Mentorkisokos 2021
ELTE TTK HÖK

Mentorrendszer 2021

Tartalomjegyzék

Tanulmányi ügyek
Képzési szintek
Kritériumtárgyak
Finanszírozási formák
Hallgatói szerződés
Hallgatói jogviszony
Tanegység-elfogadtatás
Kurzusfelvétel
Kontaktóra típusai
Előfeltétel-rendszer
Érdemjegyszerzés
Térítési díjak
Távolléti oktatás – kiegészítés
Szociális és ösztöndíj ügyek
Felépítés fontosabb elemei
Döntéshozás
A pénzügyek és a keretek
Ösztöndíjak
Szociális keret
Intézményi, Szakmai, Tudományos és Közéleti keret
Tanulmányi keret
Különlegességek, amiről megéri beszélni
Kollégiumi ügyek
Jelentkezés
Szociális alapú kollégiumok
Szakkollégiumok
Esélyegyenlőség
A SHÜTI (Speciális Hallgatói Ügyeket Támogató Iroda)
Pszichológiai tanácsadások
Külügy
Sport
Sportrendezvények
Egyetemi sportösztöndíj-pályázatok
Rendezvények
Hallgatói Önkormányzat
A legfőbb döntéshozó testületek
Az ELTE HÖK felépítése
Tisztségviselők
Egyetemi testületek rövid leírása
ELTE TTK Hallgatói Alapítvány
Jelenlegi legfontosabb tevékenységeink bemutatása
Az Alapítvány szervezeti felépítése
Biológia- és környezettudományi szakterület
Biológia
Biológiai Intézet
Szakterület
Tanulmányi Hivatal
Környezettudomány
Környezettudományi Centrum
Fizika szakterület
Fizika Intézet
Hallgatói közélet
Földrajz- és földtudományi szakterület
Földrajz
Földtudomány
Hallgatói Önkormányzat
Szakterületi rendezvények
Hallgatókat segítő szervezetek
Kémia szakterület
Az Intézetről
A mentorok szerepe az első félévben
A tantervről
Hallgatói közélet
Matematika szakterület
Matematikai Intézet
Matematika BSc tanterv
Mesterszakok
Intézeti elérhetőségek
Tanszékeink
Tanulmányi Hivatal
Matematika Szakterületi Csoport (SzaCs)
Tanárképzési szakterület
A tanárképzés sajátosságai
Alapkar
Kritériumtárgyak
Képzési szintek (OT esetén)
Tantervi hálók
Szakváltás
Klebelsberg ösztöndíj
Tanárképző Központ (TKK)
Rövid ciklusú tanárképzés

Tanulmányi ügyek

Képzési szintek

Alapképzés (BSc – Bachelor of Science)

Az alapképzésben alapfokozat és szakképzettség szerezhető. Az alapfokozat az első felsőfokú végzettségi szint, amely feljogosít a mesterképzés megkezdésére. Az alapképzésben legalább 180 kreditet kell és legfeljebb 240 kreditet lehet teljesíteni. A képzési idő legalább 6, legfeljebb 8 félév.

Mesterképzés (MSc – Master of Science)

A mesterképzésben mesterfokozat és szakképzettség szerezhető. A mesterképzésben legalább 60 kreditet kell és legfeljebb 120 kreditet lehet megszerezni. A képzési idő legalább 2, legfeljebb 4 félév.

Osztatlan tanárképzés 2018-tól

A képzési idő legalább 10 és legfeljebb 12 félév. A közismereti tanárképzésben mesterfokozat és tanári szakképzettség osztatlan, kétszakos képzésben szerezhető, amelynek három formája a 4 + 1, a 4,5 + 1 és az 5 + 1 éves tanárképzés. A plusz egy év a szakmai gyakorlatot jelenti. A 10 féléves (4+1) képzésben általános iskolai, a 11 féléves (4,5+1) képzésben vegyes (általános és középiskolai), a 12 féléves (5+1) képzésben középiskolai tanári szakképzettséget lehet szerezni. Az osztatlan képzésben legalább 300 háromszáz (4+1 éves), 330 háromszázharminc (4,5+1 éves) vagy, 360 háromszázhatvan (5+1 éves) kreditet lehet megszerezni. Az osztatlan tanárképzés mind a három képzési formában egy 6 féléves közös képzési szakasszal kezdődik. Az első félévben kell a hallgatónak döntést hoznia arról, milyen (általános iskolai, középiskolai vagy vegyes) végzettséget kíván szerezni, amelynek módosítására a 6. félév végéig egyszer van lehetőség. A közismereti tanárképzés kizárólag kétszakos formában végezhető.

A hallgatók tanulmányi ügyintézése − a beiratkozástól a záróvizsgázásig − a hallgató alapkarán történik.

A hallgatók alapkar szerinti besorolása az alábbi:

Természettudományi Kar:

Bölcsészettudományi Kar:

Informatikai Kar:

Tanító- és Óvóképző Kar:

Pedagógiai és Pszichológiai Kar:

Kritériumtárgyak

Az ELTE Természettudományi Karán, az alapszakokon és az osztatlan tanárképzési szakokon a tantervekben meghatározott egy vagy több tárgyból (matematika, fizika, kémia, biológia, földrajz) a gólyáknak úgynevezett kritériumtárgyat kell teljesíteniük. A kritériumtárgy célja a középiskolában szerzett ismeretek ellenőrzése, illetve az esetleges hiányok pótlása. A Kar a szorgalmi időszak megkezdése előtt egy kritériumdolgozat megírásával lehetőséget biztosít a kritériumtárgy teljesítésére. (A biológia alapszakos hallgatók a biológia kritériumtárgy első kritérium dolgozatát a szorgalmi időszak első két hetében írják az Intézet által megadott időpontban.) Akinek ez a kritériumdolgozat nem sikerül, annak a tantervben szereplő kritériumtárgyak óráin részt kell vennie, és így a félév végéig lesz lehetősége a kritériumtárgy teljesítésére. Ha az első félév végéig nem sikerül a tárgyat teljesíteni, a második félévben úgynevezett vizsgakurzus keretében még egyszer lehetőség van a teljesítésre. A hallgatóknak összesen 5 lehetőségük van a vizsga teljesítésére a két félév során. Az a hallgató, akinek a második félév végére sem sikerül teljesítenie a kritériumtárgyat, elbocsátásra kerül.

BSc-s kritériumtárgyak:

Szak:Kritériumvizsga:
biológiabiológia
kémia-
földtudománymatematika
fizika/kémia
földrajzföldrajz
matematika
környezettudománymatematika
fizika
matematikamatematika

Tanárszakos kritériumtárgyak:

A két természettudományi szakpáros hallgatóknál a természettudományos képzés sajátossága miatt előfordul, hogy mindegyik szak tantervi hálója tartalmaz ugyanolyan vagy hasonló tematikájú tárgyat (ilyen lehet például a matematika). Természetesen ilyen esetben nem kell kétszer (mind a két szakon) elvégezni az adott tárgyat.

Minden tanár szakos hallgató számára kötelező az anyanyelvi kritériumvizsga. Az ELTE Tanárképző Központ honlapján lehet erről részletes tájékoztatót olvasni.

Szak:Kritériumvizsga:
biológiabiológia
kémia
földrajzföldrajz
matematika
kémiakémia
természetismeret-környezettanmatematika
fizika
matematika*matematika

*Matematika tanárszakra jelentkezőknek: amennyiben az emelt szintű érettségi eredményük meghaladja a 70%-ot, a kritériumdolgozat megírásától eltekintenek.

Finanszírozási formák

A hallgatók háromféle finanszírozási formában vehetnek részt a képzésben:

A magyar állami ösztöndíjjal támogatott hallgató képzésének teljes költségét, a magyar állami részösztöndíjjal támogatott hallgató képzési költségének felét az állam, az önköltséges képzés költségeit a hallgató viseli. Támogatási idő: egy személy 12 féléven át folytathat a felsőoktatásban tanulmányokat magyar állami (rész)ösztöndíjas képzésben (támogatási idő).

Egy adott fokozat (oklevél) megszerzéséhez igénybe vehető támogatási idő legfeljebb két félévvel lehet hosszabb, mint az adott tanulmányok képzési ideje – tehát BSc-n a képzés támogatási ideje 8 félév, MSc-n pedig 6. Az adott szak támogatási idejébe az azonos szakon korábban igénybe vett támogatási időt be kell számítani. Ha a hallgató az így meghatározott támogatási idő alatt az adott fokozatot (oklevelet) nem tudja megszerezni, a tanulmányait e szakon csak önköltséges képzési formában folytathatja. A fogyatékossággal élő hallgató támogatási idejét a felsőoktatási intézmény legfeljebb 4 félévvel megnövelheti. A hallgató által igénybe vett támogatási időnek minősül minden olyan félév, amelyre a hallgató bejelentkezett. Ugyanazon képzési ciklusba tartozó további (párhuzamos) képzés folytatása esetén a támogatási időből félévente a párhuzamosan folytatott állami (rész) ösztöndíjjal támogatott képzések számának megfelelő számú félévet le kell vonni.  

Átsorolás

Az átsorolási időszak mindig tavaszi félév után esedékes.

Minek is kell megfelelni az átsorolás elkerüléséhez?

A 2016/2017-es tanévben vagy azt követően felvettek számára az elérendő kreditmennyiség 36-ra módosul. Ezen felül el kell érni a szükséges tanulmányi átlagot, ami osztatlan tanárszak esetén 3,5, bármely más képzés esetén 3,0. Fontos hangsúlyozni, hogy itt egy VAGYLAGOS kitétel áll fenn. Tehát ha vagy a szükséges kreditérték vagy az elvárt átlag egymást követő két aktív félévben nem teljesül, akkor lehet átsorolásra számítani.

De milyen lehetőségek vannak akkor, ha már megtörtént a baj?

Minden félév május közepéig lehet kérvényezni az önköltségfizetés alóli mentességet. Minden félévben lehetőség nyílik önköltségcsökkentést kérni.

A kérelem elbírálásában számít:

Az alapfeltétel, hogy a kreditekkel súlyozott tanulmányi átlag az előző két aktív félévet tekintve mindkettőben legalább 4,0 legyen.

A megüresedett állami helyekre – ilyen irányú kérelem esetén – a felsőoktatási intézményben, önköltséges formában tanulmányokat folytató hallgató léphet. Az átsorolásról a felsőoktatási intézmény a magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésre átsorolását kérő önköltséges hallgatók tanulmányi teljesítménye alapján dönt.

Hallgatói szerződés

A beiratkozást megelőzően az állami (rész)ösztöndíjas képzésben részt vevő hallgatóval hallgatói ösztöndíjszerződést, illetve az önköltség fizetése mellett folytatott képzés tekintetében hallgatói képzési szerződést kell kötni.

A magyar állami ösztöndíjjal támogatott hallgató főbb kötelezettségei:

Hallgatói jogviszony

A felvételt nyert jelentkező abban a félévben létesíthet hallgatói jogviszonyt, amelyikben a felvételi eljárás során felvételt nyert. A hallgatói jogviszony az Egyetemmel létesül. Aki felvételt (vagy átvételt) nyert, a beiratkozással létesít hallgatói jogviszonyt. A hallgatói jogviszony fennállása alatt újabb beiratkozásra nincsen szükség. A hallgatónak a képzési időszak megkezdése előtt (tehát minden félév elején) be kell jelentkeznie (regisztrálnia) az adott képzési időszakra. Nem jelentkezhet be az a hallgató, aki a lejárt fizetési kötelezettségeinek nem tett eleget.

A regisztrációs időszak a regisztrációra rendelkezésre álló időtartam, amely az őszi félévben a képzési időszak első napját megelőző hét szerdától péntekig tart, illetve a tavaszi félévben a képzési időszak első napját megelőző héten van. Ebben az időszakban tanulmányi kötelezettségekkel kapcsolatban kizárólag kurzusjelentkezéseket, időpont-egyeztetéseket lehet lebonyolítani. A hallgató a bejelentését a képzési időszak megkezdését követő 1 hónapon belül visszavonhatja. Rendkívüli esetben, ösztöndíjas tanulmányok, baleset, betegség vagy más váratlan ok miatt a hallgató a szorgalmi időszak kezdetétől számított 1 hónap alatt személyesen vagy meghatalmazott útján nyilatkozhat a váratlan ok igazolására szolgáló eredeti dokumentum bemutatásával az alapszakja szerinti TO-n bejelentésének visszavonásáról.

A hallgatói jogviszony szünetelése

Ha a hallgató bejelenti, hogy a következő képzési időszakban hallgatói kötelezettségének nem kíván eleget tenni (passziváltat), illetve, ha a hallgató a soron következő képzési időszakra nem jelentkezik be, a hallgatói jogviszonya szünetel. A hallgatói jogviszony egybefüggő szüneteltetésének ideje nem lehet hosszabb, mint két félév. Az intézmény a hallgató kérésére engedélyezheti a jogviszony szünetelését hosszabb, egybefüggő időtartamban, illetve az első félév teljesítése előtt is. Szünetel a jogviszony, ha a hallgatót fegyelmi büntetésként eltiltják a tanulmányok folytatásától. A hallgatói jogviszony szünetelése alatt a hallgató tanulmányi kötelezettségeket nem teljesít, tanulmányi teljesítményre nem kötelezhető. A szünetelés időtartama alatt a hallgatót az ingyenes szolgáltatások és hallgatói juttatások nem illetik meg (tehát semmilyen ösztöndíjat nem kaphat, nem juttatásképes). A hallgatói jogviszony szüneteltetésére a jogviszony létrejöttét (beiratkozást) követően, már az első félévben sor kerülhet.

Vendéghallgatói jogviszony

A hallgató a tanulmányaihoz kapcsolódó résztanulmányok folytatása céljából másik felsőoktatási intézménnyel vendéghallgatói jogviszonyt létesíthet.

Átvétel

A hallgató kérheti átvételét azonos, illetve másik felsőoktatási intézmény ugyanazon képzési ciklusába és képzési területhez tartozó szakjára.

A hallgatói jogviszony megszűnik (amennyiben a hallgató nem folytat más szakon tanulmányokat):

Nem szűnik meg az alapképzésben részt vevő hallgató jogviszonya, ha az alapfokozat megszerzését követően a soron következő félévre mesterképzésre felvételt nyert.

Szakváltás

Az átvételi kérelemről a dékán dönt, aki ezt a jogkörét átruházhatja az oktatási dékánhelyettesre. Az átvett hallgató a kredit-egyenértékűségre vonatkozó szabályok szerint tantárgybeszámítási kérelemmel élhet. Az átvételi kérelmet az oktatási dékánhelyetteshez kell benyújtani. A kérelmek beérkezési határideje a TH honlapján elérhető az aktuális félévre vonatkozóan.

Az a hallgató vehető át, aki

A következő dokumentumokat kell csatolnia az átvételi kérelemhez:

Tanegység-elfogadtatás

Azon hallgatók, akik korábban felsőoktatási intézményben folytattak tanulmányokat, élhetnek a tanegységlistájukban meghatározott egy vagy több, szakos vagy szabadon választott tárgy elvégzése alóli mentesítéssel. A kérelmeket a Kari Kreditátviteli Bizottság bírálja el a karon meghatározott időpontban. Kérelmek leadása, ügyintézése azon kar Tanulmányi Osztályán folyik, ahová a kérelemben érintett tárgy tartozik (a tárgy meghirdetéséért és oktatásáért felel).

A mentesítéshez szükséges:

A kérelmek leadási határideje a kari honlapokon érhető el.

A kérelemhez csatolni kell:

Kurzusfelvétel

A kurzusfelvétel (tantárgyfelvétel) az adott félévben elvégezni kívánt kurzusokra és vizsgakurzusokra a Neptunban történő jelentkezés. Három szakasza van.

Előzetes kurzusfelvétel:

Az előzetes kurzuskínálat alapján a kurzusok felvétele. Az előző félév vizsgaidőszakának 4. hetének kezdetén indul. Amennyiben valaki felvett egy adott kurzust előzetesen, plusz pontokat kap a rangsorolásos jelentkezés rangsorának számításánál. Az előzetes kurzusfelvétel során egy hallgató legfeljebb 45 kreditnyi értékű kurzusra jelentkezhet. A gólyáknak az adott szakon/szakirányon előzetes kurzusfelvétel nem írható elő.

Rangsorolásos kurzusfelvétel:

A regisztrációs időszak és a szorgalmi időszak első hete, mely során megállapításra kerülnek a rangsorok az egyes kurzusokon, és a hallgató felvehet és leadhat kurzusokat ezek alapján.  

Pontszámítás:

Tanulmányaikat megkezdő hallgatók, valamint azok, akik a kurzust az előzetes kurzusfelvétel során fölvették: 100 pont
Azok a hallgatók, akiknek a kurzussal teljesíthető tanegység kötelező:80 pont
Azok a hallgatók, akiknek a kurzussal teljesíthető tanegység kötelezően választható:70 pont
Azok a hallgatók, akiknek a kurzussal teljesíthető tanegység nem kötelező, de az alapszak valamelyik szakirányán kötelező vagy kötelezően választható:60 pont
Azok a hallgatók, akik a kurzust a mintaterv szerint kívánják fölvenni:10 pont
Minden hallgató annyi pont tízszeresét kapja, amennyi aktív szakja van az Egyetemen.
A szak képzési idején belül lévő hallgató ötször annyi pontot kap, ahányadik félévében jár.
A szak képzési idejét túllépő hallgató a szak mintatantervéhez tartozó kurzus felvétele esetén:max. 60-65 pont
A szak képzési idejét túllépő hallgató a szak mintatantervéhez nem tartozó kurzus felvétele esetén:60 pont
Az a hallgató, aki a számára elérhető összes OHV kérdőívet kitölti a véleményezési időszakban:8 pont
A regisztrált speciális szükségletű hallgatók:1000 pont

Versenyjelentkezés:

A szorgalmi időszak második hetének első napjától a hét utolsó napjának a végéig tart, ebben az időszakban a kurzusfelvétel a rangsor pontszámától függetlenül, a jelentkezés időrendjében történik. Az adott félévi időrendi bontás elérhető a http://qter.elte.hu honlapon.  

Kurzusok meghirdetése

Kollokviumokat és gyakorlatokat minden évben, szigorlatokat minden félévben meg kell hirdetni. Kritériumtárgyak esetében az őszi félévben kontaktórás, míg a tavaszi félévben vizsgakurzus kerül meghirdetésre. Egy kötelező tanegység teljesíthetőségének érdekében legalább annyi kurzust kell meghirdetni, hogy a maximált összlétszám a mintatanterv szerinti létszámnak legalább 115%-a legyen. A mintatanterv szerinti első féléves kötelező tanegységek esetében a teljesítés érdekében meghirdetett kurzusok maximális összlétszáma a felvételi létszám és az előjelentkezett hallgatók létszáma összegének legalább 115 %-a kell legyen. Ha a kötelező tanegységre van előzetes kurzusfelvétel, legalább annyi kurzust kell meghirdetni, hogy az összlétszám az előjelentkezést benyújtó hallgatók számának legalább 115 %-a legyen. Az órarend összeállításakor figyelnek arra, hogy az ajánlott tanterv szerint egy félévre eső kötelező órák ne ütközzenek egymással. Mivel a TTK-n rengeteg laborgyakorlatot kell így összeegyeztetni, jóval később szokott végleges órarendünk lenni, mint más karoknak.

Szorgalmi időszak: a félévnek a tanórák megtartására szolgáló 14 hetes időszaka.

Vizsgaidőszak: a félévnek a vizsgák letételére szolgáló 7 hetes időszaka.

Kontaktóra típusai

Előadás: olyan kontaktóra, amelynek során elsődlegesen az oktató szóbeli magyarázata segíti az ismeretek elsajátítását Általában kollokviummal zárul. Az előadáson való részvétel nem kötelező.

Gyakorlat: olyan kontaktórás tanegység, amely alapvetően az aktív, önálló hallgatói munkára épül; speciális formája: szeminárium, laboratóriumi gyakorlat, terepgyakorlat. Általában gyakorlati jeggyel zárul. A gyakorlaton a részvétel és a gyakorlati követelmények teljesítése kötelező. A gyakorlaton való jelenlétet az oktatónak egyértelmű módon ellenőriznie kell és nyilván kell tartania.

Laboratóriumi gyakorlat: olyan gyakorlat, melynek során műszereket és eszközöket használnak a hallgatók. A laboratóriumi gyakorlatokon (vagy a szak tanterve szerint ilyennek minősített más gyakorlatokon) a részvétel kötelező, a jelenlétet rendszeresen ellenőrizni kell, és a foglalkozások számának 1/4-ét meghaladó hiányzások esetén a gyakorlati jegyet meg kell tagadni.

Szeminárium: olyan gyakorlat, amely elsődlegesen a hallgató és az oktatói közötti szóbeli kommunikációra épül. A szeminárium érdemjegye a foglalkozás idején kívül elvégzendő feladatokból és/vagy más, a képzési tervben meghatározott követelményekből származik.

Terepgyakorlat: olyan gyakorlat, melynek során a hallgatók csoportja oktatói irányítás mellett a természetes környezetben/igazi munkakörülmények között szerzi meg és gyakorolja a szakmai ismereteket. Terepgyakorlatokon, szakmai gyakorlatokon, üzemlátogatásokon, pedagógiai gyakorlatokon a részvétel kötelező, az ezekről való hiányzás kizárólag a szakért felelős szervezeti egység által meghatározott tematikájú gyakorlat teljesítésével pótolható.

Vizsgakurzus: az a tantervben biztosítható vizsgalehetőség, amelynek során egy kontaktórás, kollokviummal záruló kurzust a korábbi félévben azt felvevő, de nem teljesítő hallgató olyan félévben is teljesíthet, amikor a kontaktórás kurzus nem kerül meghirdetése.

Előfeltétel-rendszer

Az előfeltétel a tantervi egység felvételének vagy teljesítésének feltétele, legfeljebb három elvégzett tantervi egység lehet.

Gyenge előfeltétel: olyan előfeltétel, melynek teljesítése a tanegységgel azonos félévben is történhet.

Erős előfeltétel: olyan előfeltétel, amelynek korábbi félévben történő teljesítése a tantervi egység felvételének feltétele.

Érdemjegyszerzés

A teljesítmény értékelése

Ötfokozatú: jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1) minősítés.

Háromfokozatú: jól megfelelt (5), megfelelt (3), nem felelt meg (1) minősítés.

Kétfokozatú: teljesítette, nem teljesítette minősítés. Jegy hozzárendelése nem lehetséges, a tanulmányi átlagba számszerűen nem vehető bele.

Gyakorlati jegy

Ha a képzési terv eltérő számonkérési rendet nem ír elő, a gyakorlati jegy megszerzésének feltétele (az oktató döntése alapján) 2 zárthelyi dolgozat vagy 1 beadandó feladat(sor) megírása. Az oktató a gyakorlati jegyet nem tagadhatja meg, ha a hallgató a meghirdetett foglalkozások legfeljebb ¼-éről hiányzott. 1/4 és 1/3 közötti távollét esetén az oktató jogosult többletfeladatot előírni vagy a gyakorlati jegyet megtagadni, az erre vonatkozó elvi döntését azonban a félév első óráján előre közölnie kell. ⅓-ot meghaladó távollét esetén a gyakorlati jegyet meg kell tagadni. A gyakorlati jegyet a vizsgaidőszak első hetének végéig kell megadni. Gyakorlati jeggyel záruló kurzust vizsgakurzussal nem lehet teljesíteni.

Kollokvium

Eredménytelen vizsga: az a vizsga, amelyen a hallgató igazolatlanul nem jelenik meg, és amelynek tekintetében nem élt a vizsgahalasztás lehetőségével. Az eredménytelen vizsgának értékelése (érdemjegye) nincs, és beleszámít az adott félévi vizsgajelentkezések számába, de nem számít bele az érdemjegyszerzési kísérletek számába.

Érvénytelen vizsga: az a vizsga, amelynek eredményét gyenge előfeltétel nem teljesülése miatt figyelmen kívül kell hagyni. Az utólag érvénytelennek nyilvánított vizsga nem számít bele a vizsgák számába.

Javítóvizsga: vizsgák azon fajtája, amely a sikeres vizsga eredményének ugyanabban a vizsgaidőszakban történő javítására irányul. Egy vizsgaidőszakban három javítóvizsgát lehet tenni maximálisan.

Sikertelen vizsga: az a vizsga, amelyet a hallgató megkísérelt teljesíteni, de az ott támasztott tanulmányi követelményeknek nem felelt meg. Minden sikertelen vizsga eggyel csökkenti az adott kurzus teljesítésére összesen rendelkezésre álló vizsga lehetőségét.

Utóvizsga: A sikertelen vizsgának ugyanabban a vizsgaidőszakban történő ismételt teljesítési kísérlete. Speciális fajtája az ún. 2. UV, mely során ugyanabban a vizsgaidőszakban a hallgató háromszor megy el vizsgázni ugyanabból a tantárgyból. Utóvizsgára vagy javítóvizsgára a vizsga napját követő legalább harmadik napon kerülhet sor.

Vizsgahalasztás: A vizsgajelentkezés törlése, illetve vizsgáról igazolt távollét. A hallgató legkésőbb a vizsga megkezdése előtt 24 órával jogosult a vizsgára való jelentkezését visszavonni.

Kollokvium típusai:

Térítési díjak

Kredittúlfutás*5000 Ft/kredit
Második tantárgyfelvétel3000 Ft/kurzus
Harmadik tantárgyfelvétel7000 Ft/kurzus
Ugyanabból a tanegységből tett 3. (vagy több) vizsga3500 Ft/tárgy
Vizsgáról való igazolatlan hiányzás3500 Ft/vizsga
Utólagos tárgyfelvétel3000 Ft/tárgy
Fizetési kötelezettség késedelme3500 Ft/hét

*Az államilag támogatott, abszolváláshoz szükséges 180 vagy 300 krediten túl 10%-nyi kredit ingyenes (198/330/363/396 kredit)

Távolléti oktatás – kiegészítés

Amennyiben a pandémiás helyzet miatt az egyetemen távolléti oktatási formában indul meg, az oktatásban az eddigi tapasztalatok és szabályozások alapján valószínűleg az alábbi rendelkezések fognak életbe lépni.

Távolléti oktatásban való részvételi kérelem

Amennyiben az egyetemen az oktatás hibrid formában indul el, akkor a gyakorlatok, kis létszámú előadások és laborok (a dékán hozzájárulásával) kivételével minden kurzus távolléti formában tartandó. Azok a hallgatók, akiknek jelenléte a járványügyi helyzet következtében vagy egészségügyi állapota miatt nem megoldható, kérvényezhetik a távolléti oktatásban való részvételt. Az egyetemi képzést most kezdő elsőéves és a felsőéves hallgatók is kérelmezhetik a távolléti oktatásban való részvételt. A kérelem a Neptunban a hallgatói webes felületre belépve az Ügyintézés/Kérvények menüpont alatt „Kérelem távolléti oktatási formában való részvételre” néven érhető el. A kérelemben meg kell jelölni azt az okot, amely a közösségben, jelenléttel folyó oktatásban való részvétel alóli mentességet indokolja. A távolléti oktatásban való részvételi engedély arra ad jogosultságot, hogy a fizikai jelenlétet igénylő kurzusokat távollétben, digitális eszközök igénybevételével teljesítse a hallgató. Ebben az esetben az oktató a jelenléti oktatásban résztvevőktől eltérő követelményeket adhat meg a tanulmányi teljesítmények speciális helyzetére tekintettel. Abban az esetben, ha a kurzus jellegéből adódóan csak a hallgató fizikai jelenlétével teljesíthető, a kurzus a távolléti oktatásban részesülő hallgató által nem vehető fel, illetve az törlésre kerül.

Kérelmek, pályázatok benyújtása

A kérvényeket, ha van Neptun-kérvény, akkor azzal tudjátok benyújtani, ennek hiányában pedig az illetékes szervezeti egység felé e-mailben, szükség szerint a mellékelendő anyagok csatolásával tudjátok elküldeni. Szükség szerint a hallgatóval való elektronikus vagy telefonos kommunikáció, hiánypótlás, a döntés kézbesítése elektronikusan történik. Kivételt képez a hallgatói jogviszony megszüntetéséről szóló döntés, amely tértivevényes postai küldeményként kerül kézbesítésre.

Igazolások

ÜgyHogyan oldjuk meg?
Jogviszony-igazolásQ-tér/Elektronikus ügyintézés/Hallgatói jogviszony-igazolás.
Amennyiben nincs szükség az eredeti, papír alapú igazolásra, megjegyzésként írjátok oda az ügyhöz, hogy elektronikus úton kéritek az igazolást! Ellenkező esetben postai úton küldik ki, amelynek térítési díja 1000 Ft.
Lakhatási igazolásA kollégiumvezető e-mail-címére kell írni.
Teljesítési és egyéb igazolásokA tanulmányi előadót kell keresni.
Árvaellátás és egyéb hatósági igazolásokAz egyetem által kitöltendő igazolás elküldhető e-mailben a Quaestura Iroda e-mail-címére (quaestura@elte.hu) elektronikusan vagy az iroda levelezési címére (1364 Budapest, Pf. 109.) postai úton, feltüntetve, hogy elektronikus vagy papír alapon szükséges-e az igazolás. Az igazolás postázása postai szolgáltatási díj (1.000 Ft) megfizetése ellenében történik.
Ideiglenes diákigazolványQ-tér/Elektronikus ügyintézés/Diákigazolvány
Amennyiben nincs szükség az eredeti, papír alapú igazolásra, megjegyzésként írjátok oda az ügyhöz, hogy elektronikus úton kéritek az igazolást! Ellenkező esetben postai úton küldik ki, amelynek térítési díja 1000 Ft.
Diákigazolvány átvételeA diákigazolványok személyes kiadása visszavonásig szünetel. Az igazolvány átvételéig ideiglenes igazolás igényelhető. Igény esetén az érvényesített diákigazolvány kipostázása kérhető. A diákigazolvány postázása postai szolgáltatási díj (1.200 Ft) megfizetése ellenében történik.
Diákigazolvány érvényesítéseA 2019/2020-as tanév 1. vagy 2. félévére érvényesített diákigazolványokkal az utazási kedvezmények a veszélyhelyzet megszűnését követő 60 napig vehetők igénybe. Ettől függetlenül lehetőség van a diákigazolványok postai úton történő érvényesítésére (lsd. fentebb). A diákigazolvány postázása postai szolgáltatási díj (1.200 Ft) megfizetése ellenében történik.

Darányi Éva Ágnes
Tanulmányi referens
ELTE TTK HÖK
tanulmanyi@ttkhok.elte.hu

Szociális és ösztöndíj ügyek

Az ösztöndíjak rendszerét sűrűn átszövik a jogszabályok és az egyetemi szabályzatok. Ezeket bárki könnyen megtalálhatja, értelmezése viszont egy-két esetben kicsit nehézkes. Az egyetemi szabályzatok (HKR) az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelethez igazodnak, pontjait nyilvánvalóan nem írják fölül, csak konkretizálják. Az egyes pályázatokra jogosultak köre nincs a HKR-ben szabályozva, mivel azt megteszi a kormányrendelet, és a pályázati kiírásokba már csak ezek kerülnek bele. Azt, hogy ki dönt a pályázatok ügyeiről, viszont már a HKR szabályozza, mind általános részben, mind a kari különös részben, illetve egy rektori utasításban is szerepel. Az egyetem ezeket a döntéseket az Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottságra, valamint a Kari Ösztöndíjbizottságokra bízza.

Felépítés fontosabb elemei

Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottság (EHSZÖB)

Az EHSZÖB tagjai az ELTE HÖK által delegált 9, az EDÖK által delegált 1 és az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban lévő személyek közül a rektor és a kancellár által közösen delegált 10 fő. Elnökét a rektor, a kancellár és az EHÖK elnöke közösen jelöli ki. Ők döntenek például az alaptámogatás, a rendkívüli szociális támogatás, rendszeres szociális támogatás, a Párhuzamos Képzés Kompenzáció, az Erasmus kiegészítő szociális támogatás és az EHÖK közéleti ösztöndíj kiírásáról. Fontos, hogy összegyetemi szinten működnek a szociális keret alá tartozó ösztöndíjak, így lehetnek egységesek minden karra nézve pl. a rendszeres szociális támogatás szabályai. A belső ellenőrzések miatt a bizottság összetétele valószínűleg meg fog változni, de ez egyelőre még csak tervezeti szinten van.

Kari Ösztöndíjbizottság (TTK KÖB)

A KÖB egy kari testület, ami az Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottság (EHSZÖB) albizottsága. A KÖB 6 főből áll, elnökét a dékán, a kancellár és a kari HÖK elnöke jelöli ki. Tagja az ösztöndíjakért felelős referens, a KÖB hallgatói elnöke, a DÖK által delegált egy fő, illetve a kancellár és a dékán által delegált három közalkalmazott. Mandátum nélkül, de társalkodási joggal idéntől az ösztöndíjakért felelős bizottsági tag is részt vesz a KÖB ülésein. A KÖB döntési jogkörei közé tartozik a kari (tanulmányi/ISZTK) pályázatok kiírása, elbírálása és az ösztöndíjösszegek meghatározása. Ez hogy történik? Minden naptári év elején kapnak ösztöndíjkeretet, amik határt szabnak annak, hogy milyen mértékben tudják támogatni a beérkezett pályázatokat és adott félévben milyen kiírások jöhetnek létre. A keretből egész évre jutnia kell, tehát 10 hónapon keresztül elégnek kell lennie.

KÖB elnök

A KÖB elnököt a kari HÖK elnök javaslatára a kancellária és a dékán nevezi ki. Feladata az ülésekre a meghívók kiküldése, az ösztöndíjas referens által összeállított előterjesztési anyagok kiküldése, az ülések levezetése, és általában az ülésekről a jegyzőkönyvek megírása.

Az ösztöndíjakért felelős referens

Jelenleg az ösztöndíjakért felelős referens látja el az operatív feladatokat, azaz a tájékoztatás, kiértesítés a döntésről és az utalási lista elkészítése is a referens feladata. Legtöbb esetben ő a Bizottság elnöke is, jelenleg ezt a pozíciót más tölti be. Fontos, hogy az elnök egyedül semmit nem dönthet, nem cselekedhet önkényesen az ösztöndíjak összegeinek meghatározását illetően. Az elnök minden lépését megelőzi egy KÖB ülés, és ő a határozatuk alapján jár el.

Az ösztöndíjakért felelős bizottsági tag

Ez egy új tisztség, melyre azért volt szükség, mert az ösztöndíj ügyek évek óta megterhelőek egy ember számára, és így, hogy a munka két ember között oszlik el, sokkal hatékonyabban és gyorsabban folynak az ügyek. Feladata az előbbiekben említett referens segítése, az ösztöndíjak előbírálata, a hallgatók tájékoztatása, és a problémásabb esetekről való konzultáció.

Döntéshozás

A döntéshozás egyszerű, mégis összetett folyamat. Most azt nézzük végig, hogy milyen szinteket jár(hat) be egy pályázat a leadástól kezdve.

Elsőfokú döntés

Az elsőfokú döntés például az, amikor szoctámnál kap a hallgató egy értesítést a pályázata összpontszámával, egy határozattal és a fellebbezési lehetőségekkel. Tehát ez a döntés, amit az EHSZÖB vagy a KÖB hozott az adott pályázatról.

Másodfokú döntés, a fellebbezés

Ha a pályázó nem elégszik meg a döntéssel, akkor a Hallgatói Jogorvoslati Bizottsághoz (HJB) kell fordulnia a döntést követő 15 napon belül postai úton. Ha ilyen helyzetbe kerül a gólyátok, akkor mindenképp írjon az ösztöndíjakért felelős referensnek, hogy ismertesse a fellebbezés mikéntjét!

Harmadfokú döntés, a per

A HJB döntése ellen már csak polgári peres eljárás útján lehet fellebbezni.

Az ösztöndíj útja a bankszámládig

A bürokrácia miatt sajnos elég gyakran előfordul, hogy az úton valahol elakad egy-egy ösztöndíj vagy akár egy teljes ösztöndíj csoport (pl. az összes egyszeri kulturális). Nézzük végig az ösztöndíjak útját; és hogy hol lehet hibázni a KÖB alá tartozó ösztöndíjakat áttekintve.

Amit a HÖK csinál

Először készül egy előbírálat – ez az, amikor pl. az egyszeri kulturális ösztöndíjat valaki ellenőrzi, leírja minden szükséges adatát és visszaküldi hiánypótlásra, szükség esetén. A KÖB elé ez az előbírálati javaslat kerül, amitől a Bizottság természetesen eltérhet meglátása szerint. Már végig vettük azt, hogy minden beérkezett pályázatról a KÖB hoz egy határozatot, ami alapján a KÖB elnök elkészíti a kifizetési listát. Ezt a listát a Neptunban ellenőrzi, ha hibát talál, akkor javítja vagy rosszabb esetben törli a “hibás” (juttatásra nem jogosult) hallgatót. Ezután az utalási listákat személyesen ellenőrzi a TH munkatársával, és ha átmennek az ellenőrzésen, akkor ezeket a TH munkatársa aláíratja a dékánnal, az oktatási dékánhelyettessel és a gazdasági ellenjegyzővel. Ezután a KÖB elnök elvégzi a kiértesítést a Neptunban és kiküldi a határozatokat. Eddig tart a HÖK munkája az ösztöndíjakkal. Fontos, hogy nem kerülhet ki hibás lista, mert ha csak egy hallgató is nem stimmel, akkor nem csak az övé, de az összes hasonló típusú ösztöndíj nem kerül rögzítésre.

HÖK-től független (Tanulmányi Hivatal, Oktatási Igazgatóság és Hallgatói Pénzügyek Osztálya)

Miután a TH visszakapta a listákat a dékántól aláírva, elküldi a Hallgatói Pénzügyek Osztályának (HPO), ami az Oktatási Igazgatóság része. Náluk történik a rögzítés, illetve további pénzügyi kóddal látják el a listákat, melyet továbbítanak a Magyar Államkincstárba. A folyamat vége, hogy az Államkincstár elindítja az utalást és a hallgató számlájára kerül az összeg.

Mennyi ez időben?

A KÖB ülése után néhány órától maximum egy napig terjedő idő, mire a TH-hoz kerül a lista. A visszadobásoktól és a dékán szabadidejétől függően szintén két-három nap, mire a HPO-hoz kerül. Itt akár egy hetet is eltölthet a számfejtés miatt. Majd mikor továbbítják az Államkincstárba, ott már csak egy vagy jobb esetben (ha reggel küldték el) fél nap múlva ki is utalják az összeget. Az ösztöndíjak utalási napja kötött, attól csak nagyon indokolt esetben lehet eltérni.

A pénzügyek és a keretek

A bizottságok különböző ösztöndíj keretek alapján biztosíthatják az ösztöndíjakat a hallgatók számára. Az ösztöndíj keret normatív alapú, azaz hallgatói létszámon alapszik az összege és a karok között a juttatásra jogosult hallgatók arányában osztják szét. A szociális keret egészében az EHSZÖB gondozása alá esik, ez nem kerül szétosztásra. A többi további keret szükséges felosztásáról az ELTE SzMSz-e határoz. Ami az ösztöndíjakra vonatkozik, a következő keretek vannak: szociális, tanulmányi és az Intézményi, Szakmai, Tudományos és Közéleti (ISZTK) keret.

Fontos, hogy ösztöndíjat az egyetem csak olyan hallgatónak tud utalni, aki aktív státuszban van. Az abszolutóriumot szerzett hallgató már nem áll jogviszonyban az egyetemmel, ő sem kaphat ösztöndíjat.

Érdekesség, hogy az államtól kapott ösztöndíj kereteket költségvetési években (szóval januártól decemberig) kell elszámolni és nem tanulmányi félévekben. Ezért az őszi félévi kifizetések és keretek kicsit furák. Az ösztöndíjak meghatározása fél évre történik (5 hónap), azonban szeptemberben a költségvetési évre szabott keretből már csak 4 havi áll rendelkezésre. Január, habár tanulmányi félév szerint az őszihez tartozik, költségvetési év szerint a következő évhez. Tehát a következő évi keretből kerül kifizetésre és ezt a keret felosztásakor figyelembe kell venni.

Szociális keret

A szociális keretből kizárólag a szociális ösztöndíjak fizethetőek ki, azaz az alaptámogatás, a rendszeres szociális ösztöndíj és a rendkívüli szociális ösztöndíj. Ezek mindegyike az EHSZÖB hatásköre alatt áll, ez a bizottság dönt róla, viszont a bírálási feladatokat az ösztöndíjakért felelős referens és az általa felkért személyek végzik az EHSZÖB megbízásából.

Intézményi, Szakmai, Tudományos és Közéleti keret

A teljes keret 33%-a közös egyetemi felhasználású, 67%-a pedig a karok között van szétosztva, a HKR szerint, viszont a TTK (és minden kar) még további részekre osztja.

A keret az alábbi módon van felosztva, amit a HKR szabályoz:

  1. tudományos ösztöndíj: 12%;
  2. tanulmányi versenyeken és konferenciákon való részvétel támogatása: 25%;
  3. közéleti ösztöndíj: 24%;
  4. sportösztöndíj: 10%;
  5. kulturális ösztöndíj: 7%;
  6. szakmai ösztöndíj: 22%.

Tanulmányi keret

Csak és kizárólag tanulmányi teljesítményre adható ösztöndíj fizethető ki a keretből, ez nyilván csak a tanulmányi ösztöndíjat jelenti.

Ösztöndíjak

Minden ösztöndíj alapfeltétle az AKTÍV hallgatói jogviszony, enélkül senki nem részesülhet semmilyen juttatásban. Most, hogy ezt tisztáztuk, gyorsan sorba vesszük, hogy milyen ösztöndíjakra, mikor és mely hallgatók pályázhatnak. A felsorolás aszerint van, hogy melyik, már említett keretről történik meg a kifizetés.

A TTK HÖK ösztöndíjas (osztondij.elte.hu) honlapján minden ösztöndíj leírása, kiírása és pontrendszere megtalálható, itt az alap és egyben legfontosabb információkat olvashatjátok. Ezen felül érdemes az Ösztöndíjas Fórumot (https://www.facebook.com/groups/eltettkodi/) is keresni, ahol kérdezhettek, illetve gyorsan értesülhettek az új információkról vagy a problémákról. Ez utóbbiban azonban nagyon személyes kérdésekre nem lehet válaszolni, így ha ilyesmi kérdésetek lenne nektek vagy a gólyátoknak, mindenképpen e-mailben keresse fel az ösztöndíjakért felelős referenst!

Fontos, hogy a kiírások évről-évre változhatnak – sőt, ISZTK ösztöndíjak esetében a keret miatt vannak ösztöndíjtípusok, amelyeket a KÖB most nem írt ki, de korábban igen vagy teljesen más formában érkezett ebben a tanévben, mint korábban. Éppen ezért nagyon lényeges, hogy mindig az adott féléves kiírások szerint tájékozódjatok és semmiképpen sem korábbi megszokások és tapasztalatok szerint cselekedjetek vagy esetleg adjatok tanácsot a gólyáknak!

Szociális keret

A következő feltételek általánosan érvényesek a szociális ösztöndíj pályázatokra.

Kik jogosultak rendszeres szociális vagy rendkívüli szociális támogatásra?

Rendszeres és rendkívüli szociális támogatásra pályázhatnak azok a NAPPALI képzésen tanuló, a pályázás félévében AKTÍV státuszú hallgatók, akik a tanulmányaikat alap- vagy mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy doktori képzésben államilag támogatott/állami ösztöndíjas formában folytatják vagy akik államilag támogatott vagy állami ösztöndíjas képzési formában kezdték meg tanulmányaikat, és az adott szakon megkezdett féléveiknek száma alapján jogosultak lennének államilag támogatott képzésben való részvételre. Tehát, ha valakit átsorolnak önköltséges formára, de még adott szakon lenne állami féléve, akkor jogosult marad – nem jogosult viszont az, aki alapszakon, adott szakon elhasznált nyolc állami félévet vagy mesterszakon, adott szakon elhasznált hat állami félévet. Az estisek, levelezősök és állami félévekből kifogyott hallgatók sem jogosultak.

Előfordulhat, hogy egy hallgató tud pályázni szociális ösztöndíjra, azonban kiderül, hogy nem jogosult – ekkor természetesen nem részesülhet ösztöndíjban. Így lehet, hogy az illető ösztöndíj pályázata „nyert”, de kiutalásra, jogosultság hiányában nem kerülhet az összeg. Ilyesmi ritkán fordul elő, de sajnos a Neptun beállításában bármikor történhet hiba.

Alaptámogatás

Van pár speciálisabb feltétele az előzőekben felsoroltakhoz képest, miközben gólyáitok számára ez lesz a legfontosabb ösztöndíj!

Speciális plusz feltételek:

A kategória:

B kategória:

A támogatás összege alap- és osztatlan képzések esetén a hallgatói normatíva 50%-a, mesterképzés esetén 75%-a (egyszeri támogatás, egy összegben). Elektronikusan lehet rá pályázni a Neptun felületén (Ügyintézés // Kérvények menüpont).

Ha ezt a támogatást nem igénylik meg a gólyák a beiratkozást követően, visszamenőleg már nem lesz rá alkalmuk. Ezért a Ti felelősségetek, hogy mindenképp értesüljenek róla.

A jelenlegi szabályozás szerint, aki passzivál beiratkozás után, az nem kaphatja meg a következő aktív félévében.

Alaptámogatásnál nincs pontrendszer, tehát nem kell egy bizonyos ponthatárt elérni. Aki beletartozik a fenti kategóriák valamelyikébe, automatikusan megkapja az összeget.

Ha van olyan gólyátok, aki alapképzésről jelentkezett át osztatlan tanárszakra vagy fordítva, ő már nem jogosult alaptámogatásra.

Rendszeres szociális ösztöndíj

A kiemelt kategóriák (az alaptámogatásban szereplő) mellett itt egy pontrendszer is él, ami a pályázati kiírás mellékletét képezi és megtalálható az ösztöndíjas honlapon, ill. az EHÖK honlapján. A pontrendszer tartalmazza azokat az igazolásokat is, amiket a pályázathoz csatolni kell egy-egy kategóriánál. A kiemelt kategóriák szerepe, hogy az “A” kategóriások a hallgatói normatíva 20%-át, a “B” kategóriások pedig 10%-át kapják ösztöndíjként, amennyiben elérik a ponthatárt. Ha pontrendszer alapján ezeknél az összegeknél magasabb ösztöndíj jár nekik, akkor természetesen azt az összeget kapják meg. "A" és "B" kategória mellett "egyéb" kategóriában bárki pályázhat, aki juttatásképes.

Pályázni a Neptun felületén kell minden félév elején. A leadás előtt 30 nappal a kiírás elérhető – ahogy minden más ösztöndíj esetében is.

A pályázás 5-7 napig tart, ilyenkor amit mindenképp fel kell tölteni, az a kötelező igazolás (önkormányzati igazolás a közös háztartásban élőkről), és célszerű a meglévő igazolások közül is mindent feltölteni. Ezután a pályázat eltűnik a leadható kérvények közül, és a felület már csak hiánypótlás céljából lesz elérhető, ekkor minden elmaradt vagy hibás dokumentumot fel kell töltenie a pályázónak. Ezután elbírálásra kerülnek a pályázatok, de a megítélt pontokról és arról, hogy a bíráló támogatja vagy elutasításra javasolja a pályázatot, a Neptun sajnos nem küld üzenetet. Fontos, hogy a pályázó mindig elolvassa a kiírás minden pontját és aszerint járjon el! A feldolgozásra a hiánypótlás lezárta után időre van szükség. Ezután megszületik a döntés a pályázatokról, a ponthatárról és a kapott keret felosztásáról (melyik ponthoz milyen összeg tartozzon). Ez a döntés kerül be a Neptunba, amiről személyes üzenetet is kapnak a pályázók.

Neptunban mindenki magának be tudja állítani, hogy mely személyes üzeneteket továbbítsa e-mailben a rendszer és melyeket ne. Ha ez rosszul van beállítva és valaki nem figyeli eléggé a Neptunját, akkor nem fog tudni erre hivatkozni a csatolmányok hiánya esetén.

Rendkívüli szociális támogatás

A jogosultak köre az eddigiekkel megegyező. Mint a neve is mutatja, ez annyiban tér el a rendszerestől, hogy eseti pályázás van a Neptun felületén, ha a pályázó életében rendkívüli esemény lép fel. Ilyen esetek pl. a gyermekszületés, a munkanélkülivé válás, eltartó vagy közeli hozzátartozó halála, egészségügyi állapot radikális romlása, válás, káreset stb. A rendkívüli szociális körülményeket a kiírás tartalmazza a hozzájuk szükséges igazolás megnevezésével, és egyes esetekben (a kiírás 3. kategóriája) szükséges a szociális helyzetet is igazolni mostantól.

Intézményi, Szakmai, Tudományos és Közéleti keret

Az ISZTK-alapú ösztöndíjra jogosult a kar minden hallgatója, ha nappali képzésben vesz részt és aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik. Ennél speciálisabb feltételeket maga a kiírás fogalmazhat meg, így mindig az a mérvadó! Fontos még, hogy nem támogathatóak azon pályázatok, amelyek más forrásból már részesültek támogatásban, erről minden esetben nyilatkozni kell!

A következőkben a keret alá tartozó típusok kerülnek felsorolásra, a jelenlegi féléves kiírások szerinti feltételekhez igazodva. Mint korábban említettem, folyamatosan változnak a kiírások, így lehetséges, hogy egyes fajták őszre teljesen átalakulnak.

Tudományos ösztöndíj

A tudományos ösztöndíjnak egy típusa van, a rendszeres tudományos ösztöndíj.

Rendszeres tudományos ösztöndíj

Ennek a pályázatnak a célja, hogy támogassa azon hallgatókat, akik tanulmányaik mellett a tantervi követelményeken túlmutató tudományos tevékenységet folytatnak. Azaz TDK-n, konferencián vettek részt, esetleg publikációjuk van vagy oktatási tevékenységet végeznek. Maga a pályázat a Neptun rendszerében fut, az Ügyintézés/ Kérvények menüpont alatt. Itt a pályázat csak akkor látszik, mikor épp pályázási időszak van. Pontozása egységes, azonban az egyes képzési szinteken eltérőek a pontokhoz tartozó összegek.  

Sport ösztöndíj

Itt két típus van, a rendszeres sport és az egyszeri sport.

Rendszeres sport ösztöndíj

A pályázat célja, azon hallgatók támogatása, akik rendszeres sporttevékenységet végeznek olimpiai sportágban, magyar szakszövetséggel vagy bejegyzett egyesülettel rendelkező sportágban és versenyeredményeket is elérnek. A pályázat szintén a Neptun rendszerében fut, az Ügyintézés/ Kérvények menüpont alatt, hasonlóan a rendszeres tudományos ösztöndíjhoz, ez is csak a pályázási időszakban érhető el. A pályázat fontos feltétele, hogy csak az előző félévi kiírás utáni eredményeket értékeli.

Egyszeri sport ösztöndíj

Minden egyszeri pályázatra igaz, hogy csak a már befizetett összegek támogatását lehet igényelni, a befizetést igazoló, saját névre szóló eredeti számla ellenében. Támogatás előre nincs! Ellenben a támogatandó eseményt így is megelőzheti az ösztöndíj kifizetése, mert a befizetés igazolása (névre szóló számla) alapján már el lehet bírálni a pályázatot. A pályázat nem támogatja a dologi eszközök beszerzését, valamint egy sportesemény szervezési költségeit. A pályázat célja az utazási- és szállásköltségek, részvételi díjak, regisztrációs költségek stb. támogatása versenyeken szereplő hallgatók számára. Csoportosan is van lehetőség pályázni (pl. csapatsport nevezési díjára), a résztvevők adatait a pályázó adataihoz hasonlóan kell feltüntetni. A pályázás szintén Neptunban történik. Ez a jelenlegi félévben felülvizsgálat miatt valószínűleg ilyen formában egyáltalán nem, vagy csak komolyabb változtatások után fog kiírásra kerülni.

Egyszeri kulturális ösztöndíj

Az egyszeri kulturális pályázat a színházi és kiállítási belépőjegyeket, komolyzenei koncerteket támogatja, így biztatva a hallgatókat a kulturális életben való részvételre. Három hónapnál nem lehet régebbi az esemény és az adott félév alatt kell sor kerüljön rá. Ez a jelenlegi félévben felülvizsgálat miatt valószínűleg ilyen formában egyáltalán nem vagy csak komolyabb változtatások után fog kiírásra kerülni.

Közéleti ösztöndíj

Ebből a típusból kerül kifizetésre a tisztségviselők ösztöndíja. Ebben a tanévben egyszeri és rendszeres közéleti ösztöndíj nem került kiírásra, ugyanis ezt a keret sajnos nem lenne képes finanszírozni, de korábban ezek is léteztek. Előfordulhat, hogy a KÖB a közeljövőben úgy dönt, kiírja ezt az ösztöndíjat is, de ez még megbeszélés és egyeztetés alatt van. (SzMSz-módosítást vonhat maga után.)

A HÖK tisztségviselők ösztöndíja esetében a pályázás eltérő az eddig említettektől, mivel mikor a tisztségre pályázol, akkor pályázol az ösztöndíjra is, melynek összegét a TTK HÖK Alapszabálya vagy az adott tisztség pályázati kiírása határozza meg. A tisztségviselőnek beszámolási kötelezettsége van a Küldöttgyűlés felé: ha a tisztségviselő beszámolója nem lett elfogadva, a következő hónapban nem kap ösztöndíjat, ha pedig egy tisztségviselő beszámolója kevesebb, mint kétharmaddal lett elfogadva, akkor ösztöndíjának felét kapja.  

Szakmai ösztöndíj

A szakmai ösztöndíjnál egyszeri szakmai ösztöndíj található. A korábbi rendszeres szakmai ösztöndíjat a KÖB ebben a tanévben nem írta ki.

Egyszeri szakmai ösztöndíj

Ezzel az ösztöndíjjal azokat a hallgatókat támogatja a KÖB, akik valamelyik korrepetáló szervezetben tevékenykednek vagy egy tanszéken demonstrátori feladatot látnak el. A pályázás ebben az esetben is a Neptunban, a kijelölt időpontban történik. A gólyáitok számára ez egy kevésbé fontos ösztöndíjtípus a saját szempontjukból, de például az ő korrepetálásukkal foglalkozó szervezetekben foglalkoztatott hallgatókat ezen keresztül lehetséges honorálni.

Tanulmányi versenyeken és tudományos konferenciákon való részvétel támogatása

Az ISZTK keretnek ennek a részéről csak egyszeri kifizetéseket végzünk. A pályázat célja a nevében is benne van, támogatni a tanulmányi versenyeken és konferencián részt vett hallgató utazási, részvételi és szállásköltségeit. A pályázás itt egyszeri időszakban történik, őszi félévben novemberben, tavasszal áprilisban, de biztosan a kiírás szabályozza.

Tanulmányi keret

Egyetlen ösztöndíj van itt, meglepő módon ez a tanulmányi ösztöndíj. A tanulmányi ösztöndíj számításával a Tanulmányi Hivatal foglalkozik. A KÖB az alap ösztöndíj összegét határozza meg és ezzel együtt azt is, hogy a jogosult hallgatók hány százaléka részesül tanulmányi ösztöndíjban. Ezen határok meghúzásánál kettő fő szabály van (a 51/2007 (III. 26.) Kormányrendelet 13.§ (1) bekezdése szerint): 1. a tanulmányi ösztöndíj összege nem lehet kevesebb, mint a normatíva 5%-a, 2. tanulmányi ösztöndíjban maximum a jogosult hallgatók (nappali, állami képzésben lévő) 50%-a részesülhet. A két határ nem független, értelemszerűen fordított arányban állnak egymással. A KÖB évek óta úgy húzza meg a határt, hogy nagyjából a jogosult hallgatók 30-33%-a részesüljön ösztöndíjban. Ez az arány a COVID miatt feltehetőleg nőni fog.

A számítás módja az ELTE Hallgatói Követelményrendszere által szabályozott módon folyik a TH által: a szabályzat Általános részében írtak követése mellett a Karra vonatkozó Különös részben az 560. §-ban rögzítettek szerint. Egyszerűsítve: a teljes tanulmányi keretet szétosztják a kurzusok között, arányosan a kreditértékkel és azzal, hogy hányan vették fel. Így például a Bambulástudományi Kar (véletlenül sem korrelál a BTK-val) kap egymillió forintot a tanulmányi keretére. A Bárgyúnézés II - GY kurzus kap 4.000 forintot az alapján, hogy 5 kreditet ér és 24-en vették fel. A gyakorlatot nyolcan nem teljesítették, négyen kettest kaptak, nyolcan hármast és négyen ötöst. A HKR-ben szabályozott módszer alapján a bukottak nem kapnak semmi, az ötösök kapnak fejenként 500, a hármasok 200, a kettesek pedig 100 forintot. Az ösztöndíj összegét a kurzusokon megszerzett összegek adják ki, de mivel nem kaphat mindenki ösztöndíjat, a Kari Ösztöndíjbizottság meghúz egy határt, ami felett jár az ösztöndíj. Az így megmaradt összeg arányosan szét van osztva, azok között, akik kapnak. Ez jelenik meg szorzóként a végleges számításnál. Az aktuális félévre vonatkozó ösztöndíjszámítási táblázatot, az ösztöndíjhatár összegét és az ösztöndíjszorzót a Tanulmányi Hivatal honlapján találhatjátok meg.

Erre az ösztöndíjra nem szükséges külön pályázni – amennyiben jogosultak vagytok rá és elértétek az adott féléves határt, akkor automatikusan jár nektek a tanulmányi ösztöndíj!

Különlegességek, amiről megéri beszélni

Párhuzamos Képzés Kompenzáció

A pályázatot az EHSZÖB írja ki. Célja, hogy olyan hallgatókat támogasson, akik két szakon végzik tanulmányaikat az ELTE-n, és az egyiken mindezt költségtérítéses formában. Fontos kitétel, hogy ne átsorolás miatt legyen a pályázó önköltséges, illetve a tanulmányaiban is jól teljesítsen. Viszonylag kevés hallgatót lehet így támogatni, azért, mert a legtöbben nem felelnek meg a pályázati kiírásnak. Egyetemi szinten körülbelül 30-40 pályázat szokott érkezni, ebből 2-3 TTK-s, de félévente eltérő a népszerűsége.

Fontos, hogy a pályázat nem zárja ki azt a hallgatót, aki saját karán már kapott költségtérítés-csökkentést. Mindössze annyi történik, hogy csak annak az összegnek a 80%-ával támogatják, amit befizetett.

Művészeti ösztöndíj

Ez egy friss ösztöndíjtípus, amely az EHSZÖB alá tartozik. Rendszeres művészeti ösztöndíjban részesülhet az a hallgató, aki tantervi követelményeken túlmutató, kiemelkedő művészeti tevékenységet végez, illetve a pályázatában megfogalmazott művészeti célkitűzések megvalósítását az adott tanévre nézve vállalja. Természetesen a frissessége miatt ez egy nagyon gyorsan formálódó és alakuló ösztöndíj, de a kreatív, művészi munkát végző gólyák számára jó lehetőség lehet, ha ősszel ismét kiírásra kerül – immár harmadjára.

Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj

A Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjat az oktatásért felelős miniszter adományozza a kiemelkedő tanulmányi eredményű, szakmai téren kimagasló teljesítményt nyújtó hallgatók részére. Részletes információkat a Tanulmányi Hivatal honlapján találhattok a leadás menetéről és a csatolandó igazolásokról, illetve a bírálásról és a bírálási szempontokról. Az ösztöndíj nem egyetemi forrásokból van finanszírozva. Ha további kérdések merülnének fel, akkor elsősorban a tanulmányi ügyekkel foglalkozó tisztségviselővel vegyétek fel a kapcsolatot.

Klebersberg Képzési Ösztöndíj

Az ösztöndíjat a Klebelsberg Központ írja ki az osztatlan tanárképzésben résztvevő hallgatóknak. Szintén nem egyetemi forrásból valósul meg a támogatás. Tanárképzési szakterületi mentorok számára ajánlott elolvasni a részletes tájékoztatót! Ha bármely gólyátoknak gondja adódna a pályázással, akkor elsősorban a tanárképzési szakterületi koordinátorhoz irányítsátok, ő tud részletes választ adni a szakterületi specializációból fakadóan, bár jelenleg az ösztöndíjakért felelős referens is viszonylag naprakész a témában.

Bursa Hungarica

A legalapvetőbb, hogy az egyetemeknek semmi pénzügyi köze nincs hozzá. Nem ők írják ki, nem ők bírálják, nem az ő pénzük. Így a HÖK-nek sincs köze hozzá – ha bárkinek erre irányuló kérdése lenne, a Q-tér felületén keresztül tud ösztöndíj kérdést feltenni ezzel kapcsolatban.

Maga a pályázás két részből áll. Első körben pályázik a helyi önkormányzat az EMMI-nél. Ha nyert, akkor a hallgató pályázhat a helyi önkormányzatnál. A Bursának két típusa van: az “A” (2 félévre pályázható) és “B” (6 félévre pályázható). A felsőoktatásban résztvevők az “A”-ra, a felsőoktatásba felvételizők pedig a “B”-re pályázhatnak.

Ez egy szociális alapú ösztöndíj, hasonlóan a szoctámhoz, de feltételei a megfelelő lakóhely (vagyis a pályázatot meghirdető települési önkormányzat területén kell lakni), a hátrányos szociális helyzet és a felsőoktatási hallgatói jogviszony igazolható megléte.

Továbbá még mindig két részből áll maga a kifizetés: az önkormányzatiból és az intézményiből. Az intézményi rész nem az Egyetemet jelenti, hanem az EMMI-t, mely az önkormányzat által megállapított támogatást egyenlő mértékben egészíti ki.

Az ELTE szerepe a Bursa esetében az, hogy kezelje és továbbítsa az ösztöndíjat. Először is megérkezik az átutalás az Egyetem számlájára, az EMMI-től és az önkormányzattól. A nevek már ekkor régen egy íróasztalon pihennek az Oktatási Igazgatóságnál. Összeállítják az utalási listát és leellenőrzik. Szóval, ha juttatásképtelen hallgató van benne (passzív, önköltséges), kiesik, hiába nyert az önkormányzatnál, tehát nem részesülhet támogatásban. Az Egyetem köteles visszautalni egy meghatározott időpontig az összes ki nem fizetett ösztöndíjat.

Mikor lesz az utalás?

Az Egyetem minden félév elején köt egy megállapodást a Magyar Államkincstárral, hogy mely napokon lesznek a kifizetések. Ezektől csak kivételes esetekben térhet el pótszámfejtés kérvényével az Egyetem. A pótszámfejtést nyolc munkanappal a tervezett utalási nap előtt kell kérvényezni, és egy egész kar ösztöndíjainak újraszámolása esetén szokták megadni (szóval kellenek a milliós tételek). Viszont, ha megvan az engedély, utána bármelyik kar beszállhat az utalásba, nem csak a kérvényező.

Az adott féléves utalásokra vonatkozó dátumokat az ösztöndíjas honlapon általában közzéteszi az ösztöndíjakért felelős referens, miután arról tájékoztatják.

Összefoglaló gondolatok

Az adott félévre szóló kiírások forgatása nem ördögtől való és egy mentor számára nagyon fontos, hiszen Ti vezetitek be az egyetemi ösztöndíjak kusza világába az elsőéveseket. A gólyáitok bíznak a tőletek kapott információkban, ez pedig azzal a felelősséggel jár, hogy naprakésznek kell lennetek és pontosnak. Ösztöndíjaknál felesleges kérdés nem létezik, csak megkésett segítségkérés. A határidők általában jogvesztők, így időben kell cselekedni. Amennyiben bármi olyan jellegű kérdés merülne fel, amit a kiírás alapján nem tudtok megválaszolni vagy csak nem vagytok magatokban biztosak, mindig kérdezzetek az ösztöndíjakért felelős tisztségviselőktől és tanítsátok erre a gólyáitokat is!

Silling Bianka
Ösztöndíjakért felelős referens
ELTE TTK HÖK
osztondij@ttkhok.elte.hu

Papp Gergely Sándor
Ösztöndíjakért felelős bizottsági tag
ELTE TTK HÖK

Kollégiumi ügyek

Jelentkezés

A kollégiumi jelentkezés a Neptunban történik az Ügyintézés, Kollégiumi jelentkezés fülnél. A legördülő menüből ki lehet választani a megfelelő jelentkezési formát.

A 2020/21-es tanévben bevezetésre került a lakhatási támogatás is, kifejezetten a vírushelyzet miatt, így ez a következő évben csak akkor várható, ha a helyzet a tavalyihoz hasonló marad. A támogatás az első félévben csak öt hónapra szólt. Erre is a Neptunban lehetett jelentkezni, a pontokat a kollégiumi jelentkezésnél érvényes rendszer határozta meg, és választani kellett az alábbiak közül: a kollégiumi jelentkezés elutasítása esetén igényled a lakhatási támogatást vagy eleve csak a támogatásra pályázol. Az első esetben, aki megkapta, annak nyilatkoznia kell neptunos kérvényben, hogy a támogatást hogyan kívánja felhasználni.

Ha felvételt nyertél a kollégiumba, utólag már nem tudod a férőhelyed lemondásával a lakhatási támogatást igényelni. Ha lakhatási támogatást kapsz és passziválod a félévedet, akkor a lakhatási támogatást nem tudja az Egyetem biztosítani.

Alapvetően két különböző típusú kollégiumot különböztetünk meg: a szociális kollégiumokat és a szakkollégiumokat.

A felvételi

ELTE kollégiumba jelentkezhet minden beiratkozott, jogviszonnyal rendelkező hallgató. A vidéki doktoranduszoknak alanyi jogon jár a kollégium, ha államin vannak és aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek. (Ez azt jelenti, hogy nekik nincs pontrendszer, de jelentkezni és fizetniük ugyanúgy kell.) A gólyák nagy valószínűséggel már augusztusban megtudják a felvételi eredményét, leggyakrabban a gólyatábor ideje alatt, így már a táborban, illetve akár az első kapcsolatfelvételkor el kell kezdeni a megfelelő tájékoztatást. Ajánlott figyelni a KolHÖK Facebook oldalát, ahol rengeteg hasznos információ kikerül a határidőkről és a jelentkezés aktualitásairól, illetve minden évben létrehoznak egy csoportot a kollégiumi gólyáknak, ezt is ajánljátok a kollégium iránt érdeklődőknek! Akik nem jutottak be, azoknak várólistára kell jelentkezniük (nem automatikus!), amely ugyanúgy a Neptunban, a Kollégiumi jelentkezésnél található: a legördülő listában a megfelelő jelentkezési időszakot kell kiválasztani. Az igazolásokat ugyanúgy fel kell tölteni, az elbírálás időtartama változó, augusztus végén/szeptember elején szokott lenni egy nagyobb várólistás felvételi. A korábbi évek tapasztalata alapján decemberig a többség bekerül, ennek figyelembevételével keressenek albérletet!

A kollégiumi férőhely a hallgatói jogviszony fennállásának időtartamára, ezen belül elsőéves és felsőéves felvételi esetén 10 hónapra szól. A jogosultság kezdete az őszi szemeszter regisztrációs hetének első napja, vége a tavaszi szemeszter vizsgaidőszakának utolsó napja. Ez azt jelenti, hogy aki passzív féléves lesz, annak megmarad a férőhelye arra a félévre is.

A felsőéves felvételire a tavaszi félév közepén/végén kerül sor. A szükséges papírok beszerzésére időben hívjátok fel a gólyák figyelmét, hogy ne az utolsó pillanatra maradjon a jelentkezés!

Kollégiumi díj

Az egyes kollégiumok díjszabása eltérő, 9.320-17.475 Ft/hó között mozog, melyet legtöbbször az adott hó 20-áig kell elutalni a Neptunban. Pénzügyek fül alatt a befizetéseknél lehet intézni. Erre két lehetőség van, egyik a kártyás fizetés (Neptunban lehet indítani és átirányít egy online felületre), a másik a Neptun gyűjtőszámlán keresztül történik. Az utóbbihoz először a gyűjtőszámlára kell elutalni az összeget, ami 2-3 nap múlva jelenik meg a Neptunban. Szóljatok majd a gólyáknak, hogy ne hagyják az utolsó napra az utalást, és ha kevés idő van, inkább javasoljátok a kártyás fizetést! (Gyűjtőszámlára való befizetés részletesen itt van leírva: https://qter.elte.hu/Statikus.aspx/GyIK-Penzugy.)

Tavaly előtt szeptembertől úgynevezett fejlesztési keretet is kell fizetni, ez kollégiumtól függően 1.000-3.000 Ft közötti összeg. Ennek célja, hogy az egyes kollégiumok önkormányzatai el tudják dönteni, hogy mire van szükség a korszerű működéshez, és beszerezhessék azt. A fejlesztési keretet a kollégiumi díjjal összevonva írják ki, így nem számolnak fel késedelmi díjat az elmaradásáért. A szeptemberi és februári kollégiumi díjat elég a következő hónapban, az adott hónapival együtt fizetni, hiszen az egyetem részéről is csak ekkor történik utalás (pl. szociális támogatás, tanulmányi ösztöndíj). A bentlakóknak lehetőségük van vendéget fogadni, napközben ez ingyenes, éjszakára maradó vendégnek 1.000 Ft/éjszaka a díj a legtöbb kollégiumban.

Információk

Legelső lépés a kollegium.elte.hu és a kolhok.elte.hu oldalak látogatása, nagyon sok hasznos információ megtalálható rajtuk. A kollégiumok honlapjain az adott kollégiummal kapcsolatban felmerült kérdésekre kaphattok választ, érdemes a gólyát is első körben ide irányítani.

A diákjóléti referens elérhető a diakjoleti@ttkhok.elte.hu e-mail-címen, illetve a fogadóórájában. Fordulhattok hozzá bármilyen kérdéssel, és a gólyáitokat is bátran irányítsátok hozzá, de lényegi dolgokat a KolHÖK tud intézni.

A diákbizottsági (DB) tagok az adott kollégiumra jellemző problémák megoldásában tudnak segíteni. A DB elnökök neveit a kolhok.elte.hu oldalon, a tagok neveit pedig a kollégiumi honlapokon találjátok meg. Az elérhetőségek a már említett kollegium.elte.hu-n vannak fent.

A nevelőkhöz elsősorban speciális kérésekkel lehet fordulni, például szobacsere, rendbontókkal szembeni fellépés, de foglalkozhatnak programszervezéssel vagy a tartozók felkeresésével is.

Az igazgatókhoz csak legvégső esetben fordulj, érdemesebb először a fenti három helyet végigjárni, viszont vannak olyan kérdések, például a korábbi beköltözés, amikor egyből velük érdemes levelezni, tapasztalataim szerint egy-két nap alatt válaszolnak.

Egyáltalán nem hivatalos információforrás, de minden kollégiumnak megvan a saját Facebook csoportja, ezekbe mindenféleképpen megéri belépni, ajánljátok a gólyáknak! Minden aktuális információ ki szokott ide kerülni, és a lakótársakat is könnyű elérni. (A beköltözési információktól kezdve a hajszárító kölcsönkéréséig minden jelen lehet ezekben a csoportokban.)

A hallgatói érdekképviselet

A DB-k feladata a kollégiumi szintű érdekképviselet, részt vesznek a felvételiben, a ki- és beköltözésben, koordinálják a programszervezést. Hozzájuk lehet fordulni a problémákkal (pl.: melegvízhiány). Kollégiumi szinten a Diákbizottság a legmagasabb bizottság. Munkájukba a nevelők nem szólhatnak bele, tanácskozási joggal vehetnek részt az üléseken. A Diákbizottság felépítése és megválasztásának módja kollégiumonként változó, a Nagytétényi úti Kollégiumban, illetve a Kerekes úti Kollégiumban szintfelelősök is vannak, a KCsSK-ban a koli nagysága miatt a felosztás bonyolultabb.

A KDB-be (Kollégiumi Diákbizottság) a kari DB-k delegálnak tagokat, ez a kollégiumi szintű legmagasabb bizottság.

A KolHÖK (Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat) foglalkozik egyetemi szinten a kollégiumokkal, tisztségviselői az elnök, az alelnökök, a kari referensek és minden kollégiumból egy fő.

Szociális alapú kollégiumok

A legtöbb kollégiumban mágneskártyás beléptetőrendszer működik, és az internetelérés lehetősége biztosítva kell, hogy legyen.

Kőrösi Csoma Sándor Kollégium (KCsSK)

1118 Budapest, Dayka Gábor utca 4.
csoma.elte.hu
A legnagyobb kollégium, nagyon jó közösségi élettel, rengeteg rendezvénnyel és szabadidős programmal. A Lágymányosi Campusra kb. 20-25 perc alatt lehet elérni. A sportélet kiváló, rengeteg a lehetőség – foci/kézi/kosárlabdapálya, tornaterem, helyben tartott testnevelés órák. A szobák elrendezése 2x2 ágyas lakóegység fürdőszobával vagy 3 ágyas szoba saját fürdővel. A kollégium rendelkezik könyvtárral, mely jobbnál jobb könyvekkel van felszerelve. Tanulószobák biztosítják az aktív tanulást. Hagyományos rendezvényei a kolis gólyatábor (DB szervezi), a Showhajtás és a Budaörsi Napok (BN). Szórakozásra és közösségi életre nyújtanak lehetőséget a klubok, saját klubhelyiségekkel, illetve a büfé. A kollégium szép, gondozott kerttel van körülvéve.

Nándorfejérvári úti Kollégium (NFK)

1117 Budapest, Nándorfejérvári út 13.
nfk.elte.hu
Kis kollégium, mely magába foglalja a Bolyai Kollégiumot, az Angelusz Róbert Társadalomtudományi Szakkollégiumot és az Illyés Sándor Szakkollégiumot is. Új koli, a közösségi élet még kialakulóban van, de már itt is tartanak rendezvényeket, valamint rendelkezik büfével. A Lágymányosi Campus akár gyalogosan is megközelíthető, kb. 20 percet vesz igénybe. Sportolásra lehetőséget nyújt a konditerem, a felújított sportpálya, a pingpong és a csocsó is. A szobák 2x3 fős lakóegységek.

Vezér úti Kollégium (VUK)

1141 Budapest, Vezér út 112.
vezer.elte.hu
Nyugalmas, családias kollégium, tanulásra nagyon alkalmas. A Campusra jutás kb. 50 perc. Társalgó, teaház, büfé, színjátszó kör, táncház, filmklub, bulik és a Vezér Napok biztosítják a szórakozást. A szobák 2, 3 és 4 ágyasak. Sportpálya, konditerem, pingpong várja a sportolni vágyókat. Könyvtárral is rendelkezik, mely folyamatosan bővül, de az alapvető könyveket megtaláljátok benne.

Damjanich Utcai Kollégium (DUK)

1071 Budapest, Damjanich u. 41-43.
duk.elte.hu
Az itt lakók nagy része lány. Általában 10 fős lakóegységeket töltenek fel fiúkkal. Az ELTE minden karáról fogadnak hallgatókat. Az ELTE összes campusa könnyen megközelíthető 30-40 perc alatt.

Ajtósi Dürer sori Kollégium (ADK)

1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 23.
ajtosi.elte.hu
Náluk csak kétágyas szobák vannak. A diákszálló a város szívében fekszik, a Városligettől pár percre, minden fontos látnivalóhoz és szórakozóhelyhez közel. Tömegközlekedési szempontból kitűnő helyen van, nagyjából fél óra alatt mindenhova eljuthatunk éjjel-nappal.

Nagytétényi úti Kollégium (NUK)

1223 Budapest, Nagytétényi út 162-164.
teteny.elte.hu
A kollégiumot előző években felújították, 2018 szeptemberétől költözhettek be ismét a hallgatók. A felújítás során többnyire 3 ágyas, külön fürdőszobás szobák, illetve néhány 2 ágyas, szintén külön fürdőszobás szobák kerültek kialakításra. Az épületben üzemel egy büfé, illetve egy kisebb étterem is, amelyben napi menüt is lehet venni. A Klubhelyisége egyelőre kihasználatlan, de ha újraindulnak a közéleti programok sok bulinak fog helyet adni. Minden folyosó végén egy kisebb, illetve az épületben egy nagy külön tanulószoba is található a zavartalan tanulásért. A közlekedés a Lágymányosi Campusra kb. 35-40 percet vesz igénybe. Sportolásra lehetőséget nyújt a focipálya, de található pingpongasztal, konditerem és persze csocsó is az épületben, illetve lehetőség van ingyenes uszodabérlet kölcsönzésére is. Mindennap vannak ingyenes edzések is: aerobik, zumba, kettlebell. Szórakozásra lehetőség a megrendezett bulik, a filmvetítések, illetve a kollégiummal szemben található a Campona bevásárlóközpont. Évente megrendezett program a Tétény Napok, mely egy több napos vetélkedő és buli.

Szakkollégiumok

Kis létszámú, családias légkörű kollégiumok, ahová elsősorban tanulmányi alapon lehet bekerülni, valamint a bennmaradás feltétele is a kiemelkedő tanulmányi teljesítmény. Külön felvételi eljárás során kerülhetnek be a hallgatók (nem csak a felsősök, elsős hallgatóknak is van lehetőségük a felvételire), mely után az egyetemi tárgyak mellett a szakkollégiumban is részt kell venniük előadásokon, szakkörökön, szakmai fórumokon és egyéb, a szakkolik által szervezett rendezvényeken. Általában kötelező a nyelvtanulás is, viszont ingyenesek a nyelvórák. A lent leírt minden szakkollégiumban magasak az elvárások, cserébe a kollégisták nagyobb tudásra tehetnek szert, valamint színvonalasabb helyen lakhatnak. A kiemelkedő tanulmányi eredményekkel rendelkező hallgatóknak nem muszáj a kollégiumban bent lakni, az elvárások és a kiváltságok is ugyanazok a bejárósoknak is (könyvtár/edzőterem használat, ingyenes nyelvórák).

Bolyai Kollégium

1117 Budapest, Nándorfejérvári út 13.
bolyai.elte.hu
Ebbe a szakkollégiumba a TTK-s és IK-s hallgatók járnak. A kollégium osztozik a Nándorfejérvári úti Kollégium épületével. Ugyanebben az épületben helyezkedik el az Illyés Sándor Szakkollégium és az Angelusz Róbert Társadalomtudományi Szakkollégium is. Hetente sor kerül hagyományos „csütörtök Este” -re, melyen jobbnál jobb előadókkal és témákkal találkozhat a kollégista (nem csak a szakkollégisták vehetnek részt ezeken az előadásokon, bárki látogathatja őket). A szakszemináriumokat jó hangulat jellemzi, teljes mértékben igazodnak a diákok igényeihez, a téma változhat, de akár ugyanaz is lehet a félév során. Ekkor a neves előadók mellett a hallgatók saját felfedezéseiket is megoszthatják a közönséggel.

Eötvös József Collegium (EJC)

1118 Budapest, Ménesi út 11-13.

eotvos.elte.hu
A kollégium a Móricz Zsigmond körtérhez nagyon közel található, közösen használjuk a BTK, TÁTK, IK karokkal. Magas szintű követelményeknek kell megfelelniük a kollégistáknak, például belsős kurzusokon kell részt venniük. A képzés műhelyekben folyik, melyek szakmai követelményeket támasztanak, de mindemellett elvárás a nyelvvizsga letétele és a magas tanulmányi átlag is. A kollégium rendelkezik saját könyvtárral, az egyes műhelyeknek is vannak gyűjteményei, illetve az első emeleten található az MTA Irodalomtudományi Intézete és annak könyvtára. A műhelyek rendelkeznek saját számítógépekkel, de a kollégiumnak is van számítógépterme. A hallgatói életet felpezsdítik a különféle rendezvények: Eötvös Konferencia, Eötvös Napok, Szakkollégiumi Fesztivál, Eötvös Convivium, GóJahétvége illetve a csütörtökönkénti buli helyszínéül szolgáló Estike büfé.

Márton Áron Szakkollégium

1037 Budapest, Kunigunda útja 35.
https://martonaron.elte.hu/kollegium/budapest
Alapvetően a Határon túli magyar hallgatók kollégiuma. A kollégium budapesti épülete felújítás miatt 2018. szeptember 1-től nem működik, a lakók többfelé osztva „vendégeskednek” egy-egy kollégiumban, egy részük például a Nagytétényi úti Kollégiumban.

Illyés Sándor Szakkollégium

1117 Budapest, Nándorfejérvári út 13.
isszk.elte.hu
Az Illyés Sándor Szakkollégium az ELTE tehetséggondozó intézményeként a 2007/2008-as tanévben kezdte meg működését. A szakkollégium elsősorban a humán fejlesztés területei iránt érdeklődők számára nyitott, így hallgatói főként a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, a Tanító- és Óvóképző Kar és a Pedagógiai és Pszichológiai Kar, valamint a tanárképzésben részt vevő hallgatók közül kerülnek ki. Az intézmény terepet kínál arra, hogy megvalósítsák a tehetséggondozó munka egyik legfőbb elemét, a hallgatók az egyetemi tanulmányaikból kitekintve hozhatnak létre közös projektek során más karok hallgatóival együttműködve őket érdeklő újdonságokat. A hallgatók önálló kutatói és gyakorlati műhelyei, a tagság szakmai érdeklődésének megfelelő kurzusok szervezése, és saját tudományágukhoz kapcsolódó határterületek behatóbb megismerése az, amit az intézmény nyújtani tud.

Mindezek mellett biztassátok gólyáitokat a kollégiumi gólyaavatón való részvételre, remek ismerkedési lehetőség, valamint rengeteg hasznos, az adott kollégiummal kapcsolatos információhoz is juthatnak ott.

Fontos, hogy a kollégium nagyon jó dolog, egy közösség része lesz az ember, de nem szabad hagyni, hogy a sok jó buli és program a tanulás rovására menjen, erre hívjátok fel gólyáitok figyelmét!

Keszthelyi Szilvia
Diákjóléti referens
ELTE TTK HÖK
diakjoleti@ttkhok.elte.hu

Esélyegyenlőség

Szerencsére manapság Magyarországon is előtérbe került az integráció kérdése a közoktatásban. Egyre több oktatási intézményben fogadják azokat a gyerekeket, akik eddig speciális intézményekbe járhattak csak. Ennek köszönhetően az elmúlt években megnövekedett a fogyatékossággal élő hallgatók száma a felsőoktatásban is. Könnyen előfordulhat, hogy gólyacsoportodban fogyatékossággal élő személlyel találkozol. Mentorként ezt is tudnod kell megfelelően kezelni. Tudnod kell felismerni, ha speciális igényű gólyád van, és felhívni a figyelmét arra, hogy tanulmányai során különleges engedmények illetik meg. Amennyiben, az adott hallgató látás-, hallás-, mozgássérült, diszlexiában, diszgráfiában vagy diszkalkuliában szenved, súlyosan beszédhibás, pszichésen akadályozott a kommunikációban, illetve autizmus spektrum zavara van vagy tartósan beteg személy, tanulmányai során törvényben is rögzített kedvezményekre jogosult. Nagyon fontos hangsúlyozni azt, hogy a diszlexia és diszgráfia is ad okot bizonyos engedmények igénybevételére; erről tudnak ugyanis legkevesebben. A fogyatékossággal élő hallgatókat megilleti az „A” kategóriás szociális támogatás és az alaptámogatás, valamint fogyatékosságuktól függően a tanulmányi és vizsgakövetelmények terén speciális jogok vonatkoznak rájuk. A tanulmányi kedvezményeket csak a kar fogyatékosügyi koordinátoránál regisztrált hallgatók vehetik igénybe! Így a beiratkozás után feltétlenül segítsetek gólyáitoknak megkeresni a kari koordinátort, ahol megtehetik regisztrációjukat, illetve hívjátok fel figyelmüket a regisztráció fontosságára! Van egy dokumentum, melyet az ELTE EHÖK adott ki, ebben részletesen le van írva a hallgatók számára minden. A Ti feladatotok is, hogy ez eljusson mindenkihez: ismerd_a_jogaidat.pdf!

Ezen a honlapon szerepel minden, amit tudni kell az ELTE-n működő szolgáltatásokról: https://www.elte.hu/eselyegyenloseg.

A SHÜTI (Speciális Hallgatói Ügyeket Támogató Iroda)

Mit jelent a speciális szükséglet?

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. Törvény 108. § 6. szerint az a hallgató (jelentkező), aki mozgásszervi, érzékszervi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd. Bár a törvény nem írja elő, egyetemünk megsegíti a tartósan vagy krónikusan beteg hallgatókat is, amennyiben egészségi állapotuk vagy a gyógyszerek, orvosi kezelések hatással vannak a tanulási folyamatokra.

A TTK kari fogyatékosügyi koordinátora: Török Gabriella, e-mail-címe: torok.gabriella@ttk.elte.hu

Az első és legfontosabb dolog, hogy a hallgató regisztrálva legyen. A megfelelő igazolásokat a kari fogyatékosügyi koordinátornál vagy a TH-n leadva lehetséges ez. A regisztrált hallgatók tudják csak megkapni a megfelelő segítséget. Erre néhány példa: a tárgyfelvételnél a rangsoros jelentkezés során többletpont, megfelelő kollégiumi férőhely, speciális tanuláshoz szükséges eszközök kölcsönzése, ingyenes tanulást segítő foglalkozások, logopédus, pszichológus, tananyagadaptáció, személyi segítők keresése stb. (az összes szolgáltatás fel van sorolva a honlapon). A BEAC már évek óta szervez parasport kurzusokat is, ilyen például a csörgőlabda vagy a paraúszás.

A személyi segítők

Személyi segítő lehet bármely hallgató. A megfelelő segítségnyújtás érdekében esetenként részt kell venni egy rövid képzésen, de egyéb előkövetelmény nincs. A munka nem önkéntes, jár érte órabérben fizetés, illetve a kollégiumi jelentkezésnél is plusz pontot kap a személyi segítőként dolgozó hallgató. A feladat nagyon változatos, hiszen igényfüggő: lehet, hogy csak egy jó jegyzetre van szükség vagy a hallgatót elkísérni A-ból B-be, segíteni bevásárolni neki, használni a Neptunt (látássérült hallgatók számára ez nem akadálymentesített) stb. A gólyáknak is megéri megemlíteni ezt a lehetőséget, hiszen mindkét félnek az a legpraktikusabb, ha saját szaktársai közül kerül ki a segítő. A jelentkezési felületet itt találjátok, további információkért a diakjoleti@ttkhok.elte.hu e-mail-címen a diákjóléti referensnél lehet érdeklődni vagy az elte.hu/eselyegyenloseg/segitok oldalon.

Amennyiben egy személyi segítő túl nehéznek érzi a munkáját, nem szégyen ezt beismerni, nyugodtan segítséget lehet kérni a SHÜTI hallgatóval foglalkozó munkatársától, és le is zárhatják közösen a munkát. Fontos, hogy ezt megtegyék, mert sokkal rosszabb egy hallgatónak, ha nem zárul le rendesen a kapcsolat.

A karokon működő HÖK-ökben dolgozik egy esélyegyenlősséggel foglalkozó tisztségviselő, aki a hallgatói panaszokkal foglalkozik, valamint segíti és felügyeli az esélyegyenlőség megvalósulását a karon. A TTK HÖK diákjóléti referensét a diakjoleti@ttkhok.elte.hu e-mail-címen, valamint fogadóórájában éritek el. A további segítségnyújtás részleteiről, problémáitokkal, kérdéseitekkel tehát keressétek nyugodtan a diákjóléti referenst, és irányítsátok gólyáitokat is hozzá!

Mentorként tudnod kell kezelni az olyan helyzeteket is, amikor egy speciális szükségletű hallgatóval találkozol. Így amennyiben nem vagy biztos abban, mire is kellene figyelned ekkor, íme néhány jó tanács, amely talán hasznodra válik:

A legfontosabb, hogy ne kezeld őt másként, mint a többieket. A fogyatékossággal élő embereknél a leggyakoribb probléma a társaságba való beilleszkedés. Ennek oka lehet elsődlegesen maga a fogyatékosság vagy a megélése által okozott lelki trauma is. Annyiban kell csak külön kezelni őket, amennyire az feltétlenül szükséges. Nagyothalló esetén hangosabban beszélni az egész társaságban és úgy ülni, hogy lássa mindenkinek az arcát. Látássérült esetén segíteni őt a tájékozódásban stb. Az elsődleges cél az, hogy a fogyatékossággal élő hallgatók is beilleszkedjenek a hallgatói életbe, így amennyiben lehetséges, mindig arra kell törekedni, hogy minél kevesebb segítségre legyen szükségük és amit csak tudnak, önállóan végezzenek! Jellemzően ezeket a hallgatókat sokszor a szüleik is elkísérik beiratkozásra, gyakran szeretnének helyettük elintézni mindent. Törekedjetek arra, hogy elsősorban a hallgatóval tartsátok a kapcsolatot, ne csak a jót akaró, de túlbuzgó szülővel. Az esélyegyenlőség nem csak a fogyatékossággal élő személyeknek szól! Az esélyegyenlőség dolga az is, hogy rendezze a hallgatók körében történő diszkriminatív megkülönböztetések mindegyikét. Tehát, ha valamelyik hallgatót a bőrszíne, származása, neme, beállítottsága, vallása stb. miatt hátrányos megkülönböztetés ér, akkor ennek megoldásában a diákjóléti referens tud segíteni. Mentorként el kell tudnotok érni, hogy a gólyák bizalommal forduljanak hozzátok minden esetben. Ha hátrányos megkülönböztetésről hallotok, az ügyet kezeljétek diszkréten, de azonnal forduljatok segítségért!

Pszichológiai tanácsadások

Az ELTE hallgatójaként van lehetőség ingyenes pszichológiai segítséget kérnie mindenkinek. Ezt az alábbi módokon tudjátok igénybe venni, jelenleg online formában:

ELTE Életvezetési Tanácsadó

Részletek és jelentkezés a http://www.tanacsadas.elte.hu/, illetve a https://www.elte.hu/eletvezetes/tanacsado oldalakon!

Hogyan lehet rá jelentkezni? E-mailt kell írni a tanacsado@ppk.elte.hu címre. Egy kérdőívben röviden le kell írni pontosan milyen típusú a probléma, hogy megfelelő szakemberhez kerüljön a jelentkező, de itt például olyan preferencia is beírható, hogy férfi vagy női pszichológushoz szeretne valaki kerülni. Időpont-egyeztetés után egy pszichológussal lehet találkozni, évente maximum 6 alkalommal. A szolgáltatás ELTE hallgatók számára ingyenes és teljes diszkréció mellett lehet igénybe venni. Gyakorlatilag bármilyen problémával kapcsolatban lehet ide fordulni, legyen szó tanulási nehézségekről, családi gondokról, párkapcsolati problémákról vagy csak lehangoltságról és bizonytalanságról az életben.

Kortárs Segítő Csoport

Az ELTE Kortárs Segítő Csoport az egyetem Életvezetési- és Diáktanácsadó partnerszervezeteként működik. A pszichológus hallgatókból álló önkéntes csoport célja, hogy segítő beszélgetéseikkel, foglalkozásaikkal megkönnyítsék hallgatótársaik életét. Természetesen ezt is ingyen igénybe lehet venni.

Részletek a honlapon: http://www.kortars.elte.hu/. E-mail: info@kortars.elte.hu

A fent említett két lehetőségről egészen kevesen tudnak, pedig hasznos segítség lehet bárkinek. Emlékezzetek rá olyan esetekben, amikor gólyátok (vagy bárki más, ELTE-s hallgató) olyan problémával keres fel titeket, aminél jól jöhet egy szakértő segítsége!

Keszthelyi Szilvia
diákjóléti referens
ELTE TTK HÖK
diakjoleti@ttkhok.elte.hu

Külügy

Az egyetemi külügyek kapcsán a legtöbb hallgatónak ez Erasmus+ program jut eszébe, azonban több más remek lehetőség is létezik, hogy külföldre utazzanak tanulni vagy szakmai gyakorlatra. A különböző külföldi ösztöndíjprogramokkal a Nemzetközi Iroda foglalkozik, és ez áll kapcsolatban a szervezetekkel és alapítványokkal is.

A Hallgatói Önkormányzat külügyi referensének a feladata, hogy a külföldi tanulmányok iránt érdeklődő hallgatóknak segítsen a különféle ösztöndíjak között eligazodni. Emellett együttműködik a Nemzetközi Irodával, a TTK ESN-nel (Erasmus Student Network) és külsős szervezetekkel is ő tartja a kapcsolatot. Ezek közül a következők a legfontosabbak:

Ezekkel a szervezetekkel az együttműködés külföldi ösztöndíj vagy program miatt jött létre. Az ESN az Erasmus+ program keretében az egyetemre érkező külföldi hallgatók mentorálásával foglalkozik, a Stipendium Hungaricumnak külön mentorprogramja van (ezek a hallgatók a teljes képzésüket itt töltik). A külügyi mentorrendszer segít az önként jelentkező ELTE-s mentoroknak felkészülni, hogy hatékonyan tudjanak segíteni az ide érkező vendéghallgatóknak az egyetemi és a budapesti életben.

A külügyi mentorrendszer rugalmasabb, mint a hagyományos mentorrendszer, a jelentkezés sem olyan kötött. Jelentkezni a TTK ESN főmentornál (jelenleg Papp Édua, a TÁTK-s főmentor foglalkozik ezzel), valamint a külügyi referensnél lehet. A jelentkezőket szóbeli felvételin választják ki. A mentorságnak része a nyelvi képzés, ahol a résztvevők retorikai és problémamegoldó képességét is fejlesztik.

A legfontosabb a kapcsolattartás a kari Erasmus+ koordinátorral – Szedmák Orsolyával –, a kari nemzetközi koordinátorral – Nagy Évával – és a Nemzetközi Iroda vezetőjével – Németh Katalinnal. Az ő segítségükkel történik az Erasmus+ pályázatok szervezése, ez az ELTE legtöbb hallgatót megmozgató ösztöndíjprogramja. Ez a program a ELTE-n évente mintegy 1000-1200 hallgatónak ad lehetőséget az EU más tagállamaiba utazni és ott 3-12 hónapnyi részképzést vagy 2-12 hónapnyi szakmai gyakorlatot végezni. Lehetőség van diploma utáni szakmai gyakorlatra is, ezt még a hallgatónak az aktív képzés alatt kell megpályáznia. Egy képzési ciklusra minden hallgatónak 12 hónap pályázható Erasmus+ kerete van. A tanulmányok országtól függően több nyelven zajlanak, vannak angol, német, francia, olasz, spanyol, portugál nyelvű képzések. Az Erasmus+ ösztöndíjra bármely hallgató pályázhat, akinek a pályázás idejében legalább 1 lezárt féléve van és aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik. A pályázás a Neptunon keresztül zajlik, angol és magyar nyelvű dokumentumok szükségesek.  

Itt látható néhány további ösztöndíjprogram, amit illik ismerni:

Campus Mundi: a Tempus Közalapítvány ösztöndíja, Eramsus+ vagy Stipendium Hungaricum országokba lehet pályázni részképzésre, szakmai gyakorlatra vagy rövid tanulmányútra (utóbbi csak MSc-n pályázható). Az EU országokba a pályázás feltétele az Erasmus+ ösztöndíj elnyerése.
http://www.tka.hu/palyazatok/4888/campus-mundi-osztondij-kulfoldi-reszkepzeshez

FULLBRIGHT: ezzel az ösztöndíjjal USA-beli partneregyetemekre lehet pályázni tanulmányi vagy kutatói minőségben.
http://www.fulbright.hu/fulbright-in-hungary/

Kellner-ösztöndíj: egy USA-beli ösztöndíjlehetőség, amellyel a Bard College vagy a connecticuti Trinity College intézményekbe nyerhető egy teljes éves részképzés.
http://kellner-scholarship.hu

CEEPUS: közép-európai országokba szóló külföldi ösztöndíj (Románia, Moldova, Ausztria, Szlovénia, Bulgária, Bosznia-Hercegovina).

Vannak még más kiutazási lehetőségek, mint pl. az Erasmus kreditmobilitás (EU-n kívüli tanulmányok), intézeti ösztöndíjak és nyári egyetemek.

Jó tanulást, és utazzatok sokat!

Dénes Dorottya
külügyi referens
ELTE TTK HÖK
kulugy@ttkhok.elte.hu

Sport

Az ELTE TTK hallgatóinak nincsen kötelező testnevelés. Aki mégis szeretne sportolni, annak lehetősége van a Neptunban meghirdetett testnevelés kurzusokra jelentkezni, amelyre az egyetem összes hallgatója jelentkezhet. Ezekért az órákért az ELTE Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézete (ELTE ESI), valamint a Budapesti Egyetemi Atlétikai Club (BEAC) a felelős.

A testnevelési kurzusok megtalálása a Neptunban a következő: Tárgyak → Tárgyfelvétel → Aktuális félév kiválasztása → ”Minden további intézményi tárgy” opció kiválasztása → Tárgykódhoz beírni a VTN kódot → Tárgyak listázása.

A testnevelés kurzusok kreditértéke 1, szabadon választható tárgynak számítanak. Fontos, hogy a testnevelés kurzusokból maximum 4 kreditet lehet szerezni.

A kurzusok ára 6000 Ft/félév, de néhány sportnál plusz költséget számolnak fel, például terembérletet vagy belépőjegyeket. Ezt Neptunban, a kurzuson belül szokták jelezni. Fizetni a félév végéig kell, fizetés módja a gyűjtőszámlára való átutalás, majd Neptunon belüli befizetés.

Jelenléti oktatás esetén közel ötvenféle testnevelés kurzust hirdetnek meg, melyek helyszíne többnyire a Bogdánfy úti sporttelep (1117 Budapest, Bogdánfy Ödön utca 10/B). A helyszínről szintén a Neptunban látható kurzusleírásból lehet tájékozódni. A foglalkozásokat többségében hetente egyszer tartják. Egy kurzus általában 12-13 alkalom, teljesítéséhez maximum 3 alkalommal lehet hiányozni.

Távolléti oktatás esetén is meghirdetnek bizonyos testnevelés kurzusokat. Ebben az esetben az oktatók videókat vagy feladatokat töltenek fel, melyeket az óra megadott időpontjától eltérő időpontban is teljesíthetnek a hallgatók. A 2020/2021. 2. félévi kurzuskínálatot az alábbi linken találjátok: https://www.beac.hu/hirek/sportolj-kreditert.

Sportrendezvények

5vös5km

A már hagyománynak számító futóverseny évente kétszer kerül megrendezésre (szeptember vége, május eleje) 5 óra 5 perckor. A rendezvény hivatalos honlapja: eotvos5.elte.hu. A verseny online is megrendezhető, a résztvevőknek egy hét áll rendelkezésükre teljesíteni a távot, eredményüket bármilyen futás-applikációval igazolhatják.

ELTE Sport7

Az ELTE Sport7 a legjobb lehetőség, hogy a hallgatók megismerkedjenek az egyetemi sportolási lehetőségekkel. Az eseményen kipróbálható sportok és edzések mind ingyenesek. A rendezvény az őszi és a tavaszi szemeszter első heteiben szokott megrendezésre kerülni. Ebben a félévben a járványhelyzethez igazodva online formában valósul meg.

ELTE Fit Night

Az ELTE legnagyobb beltéri sportprogramja, ahol olyan sportokkal lehet találkozni, mint például a TRX, funkcionális tréning, aerobik. A távolléti oktatás miatt előző évben megszakadt a sorozat.

Kárpát-medencei Egyetemek Kupája (KEK)

Az egyetem legnívósabb sporteseménye. Már öt sportágban mérhetik össze tudásukat az egyetemek, hogy a győztes elnyerje a KEK-kupát. Ezen a hétvégén számos csapat érkezik hozzánk, többek között Felvidékről, Kárpátaljáról, Erdélyből és Újvidékről. Esemény honlapja: kek.elte.hu.

Egyetemi sportösztöndíj-pályázatok

Rektori sportpályázat

Évente két alkalommal kerül kiírásra az ELTE rektora, valamint az EHÖK elnöke által. A pályázat rendezvények megszervezésére és sportolási lehetőségek (edzés, verseny) teremtésére fordítható. Elsősorban utófinanszírozási formában működik (a megnyert összeg erejéig hiteles számla és beszámoló ellenében kerül visszatérítésre az összeg), de szükség esetén előfinanszírozás is megoldható. Az első december, a második május környékén kerül kiírásra. A kiírással kapcsolatban figyeld az ehok.elte.hu és az elteonline.hu oldalát!  

Szociális alapú sporttámogatás

A pályázatot a BEAC és az EHÖK írja ki. Olyan hallgatók pályázhatnak az ösztöndíjra, akik jogosultak a rendszeres szociális támogatásra. A pályázaton elnyerhető támogatás a sportbérletek visszatérítése a pályázati eredmény alapján (50% vagy 100%).

Rendezvények

A kari, egyetemi rendezvények a járványügyi korlátozásoknak megfelelően határozatlan időre elhalasztásra kerültek vagy átalakultak.

Az egyes szakterületek igyekeztek az online térben is megtartani a gólya-mentor találkozókat, közös tárgyfelvételeket, segítve a gólyák integrációját az egyetemi életbe. Bár sokkal kevesebb lehetőség adódott a közösségépítésre, Honfoglaló- vagy Among Us-bajnokságokat, illetve más online játékestet lehetett tartani.

Annak reményében, hogy a következő évben már több rendezvényt tarthatunk, következzen egy összefoglaló néhány fontos és nagy hagyománnyal rendelkező kari programról.

Gólyatábor

Az első nagyobb rendezvény a gólyák számára, amely várhatóan Bodajkon kerül megrendezésre augusztusban. A tábor ideje alatt a gólyák megismerkedhetnek mentoraikkal, szaktársaikkal, tanáraikkal. Napközben a kirándulásé, a szakos programoké és a csapatépítésé, míg este a kötetlen bulizásé a főszerep.

Gólyanapok (a pontos név szakonként különbözik pl. Campus Discovery)

A regisztrációs időszak környékén szakos vagy két-három szakos együttműködés keretében szervezünk ismerkedős eseményeket. Az alkalmakat többnyire a szintfelmérőkhöz igazítjuk. Az események célja, hogy a szaktársakat, a Campust, és környékét minél jobban megismerjék az elsőévesek.

Gólyabál

A legnagyobb és legelegánsabb gólyaesemény. Általában több kar vagy akár az egész egyetem szokta együtt megtartani egy erre alkalmas rendezvényhelyszínen november környékén. Az eseményt a gólyák keringője (fakultatív) szokta megnyitni, majd utána szoktak kezdődni a koncertek.

Überfúzió

A legnagyobb TTK-s buli, amit minden szemeszterben meg szoktunk tartani. Az esemény helyszíne hagyományosan a KCSSK kollégiumi buliterme. A buli több száz TTK-s hallgatót szokott megmozgatni.

Csocsóbajnokság

Novemberben, a szakos válogatókkal kezdődik. Minden szakterület a legjobb két csapatát kvalifikálhatja a kari döntőbe. Ezt már versenycsocsóasztalokkal rendezzük, az eseményt pedig kari buli zárja.

Hallgatói Önkormányzat

A Hallgatói Önkormányzat elsődleges feladata a Nemzeti felsőoktatásról szóló törvény (Nftv.) szerint a hallgatói érdekképviselet. A szolgáltatásszervezés nem törvényi keretek közé foglalt tevékenysége a hallgatói önkormányzatoknak. A TTK HÖK mégis törekszik arra, hogy biztosítson minden olyan szolgáltatást, feltételt és lehetőséget, ami a hallgatók Karon töltött idejét hasznosabbá, élvezetesebbé, szakmai fejlődésüket hatékonyabbá teszi, segíti, hogy szociális helyzetük ne jelentsen hátrányt tanulmányaik során. Ennek érdekében tudományos, sport és kulturális rendezvényeket szervez, képviseli az egyetem fórumain, hogy az ösztöndíjak a lehető legigazságosabban kerüljenek kiosztásra, valamint részt vesz a bírálás folyamatának megszervezésében. Ezen kívül külföldi tanulmányi lehetőségeket kutat fel és közvetít, szakos és kari bulikat szervez és támogat. A szolgáltatásszervezés legfőbb támogatója az ELTE TTK Hallgatói Alapítvány, melynek teljes palettájáról a megfelelő részben olvashattok.

Mit jelent az érdekképviselet?

Az érdekképviselet legfőbb fórumai a döntéshozó testületek. Az Önkormányzat delegáltjai, a hallgatók küldöttekként vannak jelen az Egyetem vagy a Kar döntéshozó testületeiben, ahol az oktatók, dékánhelyettesek, dékánok mellett szintén szavazati joggal bírnak, ezen keresztül képviselve a hallgatók érdekeit. Általuk a hallgatóságnak joga van a szabályzatok módosításokról véleményt nyilvánítani, a döntési folyamatban részt venni, előremozdítani a számukra előnyös kezdeményezéseket, gátolni az előnyteleneket és természetesen módosítást kezdeményezni. A testületekbe delegált hallgatók feladata olykor sokkal nagyobb jelentőségű, mint egy-egy hallgatói önkormányzati tisztségviselőé. Ezen testületekbe gyakran delegáltak tisztségviselők, a feladatkörükhöz tartozó esetekben, azonban nem egyedül végzik érdekképviseleti tevékenységük, hanem a többi delegálttal közösen.

A legfőbb döntéshozó testületek (a teljesség igénye nélkül):

Egyetemi szintű testületek:

Kari szintű testületek:

A felsorolt egyetemi és kari testületekről röviden később olvashattok.

A Hallgatói Önkormányzatok Nftv-ben foglalt joga a fent említett testületekbe való hallgatói delegálás. Ez a jog egyben kötelesség is, hiszen ez a hallgatói érdekképviselet lényege.

Tehát a HÖK feladata, hogy ezekben a testületekben megfelelően képviselje a Kar hallgatóinak érdekét. Persze ez egy rendkívül nehéz feladat, ami implicit magába foglalja azt is, hogy a hallgatóság egészének véleményét, igényeit kell ismerni. Ezt a szakterületi koordinátorokon, hallgatói képviselőkön keresztül gyűjti össze a TTK HÖK, illetve Ti, mentorok is ezen információáramlás alapkövei vagytok. Közvetlen kapcsolatban álltok a hallgatók seregeivel és ismeritek a tisztségviselőket, ha bármi probléma vagy ötlet merül fel, amit a HÖK meg tud valósítani, ne habozzatok, szóljatok!

Az érdekképviseletnek elengedhetetlen eleme a tájékoztatás. Erre több csatornát használ a TTK HÖK, a honlapot (ttkhok.elte.hu), a Tétékás Nyúzt (nyuz.elte.hu), az épületben található hirdetőfalakat, illetve a szakterületi koordinátorok szintén elérik az összes hallgatót e-mailen keresztül az évfolyamlistákon. A honlap hírei folyamatosan frissülnek és közzététetnek az Önkormányzat Facebook oldalán. Érdemes figyelemmel kísérni ezeket a fórumokat, mert minden, a hallgatókat érintő hír megjelenik rajtuk. Különösképp nagy szerepetek van ebben a folyamatban, hiszen Ti segítetek a híreket, eseményeket minél szélesebb körben terjeszteni.

Az ELTE HÖK felépítése

Az ELTE EHÖK alappillérei a részönkormányzatok, melyek saját hatáskörben dönthetnek működésükről, az Egyetem szervezetében azonban egészet alkotnak. Minden karon, illetve a Gazdálkodástudományi Intézetben is működik részönkormányzat. Az egyes kollégiumi érdekképviseleteket a KolHÖK fogja össze. Minden részönkormányzat jól elkülönülő szervezetet alkot, saját döntésekkel, tisztviselőkkel, delegáltakkal, eseményekkel és programokkal. Az Egyetem központi döntéshozatali fórumain az ELTE EHÖK végzi az egyetem összes hallgatójának érdekképviseletét, mindannyiunkat érintő ügyekben jár el.

TTK HÖK

Az ELTE TTK Hallgatói Önkormányzat (ELTE TTK HÖK) tagja a Kar összes hallgatója, beleértve minden olyan osztatlan tanarszakos hallgatót is, akinek legalább az egyik szakja TTK-s.

A TTK HÖK éves választási ciklusban működik, melyben az elnököt - és ezzel a pályázatban jelölt elnökhelyettest -, valamint a küldöttgyűlési képviselőket választja. A választás a Nftv. szerint csak akkor érvényes, ha a nappali képzésben tanulmányokat folytató hallgatók több mint 25%-a ad le szavazatot (akár üres vagy érvénytelen szavazólapot is). A HÖK csak érvényes képviselő-választás után gyakorolhatja a jogait. Az elnökválasztás is csak akkor érvényes, ha a hallgatók 25%-a ad le szavazatot és van olyan jelölt, akit a leadott szavazatoknak több mint a fele támogatja.

Mint olvashattátok, a feladatunk a Kar hallgatóinak érdekképviselete. Ehhez az Önkormányzat tagjai (vagyis a Kar hallgatói) közül különböző tisztségviselőket, delegáltakat választunk, akik képviselik a hallgatókat a különböző kari és egyetemi bizottságokban, tanácsokban, eljárnak az ügyeikben. Az Önkormányzat a következő döntéshozó testületekkel rendelkezik: Küldöttgyűlés (továbbiakban Kgy), a Választmány (továbbiakban Vm), valamint az ellenőrző szerv, az Ellenőrző Bizottság (továbbiakban EB).

Az Önkormányzat legfőbb döntéshozó szerve a Küldöttgyűlés (42, a hallgatók által választott képviselő, illetve az elnök, együtt 43 mandátummal). A Kgy-nek több, az Önkormányzatot érintő kérdésben van kizárólagos jogköre, olyanokban, amelyekben a Választmány nem dönthet. Ilyenek például az elnök, elnökhelyettes és Ellenőrző Bizottság, az Alapítvány vezetői és a választmányi tagok személyét érintő kérdések. Ezenfelül az Alapszabályról, az alapelvekről, a tisztségviselők visszahívásáról, és a szervezet költségvetésének elfogadásáról dönt kizárólagosan. Az ülésen minden TTK-s hallgató tanácskozási joggal bír, azaz hozzászólhat az üléshez.

Az operatív működtetést a Kgy-k között a Választmány (továbbiakban Vm) irányítja, amelynek tagjait a Küldöttgyűlés választja. Ez azt jelenti, hogy a Választmány határozhat minden olyan kérdésben, ami a mindennapi működést érinti, illetve amit a Kgy a hatáskörébe utalt. Ennek az oka persze az, hogy testületileg dönteni sokszor túl lassú Kgy szinten, hiszen a Választmány könnyebben és hamarabb összehívható, illetve a folyó ügymenetekbe jobban bele tudják ásni magukat a tagjai.

A Választmány 8 főből áll (elnök, elnökhelyettes és 6 szakterület 1-1 delegáltja). (Hatályos 2019. március 5-től.)

Tisztségviselők

A napi ügyeket a tisztségviselők intézik. Ők emellett az Önkormányzat egyes tevékenységi köreiért is felelősek, így egy-egy problémával először hozzájuk érdemes fordulni; a feladataikat, területeiket a TTK HÖK Alapszabálya írja le.

Az Önkormányzat munkáját az Ellenőrző Bizottság (EB) felügyeli, figyelemmel követi, hogy az Önkormányzat működése a (saját és egyetemi) szabályzatoknak, jogszabályoknak megfelelően történik-e.

Nem az a fontos, hogy ki tölti be az adott tisztséget, hanem hogy tudjátok, kihez tudtok fordulni egy-egy speciális kérdésben. Az e-mail-címeket jegyezzétek meg, illetve ezt az oldalt: http://ttkhok.elte.hu/tisztsegviselok.

Tisztséget jelenleg betöltő személyE-mail-címTisztség
Jeges Viktorelnok@ttkhok.elte.huelnök
Hambuch Mátyáselnokhelyettes@ttkhok.elte.huelnökhelyettes
Kosztyó Pétergazdasagi@ttkhok.elte.hugazdasági referens
Darányi Éva Ágnestanulmanyi@ttkhok.elte.hutanulmányi referens
Kutas Domonkoskommunikacio@ttkhok.elte.hukommunikációs referens
Keszthelyi Szilviadiakjoleti@ttkhok.elte.hudiákjóléti referens
Silling Biankaosztondij@ttkhok.elte.huösztöndíjakért felelős referens
Dénes Dorottyakulugy@ttkhok.elte.hukülügyi referens
Őri Bálintfoszerkeszto@ttkhok.elte.hufőszerkesztő
Balga Gáborinformatikus@ttkhok.elte.huinformatikus
Vígvári Cseperkementorkord@ttkhok.elte.humentorkoordinátor
Pánczél Emesetudbiz@ttkhok.elte.hutudományos referens
Nagy Fruzsina Rékajeyzokonyv@ttkhok.elte.hujegyzőkönyvvezető
szakterületi koordinátorok
Kása Kata Hangabioszk@ttkhok.elte.hu
kornyszk@ttkhok.elte.hu
biológia és környezettudományi
Kovács Zoltánfizikaszk@ttkhok.elte.hufizika
Fritz Petrafoldtudszk@ttkhok.elte.huföldrajz-, földtudományi
Barcza Bóniskemiaszk@ttkhok.elte.hukémia
Akály Alexandramatekszk@ttkhok.elte.humatematika
Lőrincz Pétertanarszk@ttkhok.elte.hutanárképzési
Ellenőrző Bizottság
Juharos Esztereb@ttkhok.elte.huelnök
Hegedűs Dávideb@ttkhok.elte.hutag

* nem a tisztséget betöltő személy a fontos, hanem a hozzá tartozó feladatkör, teljes tisztújítás lesz májusban, így a nevek csak a képzés során fontosak

Az érdekképviselet mellett fontos az Önkormányzat közösségszervező, azt támogató tevékenysége. Itt esetenként a karon működő egyéb szervezetekkel együttműködve alakít ki stratégiát a HÖK, de néha maga lát el ilyen feladatokat. Ilyenek a szakmai programok (BReKi), korrepetálások (pl: FOKA, KéKo), szabadidős tevékenységek (matekos teadélután), a kari és szakos bulik, gólyatábor szervezése.

A TTK HÖK-kel párhuzamosan és szoros együttműködésben a doktorandusz hallgatók képviseletét a TTK Doktorandusz Önkormányzat (DÖK) látja el.

Egyetemi testületek rövid leírása

Szenátus: az ELTE Szenátusa az Egyetem legfőbb döntéshozó szerve. Itt minden karról egy hallgató is képviseli a Kar hallgatóinak érdekeit, ez a személy szokás szerint az adott Kar mindenkori HÖK elnöke.

OHÜB (Oktatásszervezési és Hallgatói Ügyek Bizottsága): feladata, ahogy a neve is mutatja, az oktatásszervezéssel kapcsolatos kérdések megvitatása, elsősorban a Szenátus elé kerülő szabályzat-módosítások (ilyen pl. a Hallgatói Követelményrendszer) véleményezése. Ezen túl sok más, hallgatókat érintő kérdésben is állást foglal a Bizottság. Tagjai az ELTE Oktatási és tanulmányi rektorhelyettese, a Karok oktatásért felelős dékánhelyettesei és a kari, valamint az egyetemi Hallgatói Önkormányzatok elnökei.

Kari Testületek

Kari Tanács: az ELTE TTK Kari Tanácsa a Kar legfőbb döntéshozó szerve. Elnöke a Kar dékánja, tagjai az Intézetek képviselői, valamint minden szakterületről egy hallgató is képviseli a hallgatói érdekeket a testületben. A Hallgatói Önkormányzat elnöke tisztségénél fogva a Tanács tagja. A Doktorandusz Önkormányzatot egy doktorandusz hallgató képviseli.

KÖB: az Ösztöndíjbizottság alapvetően egy kari testület, amelyben 2 hallgató, 1 doktorandusz és 3 közalkalmazott van. Feladata a kari ösztöndíjak kiírása és elbírálása, az ösztöndíjkeretek szétosztása.

Jeges Viktor
elnök
ELTE TTK HÖK
elnok@ttkhok.elte.hu

ELTE TTK Hallgatói Alapítvány

Az Alapítványt az ELTE TTK HÖK Küldöttgyűlése 1990. november 20-án alapította. Ezzel az ország egyik legrégebbi civil szervezete. Az Alapítvány legfőbb szabályzatában, az Alapító Okiratban megjelölt alapítványi célunk: Az ELTE Lágymányosi Campusára járó hallgatóknak szakmai és egyéb közösségi tevékenységének támogatása.

Alapító Okirat szerinti tevékenységeink:

Jelenlegi működésünk során leginkább a tudományos és oktatási tevékenység, az ismeretterjesztés, illetve a kulturális tevékenység van előtérben.

Előszó a legfontosabb tevékenységeink bemutatásához: sajnos közismert tény, hogy a közösségi események közel egésze jelenleg megtarthatatlan a pandémia miatt. Ezen esemény ismertető nagyrészt annak feltételezésével íródott, hogy a benne foglaltak a belátható időn belül újra aktuálisak lesznek.

Jelenlegi legfontosabb tevékenységeink bemutatása

1. Közösségi célú fejlesztések

Az ELTE által 2011 májusában benyújtott és elnyert pályázat miatt részt vettünk a természettudományi képzés fejlesztésére és modernizálására szolgáló projektben. A projekt hallgatói szempontból legfontosabb eredménye, hogy több mint 50 ingyenesen letölthető tankönyv és jegyzet jött létre, amelyek elérhetőek voltak az általunk üzemeltetett http://ttktamop.elte.hu oldalon. Ez a lehetőség sajnos technikai nehézségek miatt egyelőre kényszerpihenőn van.

Az egész ELTE szelektív hulladékgyűjtésének megszervezésében, illetve számos fenntarthatósággal kapcsolatos program kialakításában és fenntartásában is részt veszünk.

2. Oktatási Centrum

Érettségi előkészítőinken (melyből működik féléves és éves képzés is) több száz középiskolás vesz részt. Újra meghirdettük és tovább szélesítettük ösztöndíjprogramunkat is: a középiskolások, tanulmányi eredményük és szociális helyzetük alapján, pályázhattak előkészítő tanfolyamaink ingyenes igénybevételére. A nagycsaládos diákok kedvezményben részesülnek.

A kart népszerűsítő előadásokkal is jártuk a budapesti középiskolákat, ebben alapvetően a TTK HÖK-kel működünk együtt. Sajnos a járványon kívül is akadályokba ütközött ez az utóbbi néhány évben, de nem felejtkeztünk meg erről sem.

3. Hallgatói tudományos élet

Számos tudományos és ismeretterjesztő rendezvény megszervezéséhez nyújtottunk főleg infrastrukturális, időnként anyagi támogatást. Egyre többen kerestetek minket támogatásért a járvány előtt, reméljük ez a jövőben visszatér majd a rendes kerékvágásba. Ezen megkereséseknek anyagi lehetőségeinkhez mérten örömmel teszünk eleget. A számos kérelem miatt tervben van egy egységes pályázati rendszer, mely segítené a pályázatok elbírálását.

4. Mentorrendszer

Megalakulása óta támogatjuk a mentorrendszert. Az elmúlt években az Alapítvány kiegészítette a HÖK támogatását, illetve segítünk, amiben tudunk, amire kérnek minket. A rendszer megalapításkor óta részt veszünk a mentorrendszer képzési rendszerének strukturális és tartalmi elemeinek alakításban.

5. Közösségi rendezvények

Évek óta részt veszünk ismeretterjesztő és szórakoztató rendezvények szervezésében, az esetleges hiányzó anyagi fedezetet is biztosítva. Az elmúlt évek legfontosabb rendezvényei, amelyeket megszerveztünk önkénteseink segítségével, akik jellemzően a TTK HÖK aktív tagjai:

Überfúzió, szakos bulik, CAMP, illetve legújabban elindítottunk egy külföldi kirándulás projektet. Az elmúlt néhány évben sajnos csökkent etéren a portfóliónk, de ha minden halad a jelenlegi úton, talán jövőre ismét bővülhet a kínálatunk.

7. Vállalkozási tevékenységek

Ezekben a cél a nonprofit célú segítségnyújtás hallgatók számára.

Jelenleg működő tevékenységeink (Déli Tömb 00.734):

8. Hallgatók bevonása, szakmai gyakorlat lehetőségének megteremtésére

Az Alapítvány egy-egy projektjére (pl. rendezvényekre) bevont önkénteseken kívül a mindennapi működésben is várjuk önkéntesek jelentkezését, akár szakmai gyakorlatra is.

Ha csatlakoznál csapatunkhoz, kedvet kaptál valamelyik projekthez, akkor várjuk jelentkezésed a titkar@alapitvany.elte.hu címen, az irodánkban (Déli Tömb 00.734) és a +36304927790-s telefonszámon, mely Ungi Balázsnál fog csörögni.

Az Alapítvány szervezeti felépítése

Az Alapítvány tevékenységét szabályozó Alapító Okiratot az alapító, azaz a TTK HÖK Küldöttgyűlése alkotja meg és módosítja, így az Alapítvány tevékenységének legfőbb irányvonalait is ez a testület határozza meg, ahogy a vezető döntéshozók személyéről is határoz.

Az Alapítvány legfőbb döntéshozó szerve a TTK HÖK Küldöttgyűlés által választott 5 tagú Kuratórium. Ez elsősorban alapvető irányokat határoz meg, illetve a legfajsúlyosabb döntéseket hozza meg. Ennek tagjai jelenleg a különböző szakterületek volt és jelenlegi hallgatói: Vida Nikolett, Németh Csilla, Szigeti Balázs. A jelenlegi kuratóriumi elnök Józsa Kornél, titkára Ungi Balázs, akik szintén a kuratórium tagjai. Rengeteget segít a TTK HÖK és az Alapítvány informatikusa, Balga Gábor.

A kuratórium munkáját, illetve a mindennapi döntéseket, működést a Felügyelő Bizottság ellenőrzi. Nekik jogosultságuk van a kuratórium, illetve a tisztségviselők döntéseit felfüggeszteni, főleg szabályossági okokból. Ezt a testületet is a TTK HÖK Küldöttgyűlése választja.

Józsa Kornél
Kuratóriumi elnök
elnok@alapitvany.elte.hu
+36205776670

Biológia- és környezettudományi szakterület

Biológia

A biológia BSc képzés 6 félév, az ezt elvégző hallgatók biológus diplomát kapnak.

A biológus MSc képzés 4 félév, 7 specializáció van:

BSc-s Mintatanterv 2020-tól

A mintatanterv tartalmazza azokat a kurzusokat, amelyek felvétele szükséges a képzés elvégzéséhez. Ezeket három kategóriába sorolhatjuk: kötelező, kötelezően választható és szabadon választható kurzusok. A képzésben két kritériumtárgy van: a Biológia kritériumtárgy és a Kémia kritériumtárgy. Ezek teljesítése kötelező; ha a hallgató a tárgyat két félév alatt sem teljesíti, az elbocsátást von maga után. A mintatanterv a biologia.elte.hu/bio-BSc oldalról tölthető le. A teljesítendő kreditek száma összesen 180, ez az alábbiak szerint oszlik meg: 120 kötelező, kötelezően választható 41, szabadon választható 9, szakdolgozat 10 kredit.

Tudományos Diákkörök (TDK)

A Tudományos Diákkörök célja a hallgatók minél előbbi bevonása a kutatói életbe. Segítségével a hallgatók az érdeklődési körükhöz tartozó tanszékeknél kiegészíthetik a képzésüket, illetve el tudják sajátítani a legfontosabb technikákat; megkönnyítve a későbbi kutatásokba való bekapcsolódást. A TDK segítségével a hallgatók a szakdolgozathoz, illetve a későbbi munkájukhoz felhasználható tudást sajátítanak el, fejlesztik a jegyzőkönyv- és cikkírási, valamint előadói készségeiket, és nem utolsó sorban érvelési technikákat is tanulhatnak. A kutatási eredmények bemutatására lehetőséget kínál az őszi félévben évente megrendezett Biológus Tudományos Diákkör (BTDK) Konferencia. A résztvevőket pályázatuk és előadásuk alapján értékeli egy zsűri, a legjobbak pedig részt vehetnek a kétévente megrendezett Országos Tudományos Diákköri Konferencián (OTDK). Az OTDK-n való helyezések a doktori felvételin érnek majd pontokat. A konferenciákat kiegészíti az évente megrendezett Tavaszi Iskola, a Diák-Mentor Börze és a TDK-nap is. Bővebb információt a BTDK honlapján találtok.

Biológiai Intézet

A vezetőség

Az Intézet honlapja

A biologia.elte.hu, ahol megtalálhatóak a legfontosabb információk: tanszéki honlapok, mintatanterv, szakdolgozat és záróvizsga információk, illetve az Intézet által nyújtott továbbtanulási lehetőségek.

A Biológiai Intézet 13 tanszékből és 1 csoportból áll:

tanszék vagy csoport nevevezetőjeelérhetőség
Anatómiai, Sejt- és Fejlődésbiológiai TanszékLőw PéterDéli Tömb, 6. emelet
Állatrendszertani és Ökológiai TanszékHerczeg GáborDéli Tömb, 7. emelet
Biokémiai TanszékKovács MihályDéli Tömb, 5. emelet
Embertani TanszékVellainé Takács KrisztinaDéli Tömb, 4. emelet
Etológiai TanszékMiklósi ÁdámDéli Tömb, 6. emelet
Élettani és Neurobiológiai TanszékDobolyi ÁrpádDéli Tömb, 6. emelet
Genetikai TanszékVellai TiborDéli Tömb, 5. emelet
Immunológiai TanszékKacskovics ImreDéli Tömb, 5. emelet
Mikrobiológiai TanszékTóth ErikaDéli Tömb, 6. emelet
Növényélettani és Molekuláris Növénybiológiai TanszékFodor FerencDéli Tömb, 4. emelet
Növényrendszertani, Ökológiai és Elméleti Biológiai TanszékStandovár TiborDéli Tömb, 7. emelet
Növényszervezettani TanszékKovács M. GáborDéli Tömb, 4. emelet
Savaria Biológiai TanszékGyurácz JózsefSzombathely, Károlyi Gáspár tér 4.
Szakmódszertani CsoportKriska GyörgyDéli tömb

Biológiai Intézeti Tanács

Az Intézeti Tanács havonta ülésezik a Kari Tanács előtti héten. Tagjai az Intézet vezetősége (elnöke az Intézetigazgató), a 13 tanszékvezető, a 6 választott tag és 2 HÖK és 1 DÖK által delegált hallgató. A Biológiai Intézet ügyeivel foglalkozik (pl. kinevezések, mintatantervek).

Szakterület

A szakterületi koordinátori pozíciót jelenleg Kása Kata Hanga tölti be, akit a bioszk@ttkhok.elte.hu e-mail-címen bármikor elérhettek.

A szakterületi koordinátor feladata a szakterületükhöz tartozó hallgatók tájékoztatása az őket érintő kérdésekről és az érdekképviseletük az érintett szakokért felelős szervezeti egységeknél. A mentorrendszer keretében a koordinátor feladata még a szakterületi mentorjelöltek toborzása, szakterületi mentorok képzésének és munkájának segítése, hallgatók bevonása az Önkormányzat munkájába.
Honlap: biosz.elte.hu
Facebook: www.facebook.com/bioszakterulet

Szakterületi Csoport (SzaCs)

A Szakterületi Csoport az adott szakterület koordinátorának munkáját segíti. Bárki csatlakozhat, aki szívesen részt venne a Biológia- és környezettudományi szakterület közéletének megszervezésében. Tagjainak köszönhetően olyan programok jöhetnek létre, mint pl. Felező, Bioszos kocsmaterepgyakorlat stb… A gyűléseken a legfontosabb dolgokat együtt megbeszéljük és megszervezzük a programokat, illetve közösen ötletelünk. Nem kell megijedni attól, hogy ez egy hivatalos ülés; hiszen mindig remek hangulat van és igény szerint akár pizzát és sütit is biztosítunk. Egy jó lehetőség arra is, ha esetleg valaki jobban bele szeretne látni az egyetem működésébe; hiszen folyamatos tájékoztatást kapnak a tagok az egyetemen zajló történésekről.

RuBiSCo (Rutinos Biológiai Szakterületi Korrepetálás)

RuBiSCoordinátor pozíciója jelenleg betöltetlen.
A RuBiSCo egy olyan korrepetációs csoport, ahol az oktatók, hallgatók célja segíteni azoknak a hallgatóknak, akik elakadtak a tanulásban. Oktatóink tudását előzetesen felmérjük és csak utána döntjük el, hogy megfelelően át tudják-e adni a tudásukat. A korrepetálások teljesen ingyenesek.

BReKi (Biológus Rendszeres Kirándulások)

BReKi koordinátorok: Kerestély Koppány, Sztankay Klára
A BReKi a biológia szakos hallgatóknak szervez kirándulásokat, amelyek kiegészítik a biológus hallgatók tudását. Segítségével az érdeklődők például eljutottak már emberboncolásra, Bodies-kiállításra, de volt már lehetőség a Dunakanyar mellett is túrázni.

Tanulmányi Hivatal

A biológia szakos hallgatók Tanulmányi Hivatala a többi TTK-s szakterületéhez hasonlóan az Északi tömbben található, az első emeleten, az 1.79-es szobában. Tanulmányi előadó: Szabóné Csomós Judit Edit, e-mail címe: szabone.csomosjudit@ttk.elte.hu. Amennyiben telefonon keresnéd, a belső melléke: 6158, kívülről hívva pedig: 06-1/372-2558.

Környezettudomány

A környezettan szak azoknak ideális, akiket érdekelnek a természettudományok, de nem szeretnének elköteleződni kizárólag egy terület -például a fizika vagy a biológia- mellett. Az a hallgató, aki erre az alapszakra jelentkezik és nyer felvételt, szükségszerűen át tud látni komplex problémákat, és nem határolódik el a gyakorlati tudás megszerzésétől. Tanulmányaik során a TTK-n megtalálható összes képzési terület oktatóival találkoznak és átlátják az egyes részeken átívelő problémákat, rendszereket tudnak tanulmányozni és megtalálni a leghelyesebb utat a problémák megoldására. A környezettan alapszak multidiszciplináris műveltségű szakemberek tudását alapozza meg.

Tantervi háló

Az alapszakos tantervi háló (amely megtalálható a to.ttk.elte.hu oldalon, ez a hivatalos, eszerint kell haladnia a hallgatóknak!) az elmúlt években rengeteg változtatáson ment keresztül, végül a 2014-ben kezdett hallgatók már egy teljesen új felépítésű tantervi hálóval találkozhattak. Ebben a korábbiakhoz képest néhány új tárgy bukkant fel, néhány megszűnt és megint mások új nevet kaptak, valamint az előfeltételrendszer is jóval lazább lett. Bár a tantervi háló tanulmányozása elsőre ijesztő lehet, mindenképpen érdemes arra biztatni a gólyákat, hogy tanulják meg értelmezni, hiszen nem rohangálhatnak egész képzésük alatt hozzátok. Azzal, hogy az előfeltételek nagy részét eltörölték, a hallgatók óriási szabadságot kaptak az előrehaladásuk szempontjából. Érdemes azonban óvatosnak lenni és figyelni rá, hogy az adott tárgyak hányadik félévre vannak meghirdetve (esetleg megnézni, régen mi volt az előfeltétel), hiszen a tanterv még mindig iránymutató, ami alapján haladva könnyebb a diploma megszerzése.

A képzés 6 féléves, specializáció választás a második félév elején a regisztrációs időszakban történik. Választható specializációk:

A választható lehetőségekről érdemes előre informálni a hallgatókat. A specializáció választást felsőbbéves hallgatók is segítik tájékoztató fórumokon.

A mesterszakos tantervi háló szintén megtalálható a to.ttk.elte.hu oldalon. Itt négy specializáció közül választhatnak a hallgatók (vagy végezhetnek specializáció nélkül is):

Az egyes specializációk szakfelelőse, elérhetőségeik, valamint további információk a www.kornyezet.elte.hu honlapon érhetőek el vagy megtalálhatók a tantervi hálóban.

BSc-s mintatanterv 2020-tól

A mintatanterv tartalmazza azokat a kurzusokat, amelyek felvétele szükséges a képzés elvégzéséhez. Ezeket három kategóriába sorolhatjuk: kötelező, kötelezően választható és szabadon választható kurzusok. A képzésben két kritériumtárgy van: a Matematika kritériumtárgy és a Fizika kritériumtárgy. Ezek teljesítése kötelező, ha a hallgató a tárgyat két félév alatt sem teljesíti, az elbocsátást von maga után. A mintatanterv a http://to.ttk.elte.hu/?q=kornyezettan-alapszak oldalról tölthető le. A teljesítendő kreditek száma összesen 180, ez az alábbiak szerint oszlik meg: 99 kötelező, 6 intézményen kívüli gyakorlat, 56 specializáció, szabadon választható 9, szakdolgozat 10 kredit.

Környezettudományi Centrum

A szak 2004-ben jött létre, mostani nevét 2006-ban kapta. A környezettannak a többi TTK-s szakterülettől eltérően nincs intézete vagy tanszékei, ezt a szerepet a Környezettudományi Centrum (KTC) tölti be. Az ELTE Kari Tanácsa 1996-ban, a Kar Szervezeti és Működési Szabályzatában felsorolt szervezeti egységeként hozta létre. Ekkor a feladata az volt, hogy foglalkozzon a környezettudománnyal kapcsolatos feladatok ellátásával, vagyis egy átfedést képezzen a TTK már meglévő, de csak egy-egy problémával foglalkozó (például matematika, fizika) intézetei között. E híd megalkotása érdekében a KTC munkatársai, kapcsolattartói a karon működő intézetek oktatói közül kerültek ki.

A Környezettudományi Centrum jelenlegi vezetője dr. Márialigeti Károly.

A környezettudományi terület, valamint a KTC honlapja a www.kornyezet.elte.hu, és az environment.elte.hu oldalon érhetőek el. A környezettan szakfelelőse dr. Weiszburg Tamás, aki szintén a KTC tagja. Bármilyen problémával (ami túlnő a hallgatók hatáskörén vagy plusz segítség szükséges) bátran érdemes őt megkeresni, nem véletlenül ő a szakfelelős, hiszen hihetetlenül segítőkész. E-mail-címe: glauconite@gmail.com (érdemesebb személyesen megkeresni; a Déli épület 0.721-ben általában tudnak segíteni, hogy mikor és hol található meg éppen).

Tanulmányi Hivatal

A környezettanos hallgatók Tanulmányi Hivatala a többi TTK-s szakterületéhez hasonlóan az Északi tömbben található, az első emeleten, az 1.78-as szobában. Tanulmányi előadó Nagypál Emma, e-mail-címe: nagypal.emma@ttk.elte.hu. Amennyiben telefonon keresnéd, belső melléke: 6164, kívülről hívva: 06-1/372-2564.

Korrepetálás

Mivel nem minden esetben elég az órán elhangzott magyarázat a tananyaghoz, ezért korrepetálási lehetőségek is állnak a hallgatók rendelkezésére. Ezek ingyenesek. Külön környezettanos korrepetálás nincs, de matematikából a MASZAT, kémiából a KÉKÓ, fizikából a FOKA, biológiából a RuBiSCo szervez kérésre ingyenes korrepetáló szakköröket, illetve az ásványtani tanszék munkatársai is szívesen segítenek a felmerülő problémák megoldásában.

Végszó

Mentornak lenni nagy felelősséggel jár, de mellette rengeteg új baráttal és tudással gazdagodhattok. Sokszor kell kihívásokkal szembenézni, és előfordulhat, hogy elbizonytalanodtok egy-egy kérdésben, de csapatban az erő, sose féljetek egymás segítségét kérni, kérdezni!

Sikeres felkészülést kívánok mindenkinek!

Kása Kata Hanga
Biológia- és környezettudományi szakterületi koordinátor
ELTE TTK HÖK
bioszk@ttkhok.elte.hu

Fizika szakterület

BSc képzés

A fizika BSc 6 félév. A Kalkulus, Mechanika és Vektorszámítás tárgyak esetén van lehetőség első félévben a szintválasztásra. Ez a döntés nem végleges; a félév elején a tanulmányi hivatalon keresztül még módosíthatja választását a hallgató, ha mégsem érzi számára megfelelőnek a kurzust. Az első két félévben mindenki számára szükséges matematikai és informatikai alapozó ismereteket tanítanak, illetve elkezdődik a fizikai törzsanyag oktatása: a mechanika, a hőtan és a folytonos közegek mechanikája, valamint az elektromágnesség és optika tanításával. Második félév végén kell választani a számítógépes fizikus, a fizikus, a biofizikus, a csillagász, a geofizikus, és a meteorológus specializációk közül. A harmadik félévtől a specializációs tárgyak mellett megjelennek az elméleti fizika tárgyak (elméleti mechanika, elektrodinamika, kvantummechanika, statisztikus fizika).

MSc képzés

A fizika BSc elvégzésével fizikus MSc-n, csillagász MSc-n, geofizikus MSc-n, meteorológus MSc-n vagy anyagtudomány MSc-n folytathatják tanulmányaikat a hallgatók, melyek képzési ideje 4 félév. A fizikus MSc során három specializáció: a kutató fizikus, a biofizikus és a tudományos adatanalitika és modellezés közül lehet választani. A kutató fizikus specializáción belül kötelezően választható tárgyakat kell teljesíteni, és ezek alapján választhat a hallgató záróvizsga tételsort, amelyek 2-2 tárgyhoz tartoznak. Fontos különbség az alapszakhoz képest, hogy a mesterképzés indul angol és magyar nyelven is. Az előadások nyelve mindenképp angol, de aki angol képzésre jelentkezik, annak a teljes képzést angolul kell végeznie. A csillagász, geofizikus és meteorológus mesterképzés a Földrajz- és Földtudományi Intézet, míg az anyagtudomány mesterképzés a Kémia Intézet gondozásában kerül meghirdetésre.

Fizika Intézet

Az intézet igazgatója Dr. Katz Sándor, általános igazgatóhelyettese Dr. Veres Gábor, az oktatási igazgatóhelyettes Dr. Derényi Imre.

Az intézet öt tanszékből áll:

tanszékvezető
Anyagfizikai TanszékDr. Gubicza Jenő (megbízott)
Atomfizikai TanszékDr. Frei Zsolt
Biológiai Fizika TanszékDr. Derényi Imre
Elméleti Fizikai TanszékDr. Katz Sándor
Komplex Rendszerek Fizikája TanszékDr. Vattay Gábor

Tanulmányi ügyek

Balla Melinda tanulmányi előadó segíti a fizikus hallgatókat. Őt a balla.melinda@ttk.elte.hu e-mail-címen érhetitek el vagy az Északi tömb 1.80-as irodában ügyfélfogadási időben.

Hallgatói közélet

A szakterület hallgatóit szakos képviselőink képviselik a TTK HÖK fő döntéshozó szervezetében, a Küldöttgyűlésben. A szakterület érdekképviselete (az oktatók és az intézet felé), a hallgatók informálása és a közösségi élet szervezése a szakterületi koordinátor feladata. Őt a fizikaszk@ttkhok.elte.hu e-mail-címen érhetitek el. Az információáramlás fontos fórumai a Facebookon található évfolyamcsoportok és a levelezőlisták. Ezeken kívül a szakterületi csoport (röviden SzaCs) egy informális fórum, amelynek fő feladata, hogy a szakterületet érintő kérdéseket megvitassák. A szakterületen működik a Mafihe ELTE Helyi Bizottsága is, ami szintén szervez közösségi programokat, gyakran a SzaCs-csal közösen. Rendszeresen megrendezésre kerül a gólyák avatója, a Skü, a Fizikus pubquiz, a Fizikus Activity, társasjáték estek és még sok minden más. A távoktatás során ezek közül néhányat online formában meg tudtunk tartani, de a cél a minél korábbi visszatérés a személyes eseményekhez. A Mafihe koordinálja emellett a szakterületen működő korrepetálást, a FOKÁ-t (Fizika Oktatás az Alapoktól) is. Ennek célja a gimnáziumból hozott hiányosságok áthidalása, illetve a ZH-kra készülés segítése. A FOKA keretein belül csoportos foglalkozásokat tartanak, amit alkalmanként más-más felsőéves fizikushallgató vezet az adott témától függően. Jelenleg Lőrincz Péter tölti be a FOKA-koordinátori tisztséget, őt az ehb-fokakoord@mafihe.hu e-mail-címen vagy a FOKA Facebook oldalán keresztül érhetitek el.

Kovács Zoltán
Fizika szakterületi koordinátor
ELTE TTK HÖK
fizikaszk@ttkhok.elte.hu

Földrajz- és földtudományi szakterület

A Földrajz- és Földtudományi Intézet ügyeit az Intézeti Tanács tárgyalja, általában havonta ülésezik. Az intézetigazgató Harangi Szabolcs egyetemi tanár. Az intézeti titkár Mohr Emőke tudományos munkatárs. Az Intézet – mint ahogy azt a neve is mutatja – két központból áll, amelyek az Intézethez tartozó tanszékeket foglalják magukba. Az Intézet honlapja: http://geo.elte.hu.

Szakmai ügyekben elsősorban a tanszékvezetőket, tanárokat érdemes keresni. Tanulmányi problémákkal a Tanulmányi Hivatalhoz vagy a tanszéki titkárságokhoz kell menni, illetve a HÖK adott tisztségviselőjéhez, pl. a szakterületi koordinátorhoz.

Szakfelelősök: tanulmányi dolgokkal kapcsolatos kérvény (pl. kreditelfogadtatási kérvény) esetén véleményezési joguk van, illetve az ő aláírásuk kell a leadáshoz.

Földrajz

A Földrajztudományi Központhoz 4 tanszék tartozik. A központvezető Jakobi Ákos egyetemi docens. A tanszékek:

tanszékvezetőhonlap
Környezet- és Tájföldrajzi TanszékMagyari Enikőktf.elte.hu
Regionális Tudomány TanszékSzabó Pálrtt.elte.hu
Társadalom- és Gazdaságföldrajzi TanszékGyőri Róberttgf.elte.hu
Természetföldrajzi TanszékKarátson Dávidtef.elte.hu

A földrajz BSc-n induló specializációk:

A geográfus MSc-n induló specializációk:

Földtudomány

A Földtudományi Központ 7 tanszéket foglal magában. A központvezető Timár Gábor egyetemi docens. A tanszékek:

tanszékvezetőhonlap
Általános és Alkalmazott Földtani TanszékKovács Józsefgeology.elte.hu
Ásványtani TanszékWeiszburg Tamásmineralogy.elte.hu
Kőzettan-Geokémiai TanszékHarangi Szabolcspetrology.geology.elte.hu
Őslénytani TanszékŐsi Attilapaleo.elte.hu
Csillagászati TanszékPetrovay Kristófastro.elte.hu
Geofizikai és Űrtudományi TanszékTimár Gáborpangea.elte.hu
Meteorológiai TanszékMészáros Róbertnimbus.elte.hu

A földtudomány BSc-n induló specializációk:

A földtudomány MSc szakok:

Hallgatói Önkormányzat

A Hallgatói Önkormányzatban a földes hallgatók érdekeit a szakos képviselők képviselik. Az az informális csoport, mely nem rendelkezik döntéshozói joggal, ám léte nélkülözhetetlen, a szakterületi csoport (SzaCs). A „hivatalos” megfogalmazást kicsit kifejtve: a SzaCs egy olyan csoport, amely a szakterület lelkes tagjait tömöríti. Feladata, hogy a szakterületet érintő kérdéseket megbeszéljék, a problémákat összegyűjtsék. Ez a hivatalos tanterv felülvizsgálatát és a kötetlen szakos bulik megszervezését is felöleli. A SzaCs lelkes, hozzáértő és nem utolsó sorban jófej emberekből áll.

A foldtud.elte.hu honlapon megtalálhatóak a legfontosabb in­formációk a szakterülettel kapcsolatban. Ezen kívül érdemes lájkolni és hirdetni a szakterület Facebook oldalát. A Földrajz- és földtudományi szakterületi koordinátor foglalkozik a szakterület összetartásával, ő az elsődleges felelőse a szakos rendezvények szervezésének, információs csatornák fenntartásának. Elsődleges elérhetősége: foldtudszk@ttkhok.elte.hu.

Szakterületi rendezvények

Hallgatókat segítő szervezetek

Földrajzos Klub a Hallgatókért és a Tudományért Egyesület

Kapcsolat: info@foldrajzosklub.elte.hu
Weboldal: https://foldrajzosklub.elte.hu
Facebook: https://www.facebook.com/FoldrajzosKlub/
A Földrajzos Klub 1993 óta működik az ELTE-n. Klubunk célja olyan előadás-sorozatok és klub hangulatú beszélgetések megszervezése, ahol kötetlen formában beszélgethetünk különböző földrajzi és földtudományi témákról, aktuális kutatásokról. Hallgatók és oktatók egyaránt tartanak előadásokat, melyeket egy laza, zsíroskenyerezéssel egybekötött beszélgetés követ. A Klub programjai mindenki számára nyilvánosak, sőt Te magad is kipróbálhatod, milyen előadást tartani, akár a kutatási témádról vagy egy utazásodról. Egyébiránt a Földrajzos Klub anyagi hátteret is biztosít egyes szakterületi események megszervezéséhez. Gyakran a Földrajzos Klub szervezésében gyárlátogatások, terepgyakorlatok, állásbörzék is megrendezésre kerülnek. A Földrajzos Klub egy nyitott szervezet, ami azt jelenti, hogy minden hallgató, aki érdeklődik a földrajz-földtudományos eseményekről, bátran csatlakozhat a szervezői gárdához. Várjuk a jelentkezéseteket!

EGEA Budapest

Weboldal: http://www.egea.eu/entities/egea-budapest/
Facebook: https://www.facebook.com/Egea.Budapest/
2011-ben úgy döntöttünk, hogy nyitunk Európa felé, így csat­lakoztunk a European Geography Association for students and young geographers (EGEA) nevű európai geográfus hallgatók közösségéhez. A Földrajzos Klub az ELTE-s földes hallgatók képviselője az EGEA egész Európára kiterjedő szer­vezetében. A külföldiekkel való ismerkedés mellett budapesti csapatunk erősítése is fontos, melyet találkozókkal és kirándu­lásokkal kívánunk elérni.

EGEA tagként alkalom nyílik külföldi földrajzosok, földtu­dósok megismerésére, az idegen nyelv gyakorlására, külföldi kirándulásokon, csereprogramokon, előadásokon és konfe­renciákon való részvételre vagy akár életre szóló nemzetkö­zi kapcsolatok építésére is az Uráltól az Atlanti-óceánig. Az EGEA további magyar tagszervezeteivel való kapcsolattartás révén pedig más magyarországi egyetemek földrajzos hallga­tóival is megismerkedhettek. Eddig remek kapcsolatot ápo­lunk pécsiekkel és debreceniekkel.

Várjuk azokat a hallgatókat, akik az egyetemi tanórákon túli szakmai képzésekben, előadásokon szeretnének részt venni, azokat, akik nem formális tanulási technikákat és az életben, a munka világában szükséges készségeket szeretnék elsajátítani.

Fritz Petra
Földrajz- és földtudományi szakterületi koordinátor
ELTE TTK HÖK
foldtudszk@ttkhok.elte.hu

Kémia szakterület

„Ha nem volna mérleg, kocka,
Gauss-módszer, s Borda!
Az életem, kérem,
Csupa öröm volna.”
Vegyészopera

Az Intézetről

Az ELTE Természettudományi Karán 2006 óta létezik a kémia BSc szak. Évente kb. 90-100 hallgatót veszünk fel a szakra, akik automatikusan vegyész szakirányon végeznek, ez a tantervben van rögzítve. Ezen felül kb. 30-40 fő kerül felvételre osztatlan kémia tanári szakra. Az Intézethez 20 kutatási laboratórium és 4 tanszék tartozik, név szerint:

tanszékvezető
Analitikai Kémiai TanszékCsörgeiné Dr. Kurin Krisztina, egyetemi docens
Fizikai Kémiai TanszékDr. Mészáros Róbert, egyetemi tanár
Szerves Kémiai TanszékDr. Perczel András, egyetemi tanár
Szervetlen Kémiai TanszékDr. Rohonczy János, egyetemi docens

Az intézet munkáját a havonta ülésező Intézeti Tanács (IT) irányítja, melyen 3 hallgatói delegált vesz részt (két BSc vagy MSc, illetve egy PhD hallgató, jelenleg Szaló-Pál Kinga, Barcza Bónis és Kirchkeszner Csaba). Tagjai az Intézet igazgatója, a PhD iskola vezetője, a tanszékvezetők, a választott tagok, illetve a hallgatói delegáltak.

Jelenleg az Intézet igazgatója Dr. Szalai István, a tudományos igazgatóhelyettes Dr. Novák Zoltán és az oktatási igazgatóhelyettes Dr. Varga Imre.

Az Oktatási Bizottság (OB) dönt a kémiás tanulmányi kérelmek elbírálásáról. Feladata továbbá az esetleges tantervmódosítások előkészítése, melyet az Intézeti és Kari Tanács egyetértésével a Szenátus hagy jóvá.

A Kémia Doktori Iskola vezetője Dr. Császár Attila, a Professzori Tanács elnöke Dr. Hudecz Ferenc.

A kémia BSc szakfelelőse Dr. Láng Győző, az MSc szakfelelős pedig Dr. Rohonczy János. Az anyagtudomány MSc-ért Dr. Sinkó Katalin felel.

Az Intézet titkárságán az oktatási ügyekkel Kochis Andrea foglakozik (elérhető az 548-as szobában, illetve az oktatas@chem.elte.hu címen). Az intézeti honlap a http://www.chemistry.elte.hu címen érhető el, ahol az aktuális híreken kívül minden oktató elérhetősége is megtalálható. A honlapon továbbá található egy kezdetleges linkgyűjtemény a kurzusok oldalaihoz, mely még kiegészítésre vár. Ezen felül a képzést lezáró cselekvésekkel kapcsolatos információkat is megtaláljátok a BSc és MSc fülek alatt.

Van egy kemia.elte.hu oldalunk is, viszont erőforrás hiányában ezt nagyon ritkán tudjuk frissíteni, remélem az elkövetkezendő hónapokban ez változni fog.

Fontos felület a mentoros e-mail-cím is, bár ritkán érkezik oda levél, a titoktartás miatt elengedhetetlen, hogy használjátok. Ennek mikéntjéről majd a későbbiekben tájékoztatunk titeket. Addig is ismerkedjetek az új Outlook felülettel, ahova a Teams felhasználónevetekkel és jelszavatokkal tudtok belépni (pelda.janos@student.elte.hu). További infókat találtok a http://iig.elte.hu/howto oldalon.

A tanulmányi előadó Hardy Zsuzsa Éva, közismertebb nevén „a TH-s”. A hardy.zsuzsa@ttk.elte.hu címen találjátok meg, a nyitvatartás fent van a TH honlapján. Régebben Tanulmányi Osztálynak hívták az intézményt, de egy névcsere után lett hivatal belőle, a honlap mégis a to.ttk.elte.hu domain alatt fut.

A mentorok szerepe az első félévben

Mindenekelőtt, biztassátok az elsőéveseket, hogy rendszeresen tanuljanak és szorgalommal bármilyen hiányosság pótolható. Természetesen a buktatókra fel kell hívni a figyelmet, de a ti rossz élményeitekkel ne tántorítsátok el őket, mert nagyon meghatározó lesz az első félév.

Érdemes emlékeztetni a gólyákat arra, hogy ez egy kihívásokkal teli és sok önálló munkát/tanulást igénylő szak. Bár nem kötelező, de érdemes bejárni az előadásokra, mivel az ott elhangzottak nagyban elősegítik a vizsgára való készülést és sokkal jobban összeáll a fejben a tananyag. A gyakorlatokon való részvételt pedig ellenőrzik is általában, így ha nem vett részt megfelelő számú gyakorlaton a hallgató, nem kaphat gyakorlati jegyet a tárgyból.

A laborgyakorlatokra való felkészülésre és a jegyzőkönyvírásra pedig különös figyelmet kell fordítani. Fontos, hogy a HKR a laborgyakorlatokra külön szabályozást alkalmaz, az oktató határozza meg a hiányzás maximális számát és a pótlás lehetőségét az első gyakorlaton.

Elengedhetetlen feladat a laborfelszerelések beszerzése mint köpeny, vegyszeres kanál, védőszemüveg (Fehérvári úton található munkavédelmi boltban szerezhető be a köpeny, illetve a védőszemüveg). Az első héten csoportos utat szervezünk a boltba, hogy mindenki be tudja szerezni a megfelelő eszközöket.

Ezeken felül nagyon lényeges az információk továbbadása az elsőévesek felé (ösztöndíjak, határidők, programok). Ezeket jól és pontosan kell kommunikálni feléjük, hogy kialakuljon az a gólya-mentor kapcsolat, melyre az első félévben támaszkodhatnak. Ennek része a személyes és a közösségi oldalas tájékoztatás is.

Amikor segítetek egy gólyának, az információ legyen tömör és előremutató, ha valamit nem tudtok, irányítsátok a megfelelő emberhez vagy kérdezzetek utána, a legfontosabb, hogy érezzék a hallgatók, hogy a probléma meg fog oldódni.

Az elsőévesek segítésében részt vesznek mentortanárok is, létszámukat és személyüket az Intézet igazgatója és a szakterületi koordinátor határozza meg, hozzájuk is lehet fordulni, leginkább a képzéssel kapcsolatos problémákkal, illetve ha gond van valamilyen tárggyal, akkor Ti, mentorok is nyugodtan keressétek őket! Első félévben mentortanári előadások is vannak, kb. 8 darab, ezeken leginkább a tanulással, tanulmányi lehetőségekkel kapcsolatos alapvető információkat kapják meg a hallgatók, biztassatok mindenkit, hogy járjon be ezekre az előadásokra, mert nagyon sok hasznos dolog elhangzik itt.

A tantervről

A Kémia Intézet 2020-tól új tantervet vezetett be, melyet a továbbiakban röviden bemutatunk nektek. Részletes információt a chemistry.elte.hu oldalon találtok.

BSc

Az első félév leginkább alapozásról szól, második félévtől már erre a tudásra építenek az oktatók, ezért rendkívül fontosaz alaptudás, melynek megszerzésére fél évük van. Fokozatosan jönnek be az egyre nehezebb laborgyakorlatok is és velük a jegyzőkönyvek. Segítsetek nekik megérteni ezek fontosságát, mert egy jó jegyzőkönyv nélkül nem lesz belőlük jó vegyész.

MSc

Két MSc-re lehet tovább menni, vegyész és anyagtudomány. Az anyagtudományon nincs specializáció, a Fizika Intézettel közös a képzés, elég kevesen jelentkeznek sajnos. A képzés már csak angolul indul, de a szaknyelvet az alapképzés végére elég jól el lehet sajátítani, elengedhetetlen a szakdolgozathoz is. A vegyész képzés szakirányait, - melyek indulnak angolul és magyarul is - megtaláljátok az intézeti honlapon, a képzések felelőseivel. Az MSc már sokkal „lazább”, mint a BSc, mindenki a saját tempójában halad. Mondogassátok a gólyáknak, hogy tervezzenek itt maradni, mert a felvételi is könnyebb ide az ELTE-re, ha itt végeztek, és MSc nélkül ugyan el lehet helyezkedni, de az a +2 éves képzés nagyon sokat segít a munkaerőpiaci lehetőségeken.

Hallgatói közélet

Először a Gólyatáborban találkozhattok a gólyákkal, már itt érdemes összefogni a csapatot, hogy a félév során mindig számíthassanak egymásra, illetve Rátok! A Gólyatáborral kapcsolatban ha lesz további infó, értesíteni foglak Titeket! A Gt előtt is megismerkedhettek a gólyákkal a kémiás gólya-mentor találkozón, amiket reményeink szerint idén meg lehet tartani.

A félév során vannak kari programok (Gólyahajó, Gólyabál, Überfúzió stb.), illetve szakterületi programok is: Tavaszköszöntő Vegyész buli, Gólyaavató, Kémiás Játékestek, melyeken sok felsőévest, illetve más szakos hallgatókat is megismerhetnek. Természetesen ezek az események akkor lesznek megtartva, ha a járványügyi helyzet is engedi. Amennyiben csak az online térre támaszkodhatunk, igyekszünk ott programokat szervezni.

A szakterületi koordinátorhoz az egész év során bátran fordulhatnak segítségért, legegyszerűbben a kemiaszk@ttkhok.elte.hu e-mail-címen vagy az Északi Hallgatói Irodában érhetik el. Ha van olyan gólyátok, aki érdeklődik a hallgatói közélet, érdekképviselet vagy a szakterületi programok szervezése iránt, hívjátok meg egy-egy SzaCs-ra. A Szakterületi Csoport (SzaCs) együtt szervezi a szakterületi programokat, a szakterületi koordinátor vezeti és tagja az összes kémiás hallgató.

Mindezeken kívül ajánljátok a KéKo-t, mely egy közhasznú hallgatói tömörülés, amelynek célja a tanulmányaik során segítségre szoruló hallgatók kémia tárgyú ingyenes korrepetálása, szakmai segítségnyújtás az arra igényt tartóknak. A KéKo koordinátora Csomos Attila, a korrepetálással kapcsolatos igényeket pedig a keko@chem.elte.hu e-mail címen jelezhetitek. Azoknak is ajánljátok, akik már tisztában vannak az anyaggal, de begyakorolnák a típuspéldákat, sok hasznos és gyakorlati információ is el szokott hangozni.

Én már nem tervezem sokáig betölteni ezt a tisztséget, így nektek sok sikert kívánok a mentorsághoz, és remélem gyümölcsöző lesz a közös munkátok utódommal.

Mindenkinek ajánlom, hogy nézze meg az 1999-es felvételt a Vegyészoperából, YouTube-on ide kattintva elérhető.

Barcza Bónis
Kémia szakterületi koordinátor
ELTE TTK HÖK
kemiaszk@ttkhok.elte.hu

Matematika szakterület

Matematikai Intézet

A nagy hagyományokkal rendelkező Matematikai Intézet gondozza bolognai rendszerű képzésben a matematika alapszakot, ezen belül a matematikus, alkalmazott matematikus és matematikai elemző specializációkat. Mester szinten az intézethez tartozik a matematikus és alkalmazott matematikus szak, illetve az Intézet részt vesz a matematika tanári, valamint a pénzügyi és biztosítási matematikai mesterképzésben és az osztatlan tanárképzésben. A Természettudományi Kar más intézeteiben és az Informatikai Karon is részt vesz matematikai tárgyak oktatásában. A nemzetközi oktatási együttműködésben kiemelkedő jelentőségű programokban vett-, illetve vesz részt az Intézet, amelynek oktatóira, kutatóira épül a Matematika Doktori Iskola tevékenysége is. A Matematikai Intézet oktatói, kutatói közül többen az MTA tagjai, sokan a tudomány doktora (MTA doktora) címmel rendelkeznek. Az óraadó akadémikusok nálunk jellemző magas száma kuriózum a magyar felsőoktatásban. Az Intézetben nemzetközileg elismert alapkutatás folyik az algebra, analízis, differenciálegyenletek, diszkrét matematika, geometria, halmazelmélet, matematikai szakmódszertan, operációkutatás, statisztika, számelmélet, számítógéptudomány, topológia és a valószínűségelmélet területén. Az Intézet szoros kapcsolatban áll az MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézetével, mind tudományos, mind oktatási téren.

Matematika BSc tanterv

A tapasztalatok azt jelzik, hogy számos felvett hallgatónknak nehézséget okoz az a váltás, amit az egyetemi szintű matematika tanulása jelent a középiskola után. Ezért vezették be a Matematika kritériumtárgyat, ami a középiskolai tudás pótlását szolgálja. A regisztrációs héten szintfelmérő dolgozat alapján a megfelelt és kiválóan megfelelt minősítésű hallgatók felmentést kapnak az órák látogatása alól. Az elmúlt években azoknak már nem kell kritérium dolgozatot írnia, akik a tárgyévben az emelt matematika érettségin elértek 70%-ot. Október végén és december elején újabb kritériumdolgozatot szervezünk. Itt elérhetőek korábbi évek gyakorló feladatsorai. Az októberben megfelelők felmentést kapnak az órák további látogatása alól. Akik decemberben nem felelnek meg, azoknak a második félévben ismételni kell a tárgyat. Akinek két félév alatt nem sikerül elvégezni, azt elbocsátják a szakról. A kritériumtárgy azonos a BSc közös képzésben és az osztatlan tanárszakon, de maga a dolgozat nem egyezik meg. Továbbá a felzárkózást segítendő a legtöbb elsőéves tárgy többféle szinten választható. Elemi matematika normál, Algebra 1, 2 normál és intenzív, Számelmélet normál és intenzív, Geometria 1 (2. féléves) normál és intenzív, míg a Véges matematika 1, 2 normál, haladó és intenzív szinten választható. A normál változat az első két félévben maximálisan próbálja segíteni az alapvető matematikai készségek megszerzését. Az előadások és gyakorlatok tempója nem túl gyors, a hangsúly az alapvető fogalmak és tételek megismerésén van. Ha valakinek a középiskolában a matematika kifejezetten jól ment, rendelkezik problémamegoldási rutinnal, akkor érdemes megpróbálkoznia az előadások és gyakorlatok intenzív változatával. Itt az előadás tempója gyorsabb, a tételek jó részét nem csak kimondják, hanem be is bizonyítják, illetve előkerülnek nehezebb feladatok, mind a gyakorlatokon, mind a zárthelyiken. Véges matematikából van haladó változat is. A tananyag közel azonos az összes változatban, és bármelyik változat elvégzése ugyanolyan jogosítványokat ad a későbbi tárgyak, specializációk felvételéhez. A többlet, amit az intenzív változat nyújt, az a mélyebb tudás és nem valamiféle adminisztratív előny. Ha valaki bizonytalan abban, hogy melyik szintet válassza, érdemesebb a normál változatot megpróbálni. Az első félévben lehetőség van arra a félév közepén (az első zárthelyik eredményének ismeretében), hogy a normál és az intenzív kurzusok között váltson. A hallgatóknak kötelezően választaniuk kell a következő tantárgycsoportok között: vagy {Analízis 1, Analízis 2} vagy {Elemi matematika, Kalkulus 1, Kalkulus 2, Az analízis megalapozása (azoknak, akik a matematikus, illetve az alkalmazott matematikus specializációt választják)}; az előbbi az intenzív szintnek, míg az utóbbi a normál szintnek felel meg inkább. Ezek adminisztratív szempontból egyenrangúak, tehát mindkettő nem végezhető el. A Kalkulus 1- et csak a Kalkulus 2-vel lehet folytatni, Analízis 2-vel nem; ugyanígy az Analízis 1-et is csak az Analízis 2-vel lehet folytatni. Két különböző tárgyat fel lehet venni eltérő változaton, azonban egy tárgyon belül az előadást és a gyakorlatot nem. Az intenzív változat a plusz tudáson kívül más előnyt nem ad. Fontos tudatosítani a gólyákban, hogy a biztosan megszerzett kevesebb tudás hasznosabb, mint a nagy mennyiségű, de felszínes. A tantervi háló megtalálható Kiss Emil tanár úr honlapján, ahol külön-külön le van bontva specializációkra.

Specializációk

Alkalmazott matematikus: elsősorban azoknak a hallgatóknak ajánlott, akik matematikai tudásukat kreatív alkalmazások kifejlesztésében szeretnék kamatoztatni, akár a gazdasági élet különböző területein (bankokban, biztosítóknál, az iparban), akár az államigazgatásban, akár más tudományterületeken végzett kutatásaikban. Specializációfelelős: Karátson János

Matematikus: elsősorban azoknak a hallgatóknak ajánlott, akik elhivatottságot éreznek az elméleti matematikai kutatások iránt, esetleg életüket is erre akarják föltenni, továbbá kellő kitartással, szorgalommal, matematikai problémamegoldó tehetséggel rendelkeznek. Specializációfelelős: Grolmusz Vince

Matematikai elemző: Gyakorlati irányultságú képzés, amely a matematikai alapok megerősítése, az esetleges hiányok pótlása után olyan témákat érint, amelyek a matematika ipari és közgazdasági alkalmazásaiban játszanak szerepet. Specializációfelelős: Izsák Ferenc

Matematika tanári specializáció. Specializációfelelős: Besenyei Ádám

Mesterszakok

A Matematikai Intézet négy különböző mesterszak szervezésében vesz részt.

Alkalmazott matematikus MSc

Aki nem alkalmazott matematikus specializációról szeretne alkalmazott matematikus MSc-re menni, annak mindenképpen el kell végeznie az MSc alatt az alábbiak közül azokat a tárgyakat, amiket nem végzett el a BSc során, hogy diplomát kaphasson. Összesen max. 20 kredit kapható értük, ha ennél több a hiány, akkor azokért nem számítható be kredit a képzésbe. Ehelyett a 20 kredit helyett az alkalmazott matematikus vagy matematikus specializáción végzett BSc-seknek a mesterképzésben 20 szabadon választható matematika kreditet kell elvégezni.

Az alkalmazott Matematikus MSc specializációi a következők:

Fontos, hogy a felvételinél az alapszakos specializációk semmit nem befolyásolnak! Természetesen egy alkalmazott matematikus specializáció által nyújtott tudás jobban felkészít az alkalmazott matematikus MSc-re, de semmiféle adminisztratív előnyt nem jelent. Elemző specializációt végzőknek javasolt plusz tárgyak még a BSc során alkalmazott matematikusi, illetve pénzügyi MSc-hez az alább leírtak. Természetesen a javasolt plusz tárgyak nagyban függenek attól, hogy az illető milyen szakra, specializációra megy tovább. Talán egy általános érvényű tárgy mondható, ez a Mértékelmélet.

További javasolt tárgyak, specializációk szerint:

Alkalmazott analízis: Funkcionálanalízis, Matlab vagy egyéb matematikai programcsomag (például az Alk. anal. számítógépes módszerei 1., 2.).
Sztochasztika: Funkcionálanalízis, Valószínűségszámítás 2., Statisztika.
Operációkutatás: Számítástudomány, Operációkutatás 2.
Számítástudomány: Számítástudomány, Algoritmusok tervezése és elemzése 1. (esetleg 2.)

Matematikus MSc

A szak elvégzésével olyan tudományos kutatási szintet elérő szakmai ismeretek birtokába kerül a hallgató, amelyeket alkotó módon a gyakorlatban is fel tud használni. Alkalmas lesz elméleti és gyakorlati matematikai problémák modellezésére, a megoldási eljárások kidolgozására.

Biztosítási és pénzügyi matematikus

A szakot elvégző hallgatók ismerni fogják a gazdasági és pénzügyi összefüggéseket és elemzésük módszereit. Járatosak lesznek a gazdasági, pénzügyi és biztosítási folyamatokban megjelenő bizonytalanság és kockázat modellezésére. Amennyiben matematikai elemző specializációról kíván a hallgató erre a mesterszakra menni, úgy a BSc alatt javasoltan elvégzendő tárgyak: Mértékelmélet, Funkcionálanalízis, Valószínűségszámítás 2., Statisztika.

Elemző specializáción viszonylag sok szabad kredit van, amit felhasználva elég sok más MSc-s tárgy is elvégezhető már a BSc alatt. Ebben az esetben viszont a megfelelő BSc képzés tárgyait kell felvenni, hogy a megfelelő mennyiségű bemeneti kredit meglegyen. Pl: meteorológus, IK egyes MSc-i stb. Ezzel kapcsolatban Simon Pétert (Alk. Anal. Tanszék) lehet keresni.

Tanári Mesterképzés

Az előírások szerint 2016 őszén indult utoljára, ez a BSc tanári specializáció folytatása. Major hallgatók elsajátítják a matematika módszertanát és különböző iskolai gyakorlatokon vesznek részt. A minor hallgatók mélyebb belátást kapnak a felsőbb matematikába.

Intézeti elérhetőségek

Honlap: http://www.math.elte.hu
Intézetigazgató: Simon Péter
Oktatási igazgatóhelyettes: Kiss Emil
Adminisztrátor: Szalay Klaudia (szalayk@math.elte.hu, +36 1 381 2202)
Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C.
Titkárság: 3.510
E-mail: matint@math.elte.hu

Tanszékeink

tanszékvezetőhonlaptelefonszám
Algebra és Számelmélet TanszékKiss Emil (oktatási igazgatóhelyettes)http://www.algebra.elte.hu/(+36 1) 381 2145
Alkalmazott Analízis és Számításmatematikai TanszékSimon Péterhttp://www.applanal.elte.hu/(+36 1) 381 2157
Analízis TanszékKeleti Tamáshttp://www.analizis.elte.hu/(+36 1) 3722500/8102
Geometriai TanszékCsikós Balázshttp://www.math.elte.hu/geomertiatanszek/(+36 1) 381 2157
Matematikatanítási és Módszertani KözpontVancsó Ödönhttp://mathdid.elte.hu/(+36 1) 381 2169
Operációkutatási TanszékJordán Tiborhttp://www.opres.elte.hu/(+36 1) 381 2155
Számítógéptudományi TanszékSziklai Péterhttp://www.compsci.elte.hu/(+36 1) 381 2155
Valószínűségelméleti és Statisztika TanszékZempléni András http://www.valstat.elte.hu/(+36 1) 3722500/8102

Tanulmányi Hivatal

A matematika BSc tanulmányi előadója Varga Máté. Nála kell intézni minden adminisztratív teendőt. Ő kezeli a törzslapokat, adja ki végzéskor az abszolutóriumokat. Szobája: Északi Tömb 1.80. Fogadóórái a koronavírus előtt megegyeztek a többi tanulmányi előadóéival (hétfő, péntek 10:00-12:00; kedd, csütörtök 13:30-15:30) jelenleg online/telefonon lehet elérni.
E-mail-címe: varga.mate@ttk.elte.hu
Tel.: +36 (1) 372-2556 / 6156

Matematika Szakterületi Csoport (SzaCs)

A szakterületi csoport (SzaCs) elsődleges feladata a szakterülettel kapcsolatos problémák megoldása, szakos programok szervezése, illetve átbeszélése. A csoportot a szakterületi koordinátor (szacskó) vezeti. A matematika szakterületen a koordinátori tisztséget jelenleg Akály Alexandra Melinda tölti be. Elérhetősége: matekszk@ttkhok.elte.hu. A SzaCs ülései bárki számára nyitottak, de a csoport nem minősül döntéshozó testületnek, nem hozhatnak kötelező érvényű döntéseket. Tagjai viszont kötelesek az önkormányzat döntéshozó testületei által hozott határozatokat betartani. A szakterületnek honlapja is van, ami jelenleg fejlesztés alatt áll. Címe: matszacs.elte.hu. A Facebook oldalt viszont bátran ajánljátok a gólyáknak (is): https://www.facebook.com/matszacs!

A Matematika szakterület év közbeni feladatai (programok Covid-mentes időkben):

Gólyatábor: az elsőéves hallgatók első olyan élménye, ami az Egyetemmel kapcsolatos. A tájékoztató előadások mellett ismerkedős vetélkedők, túrázás, illetve egész napos sportprogramok várják a gólyákat.

Kocsmatúra: a Lágymányosi Campus környékének vendéglátó-ipari egységeit látogatjuk sorra, majd végül egy bulival zárjuk az estét. Közvetlenül első héten megismerhetik a gólyák az Egyetem környékén található beülős helyeket, ha eljönnek a Kocsmatúrára. Ilyenkor végigjárunk mindent: olcsót és kevésbé olcsót, kicsit-nagyot, zajosat-csendeset. A gólyák a gólyatábori csapataikkal együtt haladnak és az adott szórakozóhelyen találkoznak a többi csapattal. Némi iszogatás, beszélgetés után indul tovább a forgatag, míg végül egy bulizós helyen zárjuk az estét.

Campus Discovery: a regisztrációs héten megrendezett esemény, ami általában a közös tárgyfelvételt követi. A Campus Discovery-n a hallgatók csapatokban, egy játékos vetélkedő során fedezik fel az Északi és a Déli Tömböt, így megismerik az épületeket és azok történetét is.

Gólyaavató: egy budapesti szórakozóhelyen élőzenével; DJ-vel és gólyáknak szóló, ugyanakkor bárki számára nyitott kiegészítő programokkal kerül megrendezésre ez az egész estés buli. A Kocsmatúra után kerül megrendezésre a Gólyaavató. Itt a gólyák számára kedveskedünk egy pohár ingyen pezsgővel. Zene és különböző vicces programok várják az összes (nem csak gólya) résztvevőt.

Matekos szakterületi bulik: év közben szakos, illetve kétszakos bulik szoktak lenni. Budapesti szórakozóhelyen, élőzenével, DJ-vel, tombola nyereményekkel és a szakterület(ek) ismerkedését segítő kiegészítő programokkal várják a szervezők a bulizni, ismerkedni vágyókat.

MASZAT (korrepetálás): a feloldása “Matematika Szakosok Társasága. Ha nehezen megy a matek!”. Deriválás, integrálás, valószínűség-számítás, véges matek, geometria, algebra, analízis: bármilyen témából kérdezhetsz, felsőéves matekosok segítenek. A felkészítéseken bárki résztvehet, a korrepetálás pedig ingyenes! E-mail: maszat@ttkhok.elte.hu. A MASZAT csoportos felkészítéseket is tart, jellemzően a szeptemberi kritériumdolgozat előtt, illetve a zh-időszakban.

Specializáció-választó Fórum: szakmai programjaink egyike. Ezen az eseményen oktatók tartanak előadást és hallgatók mesélnek tapasztalataikról a specializáció-választás előtt álló hallgatótársaiknak.

Matematikus hangverseny: 1981 óta minden tanévben megrendezésre kerül (2020-ban elmaradt) a méltán népszerű Matematikus Hangverseny. Bárki felléphet, de előtte egy meghallgatáson kell részt vennie. A fellépők között olyan neveket is fellelhetünk, mint Freud Róbert vagy Laczkovich Miklós, akik rendszerint egy négykezest adnak elő. A műsor lezajlása után mindenki, aki kedvet kapott a nézőközönségből, felállhat és előadhatja tudását a többieknek. Ez a ráadás. Vagyis a matematikushangverseny sosem ér véget akkor, amikor egy hangversenynek véget kéne érnie. Az előadások az ELTE dísztermében kerülnek megrendezésre minden tavasszal. Bővebb információ: https://sites.google.com/site/mathangverseny/.

A TTK HÖK utolsó 5 Matematika szakterületi koordinátorai

Akály Alexandra Melinda
Matematika szakterületi koordinátor
ELTE TTK HÖK
matekszk@ttkhok.elte.hu

Tanárképzési szakterület

Tanulmányi előadó: Dobos Szilvia – dobos.szilvia@ttk.elte.hu

Szakterületi koordinátor: tanarszk@ttkhok.elte.hu

A tanárképzés sajátosságai

Alapkar

Az alapkarunkat a szakpárunk határozza meg, a különböző szakpárral rendelkezők alapkarját (legalább egy TTK-s szak esetén) az alábbiak szerint állapíthatjátok meg:

TTKBTKIKTÓKPPK
TTK + TTK
TTK + IK (ami nem matek)
TTK + BTK (ami nem nyelv szak)
nyelv (magyar is) + TTKmatek + IKrajz + TTKtesi + TTK
1. táblázat: alapkari besorolások legalább 1 TTK-s szak esetén

Ez azért különösen fontos, mert a beiratkozás minden esetben az alapkarotokon történik, így figyelnetek kell majd rá, hogy hová irányítjátok leendő gólyáitokat beiratkozni. Az általános ügyekben az alapkar, míg a szakspecifikus ügyekben mindig az adott tárgy karja a mérvadó. Az alapkar határozza meg többek között, hogy hogyan számolják a hallgató tanulmányi ösztöndíját, illetve az alapkart természetesen nem lehet megváltoztatni.

Kritériumtárgyak

szakkritériumtárgy
biológiabiológia, kémia
földrajzmatematika a földrajzban, földrajzi alapismeretek
kémiakémia
matematikamatematika
természetismeret-környezettanmatematika, fizika

2. táblázat: szakokhoz tartozó kritériumtárgyak

A fizika tanárszakot leszámítva minden TTK-s tanárszakon teljesíteni kell kritériumtárgyakat (2. táblázat). A kritériumtárgy célja a középiskolában szerzett ismeretek ellenőrzése, illetve az esetleges hiányok pótlása. Amennyiben valaki a második félév lezárultáig nem teljesíti minden kritériumtárgyát, elbocsájtásra kerül. Ha egy hallgatónak mindkét szakján szerepel a matematika kritériumvizsga (pl. matek-földrajz), akkor csak egyet kell megírnia.

A szakos kritériumtárgyakon túl, minden tanárszakos számára kötelező teljesíteni az anyanyelvi kritériumvizsgát is. A szakos kritekkel ellentétben ezt nem a 2., hanem a 6. félév végéig kell teljesíteni. A vizsgát vizsgakurzusként kell felvenni, 0 kredit jár érte, viszont ezt ki lehet egészíteni felkészítő szemináriummal vagy előadással is (3-3 szabadon választható kreditet lehet velük szerezni). A vizsga részletes leírását a http://metodika.btk.elte.hu/file/Tajekoztato_AKV_2018v.pdf oldalon találjátok. A felkészítő szeminárium esetében a tárgyra kapott jegyeteket kapjátok megajánlottan a kritériumvizsga eredményének is, tehát így még a szorgalmi időszak folyamán meg tudjátok szerezni az érdemjegyeteket, és nem kell vizsgázni. Az előadás segít fölkészülni a vizsgára, de hagyományosan nem lehet előre jegyet szerezni a szorgalmi időszak alatt, ugyanúgy vizsgázni kell, mintha nem vette volna föl a hallgató. Amennyiben előadást/szemináriumot vesz fel valaki, abban az esetben is fel kell vennie a vizsgakurzust, hogy a kritériumjegy is beírásra kerülhessen!

Képzési szintek (OT esetén)

A környezettan csak általános iskolai, az angolon és a németen kívüli idegennyelvek pedig csak középiskolai szinten végezhetők!

Tantervi hálók

TTK: http://to.ttk.elte.hu/osztatlan-tanarkepzes-2018-tol

BTK: https://www.btk.elte.hu/tanarkepzes/tantervek

IK: https://www.inf.elte.hu/tantervihalok#t8

PPK: http://www.ppk.elte.hu/tanulmanyi/osztatlan_kepzes

TÓK: https://www.tok.elte.hu/tanarkepzes

Szakváltás

Ha valaki nem elégedett az egyik szakpárjával, a szakváltás lehetőséget ad arra, hogy megváltoztassa azt egy másikra vagy az egyik szakpárjának megfelelő alapszakra, illetve hogy alapszakról tanárira váltson.

Feltételei:

Klebelsberg ösztöndíj

Ezen az oldalon az összes fontos információ mind megtalálható, nem látom értelmét kimásolni az egészet, de legyetek szívesek átnézni, mert ebből is kérdezhetünk majd a mentorteszten!

Tanárképző Központ (TKK)

Feladata az osztatlan tanárképzés koordinálása az ELTE-n.
Főigazgató: Antalné dr. Szabó Ágnes.
A TKK honlapján rengeteg információt megtalálhattok, ami akár most, a mentorképzés, akár majd a saját képzésetek során nagyon fontos lehet, így ennek bogarászását is ajánlom figyelmetekbe: http://tkk.elte.hu/.

A tanárképzéssel kapcsolatos döntéshozó szervek a Pedagógusképzési és Pedagógus-továbbképzési Tanács (PPT), illetve a Pedagógusképzés Egyeztető Testülete (PET).

Rövid ciklusú tanárképzés

Lőrincz Péter
Tanárképzési szakterületi koordinátor
ELTE TTK HÖK
tanarszk@ttkhok.elte.hu