Mentorkoncepció

A 2015/2016-os Mentorkoncepció

Bevezetés

Az alábbi dokumentum a 2015/2016-os tanévre vonatkozó Mentorkoncepció, mely a Mentorrendszerben résztvevő, vagy ahhoz kapcsolódó személyek egyeztetésével, véleményezésével jött létre, az egyéni tapasztalatok alapján.

Mint koncepció a mentorképzés alapelveinek, az egyes résztvevőkre vonatkozó szabályoknak, irányelveknek ad hivatalos keretet. Ezek a Mentorrendszerben résztvevő személyekre nézve kötelező érvényűek, ezektől csak igen indokolt („vis maior”) esetben lehet eltérni.

A Mentorkoncepció érvényességének alapját az ELTE TTK HÖK legfőbb döntéshozó szerve, a Küldöttgyűlés adja, a betartásáért az ELTE TTK HÖK Küldöttgyűlése által megválasztott, vagy a Választmány által megbízott mentorkoordinátor felelős.

Alapelvek

 1. Célkitűzések
 • A Mentorrendszer elsősorban az ELTE Természettudományi Karára felvételt nyert elsőévesek segítését tekinti céljának.
 • A mentorképzés célja emellett a mentorjelöltek számára egy olyan komplex tudásanyag átadása, mely lefedi az egyetemi élet legtöbb aspektusát. Ezáltal azok a személyek, akikből végül nem lesz mentor is profitálhatnak a részvételben, hiszen saját tanulmányaikat is megkönnyíti a megszerzett tudás.
 • A hallgatók tanulmányaik során általában csak a saját szakterületükön belül létesítenek kapcsolatokat. A mentorképzés során viszont lehetőségük nyílik más szakterületek hallgatóival is megismerkedni, ezáltal tágítva személetmódjukat.
 • Megemlítendő még, hogy a mentorok, mentorjelöltek jelentik elsődleges utánpótlását a Hallgatói Önkormányzatnak mind szakterületi, mind kari szinten, így ez is egyfajta járulékos célja a Mentorrendszernek.
 1. Költségvetés
  A képzés programjait a lehető legköltséghatékonyabban kell véghezvinni, a költségekről a mindenkori mentorkoordinátor köteles elszámolni (az átláthatóság jegyében).

  A képzés költségei az alábbiak szerint oszlanak meg:
  – ELTE TTK HÖK támogatása,
  – ELTE TTK Hallgatói Alapítvány támogatása,
  – saját hozzájárulás.

  A programok, s azok költségvetésének tervezésekor lehetőség szerint törekedni kell arra, hogy a képzés a mentorok, mentorjelöltek számára ingyenes maradjon (azaz ne legyen szükség saját hozzájárulásra).

 

 

 1. Szerepvállalás
  A mentorképzés során mentorrá váló személyek viselkedésükkel a Mentorrendszert, hovatovább az Egyetemet minősítik. Ezért fontos, hogy a mentorjelöltekben kialakuljon az a szemléletmód, hogy felelősséggel tartoznak a gólyákért, az Eötvös Loránd Tudományegyetem hírnevéért és a Mentorrendszerért.
 2. A Mentorrendszerben résztvevőket illető juttatások
 • A mentorok munkásságukért nem részesülnek közvetlen anyagi juttatásban.
 • A mentorokat és a szakos mentorfelelősöket ugyanazok a kedvezmények illetik meg az ELTE TTK HÖK kari, illetve szakterületi rendezvényein, mint amelyek a gólyáknak járnak.

A Mentorrendszer felépítése

A Mentorrendszerben a következő személyek vesznek részt:
– mentor/mentorjelölt,
– mentorkoordinátor,
– szakos mentorfelelős,
– szakterületi koordinátor,
– ELTE TTK HÖK tisztségviselő,
– gólyatábor-főszervező,
– felkért önkéntes.

Mentorrendszer egyes résztvevőihez kötődő elvárások

 1. Mentor/mentorjelölt:
  – Betartja a Mentorkoncepció rá vonatkozó részeit, különös tekintettel az etikai kritériumokra.
  – A tavaszi és az őszi félévben az ELTE TTK HÖK aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező tagja.
  – Nem tölt be a Hallgatói Önkormányzatban elnöki, elnökhelyettesi, szakterületi koordinátori, szakos mentorfelelősi vagy mentorkoordinátori tisztséget.
  – A tavaszi félév regisztrációs hetéig ellátja a mentori munkát, azaz a gólyákat tájékoztatja az aktuális információkról, átadja a szükséges tudást, illetve megfelelő módon elérhető számukra, hogy a felmerülő további kérdésekre választ tudjon adni.
  – Kérés esetén beszámol a munkájáról a szakos mentorfelelősnek és a mentorkoordinátornak.
  – A kötelező képzési eseményeken (beleértve a mentorhétvégét és a mentortábort) részt vesz.
 2. Mentorkoordinátor:
  – Betartja a Mentorkoncepció rá vonatkozó részeit.
  – Felelősségteljesen vezeti a Mentorrendszert, együttműködve a benne résztvevőkkel.
  – Az ELTE TTK HÖK Küldöttgyűlése előtt rendszeresen beszámol a Mentorrendszer történéseiről, az abban résztvevők munkájáról.
  – Személyes kapcsolatot ápol a mentorokkal/mentorjelöltekkel, lehetősége szerint figyelemmel követi a munkájukat.

  – Együttműködik a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar seniorkoordinátorával, különös tekintettel a közös képzési eseményekre.

 3. Szakos mentorfelelős:
  – Betartja a Mentorkoncepció rá vonatkozó részeit.
  – A tavaszi és az őszi félévben aktív vagy passzív hallgató lesz az ELTE-n.
  – A szakos mentorfelelős a mentorkoordinátort képviseli az adott szakterületen, így ő az elsődleges kapcsolat a mentorok és a mentorkoordinátor között. Amennyiben a helyzet úgy kívánja, és a mentorkoordinátor nincs jelen, döntési joga van.
  – A szakos mentorfelelős személyéről a mentorkoordinátor ajánlást tesz a Szakterületi Bizottságnak, amely azt megfontolva köteles döntést hozni.
  – Segíti az operatív munka elvégzését, a rá kiosztott feladatokat megoldja.
  – Felügyeli a mentorok fejlődését, munkáját, adott esetben beszámol róluk a mentorkoordinátornak.
  – A felmerülő problémákról a lehető leghamarabb tájékoztatja a mentorkoordinátort.
  – A szakterületi koordinátorral közösen összetartja a mentorcsapatot.

Mivel a földrajz-földtudományi szakterület két szakból áll, ezért ezen a szakterületen két szakos mentorfelelőst kell kijelölni.

 1. Szakterületi koordinátor:
  – Betartja a Mentorkoncepció rá vonatkozó részeit.
  – A szakterületi mentorok tevékenységét felügyeli.
  – A képzési eseményeken vezeti a mentorcsapatot.
  – Megszervezi a szakos előadást.
  – Együttműködik a szakos mentorfelelősökkel és a mentorkoordinátorral.
  – Beosztja a gólyatáborban részt nem vett elsőéveseket a mentorokhoz.
 2. ELTE TTK HÖK tisztségviselő:
  – Betartja a Mentorkoncepció rá vonatkozó részeit.
  – Előadást tart a mentorképzés során a saját területéről, emellett ennek megfelelő részt ír a Mentorkisokosba és a Kérdéstárba.
  – Az aktualitásokról, változásokról tájékoztatja a mentorokat.
  – A vállalt feladatait a megadott határidőre teljesíti.
 3. Gólyatábor-főszervező:
  – Betartja a Mentorkoncepció rá vonatkozó részeit.
  – Együttműködik a mentorkoordinátorral és figyelembe veszi a szakterületek igényeit.
  – A mentorpárokat és a mentorcsoportok tagjait a gólyatáborokban nem bonthatja meg.
  – A mentorok munkáját nem akadályozhatja a gólyatáborban, de probléma esetén jeleznie kell a szakos mentorfelelősnek és/vagy a mentorkoordinátornak.
 4. Felkért önkéntes:
  – A vállalt feladatot határidőre teljesíti.
  – A jelenlétével nem zavarja a képzés folyamatát.
  – Vállalja, hogy a Mentorkoncepciónak megfelelően viselkedik, amíg a Mentorrendszert segíti.

Mentoretikett

A mentor munkája során a figyelem központjában van, nemcsak a gólyái számára, hanem évfolyam- és szaktársai számára is. Emiatt fontos, hogy viselkedésével példamutatóan járjon elöl.

Ezért szükséges néhány pontban összefoglalni azokat a kritériumokat, amelyeknek egy mentornak kötelessége megfelelni.

 • A mentor/mentorjelölt a képzési eseményeken a megfelelő fegyelemmel vesz részt, azaz viselkedésével nem veszélyezteti sem maga, sem társai egészségét, testi épségét.
 • A gólyatáborban felelősséget vállal a gólyáiért, annak minden velejárójával:
  • probléma esetén keresi a megoldást, mediátorként viselkedik,
  • figyel rá, hogy a gólya személyiségi jogait, testi-lelki épségét károsító helyzet ne jöhessen létre,
  • amennyiben mégis ilyen szituációval találja szemben magát, azonnal közbelép,
  • a tapasztalt negatívumokról azonnal tájékoztatja a szakos mentorfelelőst és/vagy a mentorkoordinátort, akikkel közösen, az eset súlyosságának megfelelő szintre továbbítják az információkat.
 • A gólyatáborban és az egyéb gólyákhoz kapcsolódó rendezvényeken megfelelő önmérsékletet tanúsít.
 • Az Egyetemről, annak oktatóiról és dolgozóiról kulturált véleményt nyilvánít, legfőképpen a gólyák előtt.
 • Nem tájékoztatja félre hallgatótársait, legfőbb tekintettel a gólyákra.
 • A szakos mentorfelelős és/vagy a mentorkoordinátor egy adott eseményen a körülményeknek megfelelő egyéb kitételekkel élhet, melyeknek szintén meg kell felelnie.

Szankciók

 1. A képzés ideje alatt

A képzés eseményein való részvétel kötelező. Kimentést írásban, minimum egy héttel előre kell kérni a mentorkoordinátortól, aki indokolt esetben eltekinthet a mentorjelölt jelenlététől.

A Mentorrendszerből kikerül az, aki:
– egy képzési eseményen nem jelenik meg úgy, hogy nem kért előtte kimentést, illetve hiányzását utólag sem tudja megfelelően indokolni,
– nem vesz részt minimum két mentorfoglalkozáson,
– nem vesz részt minimum egy táborjellegű eseményen (mentorhétvége, mentortábor),
– a mentortesztet az UV-n sem teljesíti,
– nem megfelelő viselkedésével hátráltatja a képzést, valamint bizonyságot tesz alkalmatlanságáról.


 

 1. A mentori munka során

Amennyiben egy mentor nem vesz részt a gólyatáborban, nem tartja be az etikai kritériumokat, munkáján érződik a felelősség hiánya, és/vagy viselkedésével rossz fényt vet a Mentorrendszerre, úgy felmenthetővé válik.

A gólyatáborban való részvétel a tábor teljes időtartamára kiterjed, attól csak nagyon nyomós indokkal lehet eltérni.

 1. A felmentés menete

  Nem megfelelő viselkedést látva a szakos mentorfelelős és/vagy a szakterületi koordinátor szóbeli vagy írásbeli megrovásban részesíti a mentort, amiről tájékoztatják a mentorkoordinátort. A mentorkoordinátor személyesen felkeresi a mentort elbeszélgetésre.
  Ha a mentor tovább folytatja problémás viselkedését, úgy ismételt megrovásban részesül, amiről értesítik a mentorkoordinátort.
  A mentorkoordinátornak ekkor kötelessége titkos szavazást kiírni a szakterület többi mentorának társuk felmentésének kérdésében.
  Amennyiben a szakterület mentorai (az adott személy nélkül) minimum kétharmados többséggel megszavazzák társuk felmentését, úgy a mentorkoordinátornak kötelessége azt megtenni.
  Ha azonban nincs meg a kétharmados többség, úgy a szakterületi koordinátor, a szakterületi mentorfelelős és a mentorkoordinátor döntenek a mentor felmentéséről, szintén kétharmados többséggel.

 2. A felmentés következményei

  A mentor hivatalos tájékoztatást kap felmentéséről.
  Lekerül minden felületről, amely a Mentorrendszerhez kapcsolódik.
  Nem nevezheti magát többé mentornak, nem adhat mentorként tanácsot a gólyáknak.
  A gólyák tájékoztatva lesznek mentoruk felmentéséről, és számukra új mentort jelölnek ki a szakterületen belül.

Alumni

A Mentorrendszerben korábban részt vett személyek, azaz mentorok, szakos mentorfelelősök kerülhetnek bele, ha már nem aktív tagjai a rendszernek. Szerepük a Mentorrendszer külső segítése, szükség esetén célszerű, ha közülük kerülnek ki az önkéntesek.

Az osztatlan tanárképzésben résztvevők helyzete

Az osztatlan tanárképzésben résztvevő hallgatók a tanárképzési szakterülethez tartoznak, e szakterület mentorai. A szakterületi identitás mellett fontos azonban, hogy a „szakos” identitásuk is meglegyen, hiszen a szakpárjuknak megfelelően sokféle tanterv szerint tanulnak, óráik jó része a megfelelő osztott képzés hallgatóival együtt történik. Mivel az osztatlan tanárképzés rendszere még újszerű, ezért ezzel kapcsolatban a Mentorrendszer nagyobb rugalmasságot igényel, inkább az adott helyzetben jónak ítélt döntések szükségesek, mint kőbe vésett szabályok.
A tanárképzési szakterülettel történt egyeztetés alapján az irányelvek a következők:

 • A mentorjelöltek a tanárképzési szakterület mentorának jelentkeznek.
 • A jelentkezési felületen le kell adniuk szakpárjukat, valamint, ha mindkét szakuk a Természettudományi Karon van azt, hogy melyiken szeretnének mentortevékenységet folytatni.
 • A mentorok az osztatlan tanárszakos gólyák mellé lesznek kirendelve szakjuknak/szakpárjuknak megfelelően, úgy, hogy lehetőség szerint minden gólyának mindkét szakán (amennyiben azok a Természettudományi Karon vannak) legyen mentora.
 • A tanárképzési szakterület mentorai a testvér szakterületek felkérésére részt vehetnek az osztott szakok gólyatáboraiban, mentori tevékenységükkel segíthetik az adott szakterületek mentorait, gólyáit.
 • A képzés során törekedni kell arra, hogy a kétféle identitás kialakulhasson, ennek elősegítésére a tanárszakos mentorok csapatbeosztása váltakozó kell legyen.
 • A tanárképzési szakterület mentorainak egyedül a Tanári Napok nevű rendezvényen kötelező a részvétel.

Az MSc-s gólyák helyzete

Nem minden MSc-re jelentkező volt az ELTE korábbi hallgatója, többen más egyetemről, sőt akár más országból is érkeznek Egyetemünkre. Az ő számukra viszonylag nehéz lehet kiigazodni a rendszerben, akár az oktatókról, a tárgyakról, ösztöndíjakról van szó. Ezért indokolt lenne minden szakterületen egy (önként jelentkező) mentor felkészítése a szakterület MSc képzéseit specifikusan felölelő képzésben, hogy azoknak, akik igénylik a segítséget, meg tudjuk adni. Ezt a kiegészítő képzést a szakterület gondozásában lehet lefolytatni, a mentorképzés keretein kívül.

Mivel a Mentorrendszer alapvetően a BSc-re és az osztatlan tanárképzésbe felvett gólyák segítését tekinti céljának, ezért ez csak javaslat, semmiképpen sem kötelező érvényű gyakorlat.

Mentor Csoportülés

A Mentor Csoportülés (MECS) egy nyílt fórum, amelyre meghívást kap a Mentorrendszer minden tagja. A megjelenés egyénileg nem kötelező, de minden szakterületen ki kell jelölni minimum egy embert, aki az adott ülésre eljön.

A MECS-en az időszerű fontos dolgokról folyik kötetlen beszélgetés, célja, hogy a mentorok közvetlenül tájékoztatást kapjanak a Mentorrendszer aktualitásairól és azokról véleményt formálhassanak. A mentorkoordinátor köteles megfontolni a mentorok véleményét.

Bizonyos kérdésekben szimpátiaszavazást kell tartani, amelynek eredménye irányadó kell, hogy legyen a mentorkoordinátor számára.

A MECS-et a szorgalmi időszakban havonta köteles összehívni a mentorkoordinátor, lehetőség szerint olyan előre egyeztetett időpontban, ami minél több mentornak megfelel. A napirendi pontokat a meghívóban előre ismertetnie kell.

Eseménynaptár

Esemény neve Ideje
Mentorjelentkezés 02.01-02.20.
Bevonó előadás 02.16./17./18. (2 alkalom)
Mentorfoglalkozás I. 02.24./25./26. (2 alkalom)
Mentorfoglalkozás II. 03.03./04./05. (2 alkalom)
Mentorfoglalkozás III. 03.10./11./12. (2 alkalom)
Mentorkirándulás 03.07./14. (1 alkalom)
Mentorteszt 03.17./18./19.
Játéknap 03.21./22./28./29. (1 alkalom)
Mentorteszt UV 03.24./25./26.
Szóbeli 03.26-04.17.
Mentorhétvége 04.25-26./05.02-03. (1 alkalom)
Szakos előadás 05.01-07.01.
Mentortábor 07.24-26./07.31-08.02.
Gólyatalálkozók augusztus
Gólyatábor augusztus
Beiratkozás szeptember eleje
Mentortánc próbák szeptember-október
Gólyabál október
MMGV, új mentorkoncepció, 2016.január-február
záró mentortalálkozó

Az itt felsorolt eseményeken túl az egyes szakterületek szervezhetnek egyéb eseményeket.

A képzési események

 1. Jelentkezés

  A Mentorrendszerbe való jelentkezés kötelező, ennek hiányában nem válhat valaki mentorrá. A jelentkezés az ELTE TTK HÖK online felületén történik. Célja az előzetes igényfelmérés, a mentorjelöltekkel/mentorokkal való kapcsolathoz szükséges adatok begyűjtése.

A jelentkezéssel a mentorjelölt elfogadja az ELTE TTK HÖK adatvédelmi nyilatkozatát (http://ttkhok.elte.hu/adatvedelem), amelynek betartásáért az ELTE TTK HÖK részéről a mindenkori mentorkoordinátor felelős.

 

 1. Bevonó előadás

  A bevonó előadáson az Alumni tagjai valamint a mentorkoordinátor tartanak előadást a Mentorrendszerhez kapcsolódó tapasztalataikról, élményeikről az érdeklődőknek. Célja, hogy a jelentkezők egy előzetes benyomást kapjanak arról, milyen elvégezni a mentorképzést, illetve hogy milyen maga a mentori munka.

 2. Mentorfoglalkozások

A mentorfoglalkozásokon az elméleti és gyakorlati tudás átadása zajlik. A foglalkozások elején a mentorjelöltek közös előadást hallgatnak meg a legfontosabb területekről, majd csoportokra bontva a különböző szekciók interaktív előadásain vesznek részt. Az újonnan bevezetett Mentorrendszer szekció a képzés során eddig kevésbé kiemelt dolgokra fektetne hangsúlyt, ilyenek:
– gyakorlati információk (Neptun, Q-tér, beiratkozás…),
– csapatépítés, pszichológia,
– kommunikációs készségek, problémamegoldás.

A mentorfoglalkozásokon az alábbi területekről kapnak információkat:

Név Mentorfoglalkozás Bontás Időtartam
Tanulmányi ügyek I. közös 20 perc
Szociális ügyek II.
ELTE TTK HÖK III.
Kollégiumi ügyek I. szekció 15 perc
Sportügyek II.
Esélyegyenlőség III.
Tétékás Nyúz I.
Osztatlan tanárképzés II.
Külügy III.
ELTE TTK Hallgatói Alapítvány I.
Gazdasági ügyek II.
Kommunikáció, rendezvények III.
Mentorrendszer I., II., III.

A tudás átadása mellett nem elhanyagolható, hogy a mentorjelöltek itt ismerik meg az egyes tisztségviselők tevékenységi körét.
A részvételt katalógussal ellenőrizzük.

 1. Mentorkirándulás

  A kiránduláson a szakterületi mentorok közötti csapatépítésre helyezzük a hangsúlyt, hiszen a mentori munka során nagyon fontos, hogy a mentorok számíthassanak egymás segítségére.
  Ennek elősegítésére játékos, együttműködést igénylő feladatokat kell megoldaniuk, miközben egy könnyed túrán vesznek részt.

  Az állomásokat célszerűen az egyes szakterületek képviselői alkotják.
  A kiránduláson való részvételt katalógussal ellenőrizzük.

 2. Játéknap

  A kampuszon tartott esemény, melynek során kreatív, szórakoztató feladatokat kell megoldaniuk a szakterületek mentorainak, illetve a „Mentorrendszer” nevű szekción megismertetett csapatépítő kompetenciák gyakorlati elsajátítása is megkezdődik.
  Célja, hogy a mentori munka során szükséges kreativitást fejlessze, valamint hogy elmélyítse a mentorkiránduláson kialakuló csapatösszetartást.
  A részvétel ajánlott, katalógussal nem ellenőrzött.

 3. Mentorteszt

  A mentorfoglalkozások elindulásával párhuzamosan kiadásra kerül az ún. Mentorkisokos és az ahhoz kapcsolódó Kérdéstár. A mentorteszten ez a tudásanyag kerül számonkérésre.

  A mentorteszt három részből áll:
  – tanulmányi ügyek,
  – szociális ügyek,
  – egyéb ügyek.

  Mindhárom részt minimum 80%-ra kell teljesíteni ahhoz, hogy a mentorjelölt átmenjen a teszten.
  Az értékelés háromfokozatú:
  – nem megfelelt (ha a teljesítmény bármelyik szekcióból 80% alatti),
  – megfelelt (ha a teljesítmény mindhárom szekcióból 80% fölötti),
  – kiválóan megfelelt (ha a teljesítmény mindhárom szekcióból 90% fölötti).

  Minden mentortesztre két feladatlap készül. A javítást a mentorkoordinátor és a szakos mentorfelelősök végzik, a mentorkoordinátor által korábban elkészített javítókulcs alapján.

  Amennyiben egy mentorjelölt valamelyik részből nem éri el a 80%-ot, úgy egy UV teszten kell részt vennie, ahol már csak a hiányzó rész tudásanyagát kérjük számon. Amennyiben az UV sikertelen, a mentorjelölt elbocsátásra kerül.

  A tesztek eredményeit három napon belül ki kell hirdetni valamelyik kommunikációs felületen keresztül (http://mentor.elte.hu, és/vagy levelezőlista).

 4. Szóbeli

  Azok a mentorjelöltek, akik átmentek a mentorteszten, egy utolsó szűrőn kell megfeleljenek.
  Ez egy kötetlen beszélgetést jelent, melynek során a bizottság megismerkedik a mentorjelölt motivációival, elképzeléseivel, problémamegoldó képességével. Egyben ellenőrzésül szolgál a jelölt kommunikációs készségeit illetően.

  A jelölt nem válhat mentorrá, amennyiben nem megfelelően kommunikál.

  A bizottság tagjait az alábbi személyek alkotják:
  – a mentorkoordinátor,
  – a szakos mentorfelelős,
  – a szakterületi koordinátor,
  – az ELTE TTK HÖK elnöke,
  – a Szakterületi Bizottság meghívása alapján a gólyatábor főszervezője,
  – a matematika szakterületen a SzaB meghívása alapján a BGGyK seniorkoordinátora.

  A jelölt értékelését az első három személy végzi, jelenlétük kötelező. Az elnök (valamint a gólyatábor főszervező, illetve matematika szakterület esetén a seniorkoordinátor) jelenléte nem kötelező, amennyiben részt vesz a szóbelin, úgy véleményt formálhat a jelölt alkalmasságát illetően.

Az értékelés alapvetően szubjektív, a három értékelő személynek rangsorolnia kell a jelölteket. A szóbeli végeztével a három rangsort össze kell vetni, és az alapján konszenzusra jutni. Igen indokolt esetben a mentorkoordinátornak és az elnöknek vétójoga van.

A szóbeli (vagy több különböző idejű szóbeli esetén az utolsó) után maximum a Szakterületi Bizottság által meghatározott mentor keretszámnak megfelelő jelöltből válhat mentor. A többiek póttagnak lesznek megválasztva.

A póttagok mentorokká válhatnak, ha egy már mentorrá vált személy bármilyen okból (betegség, tisztség miatti összeegyeztethetetlenség stb.) mégsem tudja ellátni mentori munkáját.

A szóbeli eredményét az elbeszélgetés után maximum egy héttel ki kell hirdetni, a szakterületi koordinátor által személyesen írt e-mailben.

 1. Mentorhétvége

  A Mentorhétvége egy, a BGGyK seniorrendszerével közösen megtartott táborjellegű esemény.
  A hétvégére a következő személyek kapnak meghívást:
  – azok a mentorok, akik sikeresen teljesítették a mentortesztet és a szóbelit is,
  – a szakos mentorfelelősök,
  – a szakterületi koordinátorok,
  – az ELTE TTK HÖK tisztségviselői,
  – indokolt esetben más személyek is.

  A hétvége során a mentorok gyakorlati feladatokat kapnak, szimulálva a mentori munkát, illetve a korábbi szekciók tudásanyagában történt esetleges változásokról hallgatnak meg előadásokat. Emellett a csapatépítő képességek fejlesztésére fektetünk hangsúlyt.
  A csapatbeosztások során törekedni kell arra, hogy a szakterületek mentorai megismerhessék egymást.

  A programok között szerepelnie kell kötetlen, rekreáció jellegű dolgoknak is.
  A részvételt katalógussal ellenőrizzük.

 2. Szakos előadás

  Az előadást a szakterületi koordinátornak kell megszerveznie. Az előadás célja a szakos identitás elmélyítése, a mentorokat és gólyákat érintő, speciálisan szakterületi információk átadása (például a szakterülethez kapcsolódó szervezetek, korrepetálási lehetőségek). Az előadásra meghívást kaphatnak az Intézetek (illetve a környezettan szakterület esetében a Környezettudományi Centrum) oktatói.

A részvételt katalógussal ellenőrizzük.

 1. Mentortábor

  A Mentortábor egy, a BGGyK seniorrendszerével közösen megtartott táborjellegű esemény, a képzés hivatalos lezárása.
  A táborba a következő személyek kapnak meghívást:
  – a kiválasztott mentorok,
  – a szakos mentorfelelősök,
  – a szakterületi koordinátorok,
  – az ELTE TTK HÖK tisztségviselői,
  – indokolt esetben más személyek is.

  A tábor során a mentorok olyan feladatokat kapnak, amelyek közvetlen ráhangolódást jelentenek a gólyatáborra, a mentori munka kezdetére, illetve a korábbi szekciók tudásanyagában történt esetleges változásokról hallgatnak meg előadásokat. Emellett a csapatépítő képességek fejlesztése, esetleges számonkérése történik meg.
  A csapatbeosztások során törekedni kell arra, hogy a szakterületek mentorai megismerhessék egymást.

  A programok között szerepelnie kell kötetlen, rekreáció jellegű dolgoknak is.

  A Mentortábor során kerülnek kiosztásra a mentorpólók, illetve itt történik meg a hivatalos mentorrá avatás is a mentoreskü letétele után.

  A pólók beosztása a következő:
  – „Mentor” felirat: a mentorok, a szakos mentorfelelősök és a mentorkoordinátor,
  – „Mentorrendszer” felirat: a szakterületi koordinátorok, az ELTE TTK HÖK tisztségviselői, egyéb, a Mentorrendszer segítésében résztvevő önkéntesek.

  A részvételt katalógussal ellenőrizzük.

 

 

A mentori munka eseményei

A mentorképzés hivatalos lezárása után indul meg a mentori munka. Ennek két kötelező eseménye van: a gólyatábor és a beiratkozás, ezek mellett vannak ajánlott események, amelyek a Mentorrendszerhez úgy kötődnek, hogy ott a mentorok státuszuknál fogva jelennek meg. Az egyes események megszervezése a szakterületek feladata. A mentori munka során a mentorok az elsajátított elméleti és gyakorlati tudást alkalmazzák. Ezt szabadon, saját belátásuk szerint tehetik meg, azzal a feltétellel, hogy minden szükséges információt átadnak, a gólyacsapatukat felelősséggel vezetik és az etikai kritériumoknak megfelelnek.

A mentori munkát folyamatosan nyomon követi a szakos mentorfelelős, illetve a mentorkoordinátor.
A mentornak joga van bármikor tanácsért és információért a szakos mentorfelelőshöz, a mentorkoordinátorhoz és az ELTE TTK HÖK tisztségviselőihez fordulni.

 1. Gólyatalálkozó

  A gólyatábor előtt bizonyos szakterületeken megrendezésre kerülő esemény, amely az előzetes ismerkedést, illetve a táborba előreláthatóan nem lejutó gólyák integrálását segíti elő. Megrendezése az adott szakterület döntése, feladata.
  A mentorok jelenléte nem kötelező, de ajánlott.
 2. Gólyatábor

  A mentori munka tényleges kezdete, ahol a mentorok gólyacsapatukkal megismerkedhetnek, illetve csapatvezető feladatot is elláthatnak. A gólyatáborok ideje alatt különösen fontos az etikai kritériumok betartása. A mentorok jelenléte kötelező.

 3. Beiratkozás

  A beiratkozás során válnak a gólyák hivatalosan az Egyetem polgáraivá. Az eseményen a mentorok adminisztratív feladatokat látnak el, a beiratkozás folyamatát gyorsítják például a kötelező dokumentumok jelenlétének ellenőrzésével.
  A mentornak kötelessége a beiratkozás előtt figyelmeztetni a gólyákat a kötelező dokumentumokról, felhívni a figyelmüket, hogy ezek hiánya jogvesztő.

A mentorok jelenléte kötelező.

 1. Mentortánc próbák

A mentortánc hagyományosan a Gólyabálon kerül bemutatásra, mintegy a gólyáknak való kedveskedésként.
A táncpróbák a mentori közösség továbbépítésére is alkalmasak.
A tánctanár felkérése a mentorkoordinátor feladata.

A táncban részt vehetnek a mentorok, a mentorkoordinátor, a BGGyK seniorai és seniorkoordinátora.

A táncban való részvétel nem kötelező, de ajánlott.

 1. Gólyabál

  A Gólyabál az elsőévesek tiszteletére kerül megrendezésre. A Mentorrendszerhez a mentortáncon illetve a Gólyaszobán keresztül kötődik.
  A Gólyaszobát hagyományosan a kémia szakterület mentorai szervezik, de mivel a gólyák tekintetében közös ügy, ezért más szakterületek mentorainak segítsége is szívesen fogadott, a következő formákban:
  – pakolás, díszítés,
  – sütemények, üdítőitalok felajánlása, elkészítése,
  – az előbbiek szervírozása.

A Gólyabál a mentor-gólya kapcsolat elmélyítésének színtere, ezért, bár a részvétel nem kötelező, erősen ajánlott.

A mentorrendszer lezárása

A mentori munka végén három dolog marad hátra.

 1. Kérdőívek

  Háromfajta kérdőív kerül ki:
  – MMGV (Mentori Munka Gólyák általi Véleményezése),
  – MMSZV (Mentori Munka Szakterületi koordinátorok és szakos mentorfelelősök általi Véleményezése),
  – Visszajelzés mentoroktól.

  Az MMGV kérdőívet lehetőség szerint minél több gólyának kell kitöltenie. A kérdőív kérdéseit úgy kell összeállítani, hogy minél inkább informatív legyen, és a mentorok munkájáról átfogó véleményt kaphassunk.

Ezen kérdőívek által rálátást kaphatnak a Mentorrendszer szervezői arról, hogy hogyan végezték a munkájukat, hiszen a mentorok értékelése az egész rendszer értékelése – a felkészítés és kiválasztás dicsérete vagy kritikája.

A kérdőívek lezárása után egy évzáró rendezvényre kapnak meghívást a Mentorrendszer résztvevői, ahol a mentorok megkapják értékelésüket.
Az esemény kötetlen, a mentorok megjelenése nem kötelező, de ajánlott.

 1. A 2016/2017-es tanév Mentorkoncepciójának elkészítése és elfogadása

A következő Mentorkoncepció a 2015/2016-os Mentorrendszer tapasztalatait felhasználva kell elkészüljön. Minél szélesebb körben kell véleményezni, tehát az adott évi képzésben résztvevő minden személyhez el kell juttatni.

Az elkészítés során törekedni kell arra, hogy a jól működő dolgokat megtartsuk, a kevésbé vagy egyáltalán nem működő dolgokat pedig felülvizsgáljuk, adott esetben elvessük.

 1. Az Alumni felállítása, a 2016/2017-es Mentorrendszer előkészítése

A következő mentorképzés megszervezése a mentorkoordinátor kötelessége, de ebben segítségére lehetnek az Alumni tagjai. Elsődleges feladat a jelentkezés elindítása, valamint az új szakos mentorfelelősök kiválasztása.

Költségvetés

Az alapelveknek megfelelően a Mentorrendszer lebonyolítását a lehető leghatékonyabban, leggazdaságosabban kell lebonyolítani.

A képzés egyes eseményeinek van költségvonzata, ez különösen a Mentorhétvégére és a Mentortáborra igaz, melyek táborjellege miatt szállást és étkezést kell fizetnünk. Emellett kiadást jelentenek még a feladatok során felhasznált eszközök illetve a mentorok jutalmazása.

A képzési eseményeken használt elektronikai eszközök (úgy mint laptop, hangfal, projektor) az ELTE TTK HÖK, a BGGyK HÖK és az ELTE TTK Hallgatói Alapítvány segítségével, kölcsönbevétellel beszerezhetők, külön költséget nem jelentenek.

Az alapelvek részben már említésre került, hogy a Mentorrendszernek három bevételi forrása van: az ELTE TTK HÖK, az ELTE TTK Hallgatói Alapítvány és a Mentorrendszerben résztvevők saját hozzájárulása.

Mivel egyelőre nincs külső szponzora a Mentorrendszernek, ez is indokolja a költséghatékonyságot, a nullszaldóra való törekvést.

Az ELTE TTK HÖK által nyújtott támogatás egyetemi pénz, ezért az ebből finanszírozott tételek (a táborjellegű rendezvények szállása, esetleg étkeztetése) közbeszerzéssel történnek.

Az ELTE TTK Hallgatói Alapítvány, mint jogi személy az egyéb költségeket fedezi lehetősége szerint. Amennyiben az Alapítványnak nincs lehetősége ezt teljes mértékben finanszírozni, úgy előtérbe kerül a saját hozzájárulás. Mivel magánszemélyként nem lehet a képzési eseményeket finanszírozni, ezért az így befizetett összegeket a megfelelő dokumentumok kitöltése után az Alapítvány részére kell bocsátani.

Az egyes képzési események költségvonzata:

Esemény Költségek alapja Költségek összege
Jelentkezés Plakátok nyomtatása, kihelyezése 2-3 ezer forint
Mentorkirándulás Mentorok jutalmazása Maximum tízezer forint
Mentorhétvége Szállás, étkezés, mentorok jutalmazása 7-8 ezer forint / fő
Mentortábor Szállás, étkezés, mentorok jutalmazása, mentorpóló 8-9 ezer forint / fő

 

Minőségbiztosítás

A Mentorrendszer egy folyamatosan fejlődő, élő rendszer, amit a benne lévő személyek formálnak. Ennek következtében minden évi rendszer befejeztével újabb tapasztalatok, vélemények adódnak a korábbi évekből ránk maradt dolgokhoz. A Mentorrendszer feladata, hogy ezeket megfelelő módon beépítse a következő évek képzésébe, minden jó dolgot megtartva és a kevésbé jó vagy egyáltalán nem működő dolgokat elvetve.

A minőségbiztosításnak tehát a következők adnak alapot:
– az adott évi Mentorkoncepció betartása, különös tekintettel a mentorokat érintő etikai kritériumokra és a szankciókra,
– az állandó monitorozás, véleménykérés és nyilvánítás, amelyet személyes beszélgetések, kérdőívek és a MECS-ek tesznek lehetővé,
– a mentori munka figyelemmel követése a mentorkoordinátor, a szakos mentorfelelős és a szakterületi koordinátorok által, valamint az MMGV.

Készítette:
Török Mátyás