a tanárképzési referens, ha tanári szakos jelöltet hallgatnak meg. Továbbá a mentorkoordinátornak törekednie kell a jelenlétre.
o A mentorjelöltekkel történő elbeszélgetés szakterületenként történik.
o Az eredmények közlése véletlenszerű sorrendben, Neptun-kód alapján történik, legkésőbb a mentorhétvégét megelőző 10. napon. Ez utóbbit hivatalosan a mentorkoordinátor hirdeti ki.
o A Mentorrendszerből kikerülők póttaggá válnak (felkérés után), illetve a továbbjutókkal együtt szöveges értékelést kapnak.

Mentorhétvége
• A mentorrá válás szempontjából:
o Kötelező esemény.
o Külön katalógus van.
• Szerepe a Mentorrendszerben:
o Az esemény a BGGyK HÖK Seniorrendszerével együtt kerül megrendezésre a költségeket megosztva.
o A mentorok vegyes csoportbeosztásokkal történő egységes csapattá formálása.
o Közösségépítő foglalkozások elsajátítása.
o Bizonyos szekciók elméleti anyagának visszakérése gyakorlati feladatok által (pl. vetélkedők, feladatversenyek).
• Időpont, időtartam:
o Április 26. – április 27.
o Kb. két teljes nap.
• Egyéb technikai körülmények:
o A továbbképzésen biztosított a szállás és az ellátás.
o A hétvégén (a versenyfeladatokat leszámítva) a mentorjelöltek szakterülettől függetlenül, vegyesen kerülnek csoportba osztásra.
o Költségvonzata: maximum 4 ezer Ft/fő (teljes programra, teljes ellátással): résztvevők befizetése; (támogatói pénz – alapvetően ezzel nem számolva).
o A hétvégére megívást kapnak a mentorok, a tisztségviselők és a szakterületi mentorfelelősek. Indokolt esettben meghívást kaphatnak, illetve jelentkezhetnek a táborba egyéb vendégek is (minden esettben az előzetesen meghatározott maximális összeget kell befizetniük). Erről a mentorkoordinátor javaslatára a Választmány dönt.

Szakos előadás
• A mentorrá válás szempontjából:
o Kötelező esemény.
o Külön katalógus van.
• Szerepe a Mentorrendszerben:
o A szakterület megismerése (intézet, tantervek, közélet, tanári képzés).
• Időpont, időtartam:
o Május 19. – június 1.
o Néhány óra/esemény.
• Egyéb technikai körülmények:
o A szakos előadásra oktató(k) kerülnek meghívásra.
o A szervezésben és a megvalósításban kiemelt szerepet kap a szakterületi koordinátor és a szakterületi mentorfelelős.
o Szakterületenként (amennyiben a mentorok részéről ez indokolt) két előadás kerül megszervezésre (tekintettel léve a vizsgaidőszakra).

Mentortábor
• A mentorrá válás szempontjából:
o Kötelező esemény.
o Külön katalógus van.
• Szerepe a Mentorrendszerben:
o Bizonyos szekciók elméleti anyagának visszakérése gyakorlati feladatok által (pl. vetélkedők, feladatversenyek).
o Szociális és csapatépítő foglalkozások.
o Felkészülés a gólyatáborra.
o Rekreációs-, jutalom programok (pl. fürdés).
• Időpont, időtartam:
o Augusztus 1. – augusztus 3.
o Kb. három egész nap.
• Egyéb technikai körülmények:
o A mentortáborban a mentorok leteszik a mentoresküt és átveszik mentorpólójukat (utóbbit csak a mentorok, a szakterületi mentorfelelősök és a mentorkoordinátor kaphat). Mentorrendszer feliratú pólót bárki kaphat a Mentorrendszer szereplői közül.
o A tábori foglalkozások alatt a mentorok szakterületi csoportokban, illetve a gólyatábori hovatartozásuknak megfelelően kerülnek beosztásra.
o A tábor a BGGyK Seniorrendszerével közösen kerül megrendezésre, a költségeket megosztva.
o A táborra megívást kapnak a mentorok, a tisztségviselők és a szakterületi mentorfelelősek. Indokolt esettben meghívást kaphatnak, illetve jelentkezhetnek a táborba egyéb vendégek is (minden esettben az előzetesen meghatározott maximális összeget kell befizetniük). Erről a mentorkoordinátor javaslatára a Választmány dönt.
o Költségvonzata: maximum 7 ezer Ft/fő (teljes programra, teljes ellátással) – támogatói pénz (csak a mentorpóló); résztvevők befizetése; (támogatói pénz – alapvetően ezzel nem számolva).

A MENTORI MUNKA ESEMÉNYEI, ÉS A MENTORRENDSZER ŐSZI ESEMÉNYEI

A mentori munkának vannak kötelező és ajánlott eseményei, de többségében az utóbbiról van szó. A gólyákkal történő kapcsolatfelvétel után, a mentorok megkapják azt a szabadságot, hogy a képzés alatt elsajátított gyakorlati és elméleti tudást, a csapatépítő készségeket szabadon alkalmazzák az elvárt magatartással. A mentori munkát folyamatosan nyomon követik a szakterületi mentorfelelősök és közvetetten a mentorkoordinátor. Tanácsokért és kérdésekkel a mentorok utóbbiakhoz bármikor fordulhatnak.

Mentoroknak kötelező események:
Gólyatábor
• A mentori munka szempontjából:
o Kötelező esemény.
• Szerepe a Mentorrendszerben:
o Első személyes kapcsolatfelvételek egyike.
o A gólyatábori-főszervezők munkájának segítése.
• Időpont, időtartam:
o Augusztus.
o Kb. 3-7 teljes nap (szakterülettől függően).
• Egyéb technikai körülmények:
o A tanári szakos mentoroknak csak a tanári beavató táborba kell elmenniük.
o Ezek a Mentorrendszertől független események.
o A mentorok, mint önkéntesek vesznek részt az eseményen.
o A gólyatáborokban a mentorok felelősséget vállalnak a gólyák iránt.
o A gólyatábori-főszervezők a felmerülő problémákat, panaszokat közvetíthetik a szakterületi mentorfelelősök és a mentorkoordinátor felé. Az esetlegesen felmerülő magatartásbeli panaszok szankcionálásánál első körben törekednie kell a szakterületi mentorfelelőssel vagy a mentorkoordinátorral történő egyeztetésre.
o A tanári szakos beavató táborra a Mentorrendszer nem készül. Megkeresés esetén megtörténik az együttműködés, ami kimerül abban, hogy az önként jelentkező mentorok közvetítés útján, mint önkéntesek, a gólyákat segíthetik a táborban. Ebben az esettben a Mentorrendszer és a szervezők között a kapcsolattartó a tanárképzési referens.

Beiratkozás
• A mentori munka szempontjából:
o Kötelező esemény.
• Szerepe a Mentorrendszerben:
o Első személyes kapcsolatfelvételek egyike.
o Segítségnyújtás a beiratkozóknak az adminisztratív ügyintézésben.
o A beiratkozást szervezők munkájának segítése.
• Időpont, időtartam:
o Szeptember eleje.
o Kb. egy teljes nap.
• Egyéb technikai körülmények:
o Ezek a Mentorrendszertől független események.
o A mentorok, mint önkéntesek vesznek részt az eseményen.
o A mentorokért felelősséget vállalnak a beiratkozást szervezők és a szakterületi koordinátorok.
o A beiratkozások mentori munkájának megszervezése és felügyelete a szakterületek, a szakterületi koordinátor feladata. A tanári szakos beiratkozások ugyanezen feladatköre az TTK HÖK tanárképzési referensére hárul.

MMGV – Mentori Munka Gólyák általi Véleményezése
• A mentori munka szempontjából:
o Kötelező esemény.
• Szerepe a Mentorrendszerben:
o A mentorok munkájának ellenőrzése, a minőség-ellenőrzés.
o A jövő évi Mentorrendszer egyik szűrőjének eleme.
• Időpont, időtartam:
o Január és február.
o Kb. két hét.
• Egyéb technikai körülmények:
o Az MMGV egy online kérdőív segítségével (ez az előző évi MMGV mintájára készül el) végez adatfelvételt a gólyák körében.
o A válaszadás anonim és nem kötelező.
o A felhívás a kitöltésre a mentorok, a szakterületi mentorfelelősök és a szakterületi koordinátorok által történik meg.

A mentoroknak ajánlott események:
Gólya-mentor találkozók
• A mentori munka szempontjából:
o Ajánlott esemény.
• Szerepe a Mentorrendszerben:
o Első személyes kapcsolatfelvételek egyike.
• Időpont, időtartam:
o Augusztus és szeptember.
o Kb. egy teljes nap.
• Egyéb technikai körülmények:
o Ezek a Mentorrendszertől független események, a szakterületek szerevezésében.

Mentortánc-próbák
• A mentori munka szempontjából:
o Ajánlott esemény.
• Szerepe a Mentorrendszerben:
o A mentorcsapat közösségének továbbépítése.
• Időpont, időtartam:
o Őszi félév.
o Néhány óra/alkalom.
• Egyéb technikai körülmények:
o Ezek a Mentorrendszertől független események, de a tánctanár felkérése a mentorkoordinátor feladata.
o A mentortáncban való részvételre a BGGyK seniorainak is lehetősége van. Ez esettben a név mentor- és seniortáncra módosul.

Szakos és kari bulik
• A mentori munka szempontjából:
o Ajánlott esemény.
• Szerepe a Mentorrendszerben:
o A gólyák és a mentorok közötti kapcsolatápolás színterei.
• Időpont, időtartam:
o Őszi félév.
o Néhány óra/esemény.
• Egyéb technikai körülmények:
o Ezek a Mentorrendszertől független események, a szakterületek és a Kar szerevezésében.

Gólyabál
• A mentori munka szempontjából:
o Ajánlott esemény.
• Szerepe a Mentorrendszerben:
o A gólyák és a mentorok közötti kapcsolatápolás színtere.
o A mentorcsapat közösségének továbbépítése.
• Időpont, időtartam:
o Október, november.
o Néhány óra.
• Egyéb technikai körülmények:
o Ez a Mentorrendszertől független esemény.
o A Gólyabálon előadásra kerül a mentortánc és kialakításra kerül a gólyaszoba, de mindkét esemény a Mentorrendszertől független.

Egyéb őszi események:
Mentori találkozók
• Szerepe a Mentorrendszerben:
o A mentorok munkájának nyomon követése.
o A felmerülő problémák és kérdések közös megválaszolása.
• Időpont, időtartam:
o Szeptember (beiratkozások előtt); szeptember (a második tanítási héten); október-november (a Gólyabál előtt); február (a tavaszi félév regisztrációs hetében).
o Néhány óra/esemény.
• Egyéb technikai körülmények:
o A találkozók időpontja az események előtt kiírt szavazás alapján dől el (a szavazáson a mentorkoordinátor és a szakterületi mentorfelelősök szavazhatnak).
o Az időpont megállapítása után meghívót kapnak a találkozóra a szakterületi koordinátorok és a mentorok is.

Jövő évi Mentorkoncepció elfogadása
• Szerepe a Mentorrendszerben:
o A jövő évi Mentorrendszer alapjainak megteremtése az előző év tapasztalatait felhasználva.
• Időpont, időtartam:
o Január-február (legkésőbb a tavaszi félév regisztrációs hetén)
• Egyéb technikai körülmények:
o Az új Mentorkoncepciót több fórumon (pl. mentorok, szakterületi koordinátorok, szakterületi mentorfelelősök, gólyatábori-főszervezők) való egyeztetést követően a régi és az új mentorkoordinátor alkotják meg az előző évi tapasztalatok és más szakmai szempontok alapján.

Jövő évi mentor munkacsoport felállítása
• Szerepe a Mentorrendszerben:
o A jövő évi Mentorrendszer operatív önkéntes körének felállítása.
• Időpont, időtartam:
o November-december.
• Egyéb technikai körülmények:
o A szakterületi delegáltak kilétének legkésőbb a tavaszi félév regisztrációs hetéig ki kell derülnie.

A SZŰRŐK, avagy a TÖBBLÉPCSŐS VÁLOGATÁSI RENDSZER

A minőségében az ELTE TTK HÖK-höz és a mennyiségében a megállapított normatívákhoz illeszkedő mentorcsapat kialakításához a Mentorrendszer a képzés során ún. szűrőket vesz igénybe.

Ennek értelmében a válogatási rendszer lépcsői a következők:
• Jelentkezés
o Ennek során a hallgatók jelentkeznek a Mentorrendszerbe.
o Feltétel: a jelentkezési feltételek teljesítése.
• Mentorteszt:
o Ennek során a mentorjelöltek teszt formájában adnak számot elméleti és gyakorlati tudásukról.
o Feltétel: a teszt százalékos követelményeinek a teljesítése.
o Egyedül a szűrők közül itt van lehetőség a teljesítmény javítására, egy alkalommal, uv-teszt formájában.
• Elbeszélgetés:
o Feltétel: a rangsorban bekerülni a szakonként meghatározott keretszámba.
o A döntésben negatív előjellel bírnak: tisztségviselőség; MMGV-benyomás; a tantervben szereplő első féléves tárgyak száma.
o A döntésben pozitív előjellel bírnak: a teszteredmény; a mentori múlt; MMGV-benyomás.

A szűrések alkalmával a mentorkoordinátor által felkeresésre kerülnek a kiesők, amely során közlésre kerül a kiesés oka, egy, a bizottság által készített értékeléssel.

A HIÁNYZÁSOK és a KIMENTÉSEK KEZELÉSE

A rendezvényeken a részvétel kötelező. Hiányzási szándék esetén a mentorok/mentorjelöltek kimentésért fordulhatnak kizárólag a mentorkoordinátor irányába. A mentor/mentorjelölt fellebbezést nyújthat be a Választmánynál.

A MENTOR MUNKACSOPORT

A mentor munkacsoportot a szakterületi mentorfelelősök, a szakterületi koordinátorok, illetve a képzés bizonyos időszakában a BGGyK seniorkoordinátora alkotja a mentorkoordinátor vezetésével.

A MENTORCSOPORTOK BEOSZTÁSA

A mentorcsoportok beosztását a szakterületi koordinátorok és a tanárképzési referens végzik. A terhelésről a jelentkezési adatok függvényében határoz a Küldöttgyűlés vagy a Választmány, az elbeszélgetések eredményeinek kihirdetése előtt. Amennyiben a gólya több TTK-s szakon hallgató, mindkét szakján kap mentort (ez akár egy személy is lehet).
A tanárszakos hallgatók külön mentorcsoportot/csoportokat alkotnak minden szakterületen. Minden tanárszakos mentorcsoportnak saját, amennyiben megoldható tanár-mentora lesz.
Amennyiben a tanári szakos mentorok a velük megegyező szakpárral rendelkező gólyákat mentorálnának, azt a mentortábort követően kell eldönteniük. A tábort megelőzően a kiválasztott szakja képzését végzi. A tanári szakos mentorok kiválogatása az alapszakos mentorokkal párhuzamban történik. A képzési igényét a jelentkezéskor meg kell jelölnie. Ebben az esettben a tanári szakos mentorok az alapszakos mentoroktól bizonyos elemeiben eltérő képzésben részesülnek.
A szakterületi mentor-keretszámok meghatározásakor a tanári szakos mentorokról külön keretszámot kell alkotni.

KÖLTSÉGVETÉS

A Mentorrendszer lebonyolítását a lehető leghatékonyabban, leggazdaságosabban kell lebonyolítani. A képzés, illetve a munka során lebonyolított rendezvényeknek kellék és külső szolgáltatásigényei (pl. szállás, étkezés) is vannak. Ezek egy része az ELTE TTK HÖK saját infrastruktúrájából, más része a Mentorrendszerrel kapcsolatban álló szervezetek, egyéb Egyetemhez tartozó kari HÖK-ök infrastruktúrájával (kölcsönbevétellel) kielégíthetők.

Ugyanakkor több, a képzést, illetve a mentori munkát érintő rendezvényen külső szolgáltatást, beszerzést kell eszközölni, aminek anyagi vonzata van. A Mentorrendszer forrásai alapvetően két részről teremtődnek meg: a résztvevők adományaiból és az anyagi támogatók révén.

Állandó jelleggel két fő anyagi támogatóról beszélhetünk: az ELTE TTK HÖK-ről és az ELTE TTK Hallgatói Alapítványról. Ezen kívül a Mentorrendszernek törekednie kell más szponzorok, támogatók bevonására (pl. pályázatok, vállalatok), hogy tovább csökkenjenek a mentorokra és az egyéb résztvevőkre eső anyagi terhelések. Többek között ez is indokolja, hogy a kapcsolódó események költségvetésében törekedni kell a nullszaldóra.

Amennyiben a Mentorrendszer egyetemi pénzt is igénybe vesz, közbeszerzés történik az egyes tételekre. Más esettben a résztvevők befizetései adomány formájában az ELTE TTK Hallgatói Alapítványhoz (jogi személy) kerülnek a megfelelő dokumentumok kitöltésével, amely pénz teljes egészében a képzési eseményekbe kerül visszaforgatásra.

A képzési események költségvonzata:
• Jelentkezés
o Költségek: plakátnyomtatás; rögzítő anyag.
o Ennek költségvonzata: néhány ezer Ft – támogatói pénz.
• Mentorkirándulás
o Költségek: jutalmazás a mentorjelölteknek; étel- és forraltital-készítés.
o Ennek költségvonzata: néhány tízezer Ft – támogatói pénz; résztvevők befizetése (csak az étel- és forraltital, de ez is opcionálisan).
• Mentorhétvége
o Költségek: szállás; étkezés; egyéb járulékos költségek (pl. jutalmazás, benzinpénz).
o Ennek költségvonzata: maximum 4 ezer Ft/fő (teljes programra, teljes ellátással) – résztvevők befizetése; (támogatói pénz – alapvetően ezzel nem számolva).
• Mentortábor
o Költségek: mentorpóló; szállás; étkezés; egyéb járulékos költségek.
o Ennek költségvonzata: maximum 7 ezer Ft/fő (teljes programra, teljes ellátással) – támogatói pénz (csak a mentorpóló); résztvevők befizetése; (támogatói pénz – alapvetően ezzel nem számolva).

A mentorokra és az egyéb résztvevőkre vonatkozó közvetlen költségek a teljes mentorév során (képzés és munka) az ún. szükségszerű befizetéseket tekintve:
• Mentorhétvége
o Maximum 4 ezer Ft/fő (ez a szolgáltatások árszínvonalától és a támogatói pénztől függően csökkenhet).
• Mentortábor
o Maximum 7 ezer Ft/fő (ez a szolgáltatások árszínvonalától és a támogatói pénztől függően csökkenhet).
• Gólyatábor
o Szakterülettől függően 10-20 ezer Ft/fő.

A Mentorrendszer által a bizonyos résztvevők felé nyújtott közvetlen természetbeni kompenzációkról:
• Mentorok
o A képzés során különböző tárgybeli és elvont értelmezésű (pl. élmények, tudás) juttatások.
o A szakos gólyatáborok és az őszi félévi szakos- és kari, gólyáknak szóló rendezvények belépőjének áránál a gólyáknak járó kedvezmények.
• Szakterületi mentorfelelősök
o A szakos gólyatáborok és az őszi félévi szakos- és kari gólyáknak szóló rendezvények belépőjének áránál a gólyáknak járó kedvezmények.

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS

Mivel a Mentorrendszer az ELTE TTK részeként működik, ezért elengedhetetlen a szolgáltatás színvonalának megtartása, illetve monitoringja, a folyamatos önellenőrzés, mely tapasztalatok a Mentorrendszer jövőbeli fenntartható működését szolgálják. Alapvető cél a jól működő elemeket megőrizve, a folyamatos fejlesztés.

A minőségbiztosítás négy pillérre támaszkodik:
• A Mentorkoncepció betartása, melynek felelőse a TTK HÖK minden dolgozója, kiemelten a mentor munkacsoport és vezetője, a mentorkoordinátor.
• A hatékony kommunikáció a kommunikációs csatornákon.
• A mentori munka folyamatos követése, illetve a képzési- és a munkaesemények folyamatos elemzése a mentori találkozók során.
• MMGV, avagy a Mentori Munka Gólyák általi Véleményezése.

Kedves Mentoraspiránsok!

A mentorjelentkezés elkezdődött. Ha úgy gondolod, hogy szívesen pátyolgatnád a jövő félévben az elsősöket, akkor először olvasd el “A rendszerről” c. részt, majd nézd át a “Mentorjelentkezés és felkészítés menete” c. szösszenetet, majd ha ezzel meg vagy, add be a jelentkezésed itt.

A mentorkoncepciót elfogadása után ide és a ttkhok.elte.hu-ra is feltöltjük. (Ez várhatóan a március 14-én fog megtörténni.)

 

Csak röviden: felkerült az oldalra a Mentorkisokos, egy Schimán videó, frissült a motor és az események.

Talán észrevettétek hogy mezt váltottunk, s eddigi fradista imidzsünket újpestire cseréltük. A változás – érthető módon – ellenkezést váltott ki sokakból…

Mi is jól tudjuk, hogy van még csiszolni a színösszeállításon, viszont hallhattátok, hogy a Fradi már csak egy forintot ér, így kénytelenek voltunk otthagyni szeretett klubunkat. De hogy a B-közép legkeményebb magja is megtalálja számítását, így elhelyeztünk (két napos konstans sz*pás után) egy kis ajándékot a jobb felső sarokban. Szívesen ecsetelném (finoman bammegolva), hogyan akadt össze a chatbox jQuery-je egy-két-három szkripttel is, majd hogyan jöttek elő újabb és újabb problémák, de ezt inkább mégis kihagyom. Fő hogy sikerült – legalábbis 3.6.15-ös Firefox alatt csodásan szuperál. Ha bármi gond lenne vele, akkor szóljatok.

A mentorrendszerbe jelentkezni addig is tudsz, de ne lepődj meg, ha szétesne az oldal, esetleg nem úgy nézne ki, ahogy megszoktad.

Javaslom, inkább látogass vissza holnap, és akkor add le jelentkezésed!

Kétharmados, óriási győzelmet aratott a honlap jobb oldala. Míg bal szélen csupán egy apró technikai módosításra futotta, addig átellenben két új résszel bővültünk: hogy a “Munkablog” még jobban szem előtt legyen, az utolsó öt bejegyzés címét kiraktam egy boxba (Anna boldogsága immáron határtalan!), illetve összeszedtem a 2007-2010 között ügyködő mentorok fényképeit, s ezek közül egyet randomra bedob a rendszer minden oldalbetöltésnél a “Hall of fame” részbe.

Ez utóbbin még lehet csiszolni, de előbb jöjjenek a visszajelzések. Örülünk, Vincent?

Immáron minden szaknak van fővezíre, lájkolhattok ezerrel, kidobásra ítéltetett pár tucat fake regisztráló, frissítettünk az oldal motorján ismét, egy bejelentett bug javításra került, Anna elkezdte/elkezdheti tesztelni az idei mentorjelentkezés rendszerét stb.

Úgy érzem viszont valami hiányzik. Kis interakció 🙂 Ötletek jöhetnek e-mailben.

Annával történt romantikus levelezésünknek áldozatául estek a tavalyi mentorok. Persze nem úgy, ahogy, csupán átkerültek az archívumba (már lassan előjegyzést kell felvennem az előelőelőelőjelentkezett mentorok között:D). Ha vannak fotóitok rendszerünk bármely tavalyi eseményéről, akkor ne habozzatok nekem vagy Annának egy mailt dobni. A címünk azt hiszem ismert, de ha nem, tekerj legalulra 🙂

Ezen kívül elkészültek a – jelenleg még egy-egy szakos képviselőt tartalmazó – 2011-es aloldalak is. Környezettanon még folynak az egyeztetések, matekról pedig hiányzik a színes-szagos bemutatkozás. Need backup, Dönci!